FAMEG SA Tekst Jednolity Statutu "Fameg" S.A.

Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" Spółka Akcyjna
04-04-2003, 15:54

FAMEG SA Tekst Jednolity Statutu "Fameg" S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU "FAMEG" S.A.
Raport bieżący nr 6/2003
Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku informuje, że Rada Nadzorcza działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki.
JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI
ZAKŁADY MEBLI GIĘTYCH "FAMEG" SPÓŁKA AKCYJNA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Artykuł 1.
Spółka działa pod firmą Zakłady Mebli Giętych "Fameg" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: "FAMEG" S.A.
Artykuł 2.
Siedzibą Spółki jest Radomsko.
Artykuł 3.
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz.202 i z 1994r. Nr 84, poz.385), zwanej dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa.
Artykuł 4.
4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Artykuł 5.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. Artykuł 6.
6.1 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1) produkcja krzeseł i mebli do siedzenia (PKD 36.11),
2) produkcja mebli pozostała (PKD 36.44),
3) produkcja arkuszy fornirowanych, produkcja płyt i sklejek (PKD 20.20),
4) produkcja pozostałych wyrobów z drewna (PKD 20.51),
5) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.44),
6) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.70),
7) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50),
8) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10),
9) produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30).
III. KAPITAŁ SPÓŁKI. Artykuł 7.
7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.185.381,10 złotych (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 1.654.670 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt) akcji serii A oraz 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii B o wartościach nominalnych 2,33 złotych (słownie: dwa złote trzydzieści trzy grosze) każda akcja.
7.2. Akcje wydane w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Zakłady Mebli Giętych "Fameg" Spółka Akcyjna oznaczone są jako akcje serii A, natomiast akcje kolejnych emisji będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.
7.3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również ze środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w funduszach rezerwowych.
7.4. Możliwe jest dokonanie podziału akcji (split) z zastrzeżeniem treści art. 308 Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 8.
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
Artykuł 9.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. IV. ORGANY SPÓŁKI.
Artykuł 10.
Organami Spółki są:
A. Zarząd,
B. Rada Nadzorcza,
C. Walne Zgromadzenie.
A. ZARZĄD
Artykuł 11.
11.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
11.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz członków Zarządu.
11.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
11.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Artykuł 12.
12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
12.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Artykuł 13.
13.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
13.2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz dokonywanie innych czynności z zakresu indywidualnych stosunków pracy może być dokonywane jednoosobowo przez Prezesa lub innego Członka Zarządu albo Prokurenta działającego na podstawie upoważnienia Zarządu.
Artykuł 14.
14.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania czynności technicznych związanych z wykonaniem takiej uchwały.
14.2. Pracownicy spółki podlegają Zarządowi.
B. RADA NADZORCZA
Artykuł 15.
15.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5), siedmiu (7) lub dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
15.2. Liczbę członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 15.1 określa Walne Zgromadzenie.
15.3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
Artykuł 16.
16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Artykuł 17.
17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
17.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 18.
18.1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie otrzymali pisemne zaproszenie doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg pisemnego zaproszenia uznaje się za spełniony, jeżeli data kolejnego posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.
18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. 18.3. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość takich jak list polecony, telegram, fax, internet po wejście w życie przepisów dotyczących podpisu elektronicznego.
18.4. Głosowanie w sposób określony w ust. 3 odbywa się gdy tak zdecyduje Rada na posiedzeniu poprzedzającym głosowanie pisemne lub na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
18.5. Uchwała podjęta w głosowaniu w trybie przewidzianym w ust. 3 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
18.6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania.
Artykuł 19.
19.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. 19.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Artykuł 20.
20.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2) badanie i ocena sprawozdań Zarządu,
3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
5) ocena i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku lub zasad pokrycia straty,
6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
7) powoływanie zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli wartość transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu.
Artykuł 21.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
C. WALNE ZGROMADZENIE
Artykuł 22.
22.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu każdego roku.
22.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
22.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2.
22.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2., Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3.
Artykuł 23.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
Artykuł 24.
Walne Zgromadzenia odbywają w miejscu siedziby Spółki lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 25.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji. Artykuł 26.
26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej, z tym że wybory członków Rady Nadzorczej dokonuje się w ten sposób, iż za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów.
26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:
1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
2) emisji obligacji,
3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
4) połączenia Spółki z inną Spółką,
5) rozwiązania Spółki.
26.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
26.4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
Artykuł 27.
27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
27.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
Artykuł 28.
28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
28.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
Artykuł 29.
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Artykuł 30.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Artykuł 31.
31.1. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
31.2. Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat został sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki do 31 grudnia 1992 r.
Artykuł 32.
32.1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) kapitał zapasowy,
2) dywidendy.
32.2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w art. 348 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.
Artykuł 33.
Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być tworzone fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia tych funduszy.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 34.
34.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "RZECZPOSPOLITA" lub "GAZETA WYBORCZA", z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
34.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
Data sporządzenia raportu: 04-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Mebli Giętych "FAMEG" Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / FAMEG SA Tekst Jednolity Statutu "Fameg" S.A.