FAMEG SA Projekty uchwał NWZ "Fameg" S.A. - część 1

Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" Spółka Akcyjna
18-10-2002, 10:21

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ "FAMEG" S.A.

Raport bieżący nr 30/2002

Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" Spółka Akcyjna w Radomsku podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30.10.2002 r.:

Uchwała Nr 1 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok 2. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z badania w/w sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2001 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. za rok 2001.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 rok 2. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z badania w/w sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fameg S.A. za 2001 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 27.1 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, na które składa się: 1) wstęp; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96.505.160,32 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych trzydzieści dwa grosze); 3) rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 30.705.423,92 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 3.147.646,22 zł (trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze). 4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na sumę 33.853.070,14 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt złotych czternaście groszy); 5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę 238.339,65 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy); 6) noty objaśniające; po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 oraz na podstawie pozytywnej oceny Rady Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. za rok 2001.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 27.1 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001, na które składa się: 1) wstęp; 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.812.527,94 zł (słownie: sto jeden milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze); 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 33.148.146,40 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o sumę 35.349.253,85 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy); 5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 364.069,13 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy); 6) noty objaśniające, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2001 oraz na podstawie pozytywnej oceny Rady Nadzorczej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2001 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: pokrycia straty za 2001 rok. § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt. 5 i art. 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Wniosku Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty, pokrywa stratę Spółki za 2001 rok w kwocie 30.705.423,92 zł (słownie trzydzieści milionów siedemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: pokrycia straty za lata ubiegłe, a wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2001 rok § 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt. 5 i art. 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Wniosku Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty, pokrywa stratę netto Spółki z lat ubiegłych, a wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2001 rok w kwocie 3.147.646,22 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Prezesowi Zarządu p. Januszowi Śliwakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 do 20 kwietnia 2001 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz negatywnego wniosku Rady Nadzorczej udziela Członkowi Zarządu p. Mirosławowi Janickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 do 20 kwietnia 2001 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz negatywnego wniosku Rady Nadzorczej udziela Członkowi Zarządu p. Romanowi Świerczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2001 do 2 lipca 2001 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz negatywnego wniosku Rady Nadzorczej udziela Członkowi Zarządu p. Andrzejowi Kosmowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2001 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz negatywnego wniosku Rady Nadzorczej udziela Prezesowi Zarządu p. Mirosławowi Sikorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 20 kwietnia 2001 do 31 grudnia 2001 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz negatywnego wniosku Rady Nadzorczej udziela Członkowi Zarządu p. Józefowi Kościarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 15 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku z dnia 30 października 2002 roku.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.

§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz negatywnego wniosku Rady Nadzorczej udziela Członkowi Zarządu p. Markowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 15 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A w Radomsku z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie: zmian zasad wynagradzania członów Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie art. 392 § 1Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.1996 r. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej (Akt notarialny z dnia 27.05.1996 za Rep. A Nr 3085/96) i ustala następujące zasady wynagradzania: 1. Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik 0,55. 2. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczenia wynagrodzenia pomnożonemu przez współczynnik 0,7. 3. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość posiedzeń. 4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 7. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A w Radomsku z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołało do Rady Nadzorczej: ......................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A w Radomsku z dnia 30 października 2002 r.

w sprawie: sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmiany w Statucie Spółki:

1. Skreśla się w całości art. 3 o brzmieniu: "3.1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 3.2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Mebli Giętych w Radomsku."

2. Dotychczasowa treść art. 4: "Spółka działa na podstawie Kodeksu handlowego oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz.202 i z 1994r. Nr 84, poz.385), zwanej dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa." otrzymuje nowe brzmienie: "Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz.202 i z 1994r. Nr 84, poz.385), zwanej dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa."

3. Dotychczasowa treść art. 7: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) produkcja krzeseł i siedzeń. 2) produkcja pozostałych mebli, 3) produkcja arkuszy fornirowanych, produkcja sklejek, płyt laminowanych, płyt wiórowych i pozostałych płyt oraz desek, 4) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, 5) sprzedaż detaliczna mebli i sprzętu oświetleniowego, 6) pozostała sprzedaż hurtowa, 7) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych, 8) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 9) wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej i gorącej wody." otrzymuje nowe brzmienie: Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) produkcja krzeseł i mebli do siedzenia (PKD 36.11), 2) produkcja mebli pozostała (PKD 36.44), 3) produkcja arkuszy fornirowanych, produkcja płyt i sklejek (PKD 20.20), 4) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51), 5) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.44), 6) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.70), 7) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50), 8) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10), 9) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30)."

4. Dotychczasowa treść art. 8: "8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 6.185.381,10 złotych (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.654.670 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji serii A oraz 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B o wartościach nominalnych 2,33 złotych (słownie: dwa złote trzydzieści trzy grosze) każda akcja. 8.2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Zakłady Mebli Giętych "Fameg" Spółka Akcyjna oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu. 8.3. Kapitał akcyjny Spółki może być podwyższony również ze środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w funduszach rezerwowych jak również w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. 8.4. Możliwe jest dokonanie podziału akcji (split) z zastrzeżeniem treści art. 340 Kodeksu Handlowego." otrzymuje nowe brzmienie: 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.185.381,10 złotych (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.654.670 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji serii A oraz 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B o wartościach nominalnych 2,33 złotych (słownie: dwa złote trzydzieści trzy grosze) każda akcja. 8.2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Zakłady Mebli Giętych "Fameg" Spółka Akcyjna oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu. 8.3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również ze środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w funduszach rezerwowych. 8.4. Możliwe jest dokonanie podziału akcji (split) z zastrzeżeniem treści art. 308 Kodeksu spółek handlowych."

5. W tytule rozdziału IV słowa "Władze Spółki" zastępuje się "Organy Spółki"

6. Dotychczasowa treść art. 11: "Władzami Spółki są: A. Zarząd, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie." otrzymuje nowe brzmienie: "Organami Spółki są: A. Zarząd, B. Rada Nadzorcza, C. Walne Zgromadzenie."

7. Dotychczasowa treść art. 12: "12.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu. którego trwa dwa lata. 12.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. 12.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 12.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu."

otrzymuje nowe brzmienie: "12.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 12.2. Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz członków Zarządu. 12.3. Walne Zgromadzenie określi liczbę członków Zarządu. 12.4. Walne Zgromadzenie może odwołać Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu."

8. Dotychczasowa treść art. 13: "13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. 13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza." otrzymuje nowe brzmienie: "13.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki. 13.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki." 9. Dotychczasowy art. 15 ust. 1 o treści: "15.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych." otrzymuje nowe brzmienie: "15.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania czynności technicznych związanych z wykonaniem takiej uchwały." 10. Dotychczasowy art. 15 ust. 3 o treści: "15.3. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz dokonywanie innych czynności z zakresu indywidualnych stosunków pracy może być dokonywane jednoosobowo przez Prezesa lub innego Członka Zarządu albo Prokurenta działającego na podstawie upoważnienia Zarządu." otrzymuje oznaczenie art. 14.2

11. Dotychczasowy art. 16 ust. 1 o treści:

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / FAMEG SA Projekty uchwał NWZ "Fameg" S.A. - część 1