Fasing <FASI.WA> ZWZA Spółki

Zakład Elektroniki Górniczej &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;ZEG&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.
26-05-2003, 12:58

Fasing <FASI.WA> ZWZA Spółki ZWZA SPÓŁKI
dokument nr 17/2003
Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA z siedzibą w Katowicach informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2003r. na godzinę 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA. ZWZA odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Modelarskiej 11.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad
5.Wybór komisji skrutacyjnej
6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu za rok 2002.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2002.
8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosków dotyczących podziału zysku.
9.Podjęcie uchwał w sprawach: -przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki -zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002 -zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002 -podziału zysku za rok 2002 -udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 -udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002 -zmian w składzie Rady Nadzorczej
10.Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce.
11.Podjęcie uchwał w sprawach: -zmian w statucie Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności:
dotychczasowe brzmienie art. 7.pkt.1
"PKD - 28.74. Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn"
nowe brzmienie art. 7 pkt.1
" PKD - 28.74. Z - Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn - w szczególności łańcuchów ogniwowych i części do łańcuchów"
do art. 7 Statutu Spółki dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:
"PKD - 51.57.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu"
dotychczasowe brzmienie art.20.2 pkt.1:
"wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego"
art.20.2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
"wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasady jego zmiany przynajmniej co 5 lat"
dotychczasowe brzmienie art.22.2: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego"
Art.22.2 otrzymuje brzmienie: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny uzasadniony wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego"
w art. 22 dodaje się ustęp 5,6,7 w brzmieniu:
5.) "Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych przeszkód w najbliższym terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie wnoszonych spraw"
6) "odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców; w innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe"
7) "odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy"
dotychczasowe brzmienie art.23.2:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia"
art.23.2 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą zgłosić uzasadnione żądanie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia"
dotychczasowe brzmienie art. 24
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki"
art.24 otrzymuje brzmienie:
24.1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki
24.2. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powinien tak ustalić miejsce i czas odbycia Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
- uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
- zrzeczenia się prawa wieczystego użytkowania działki o nr 123/1 o pow. 70 m2 , zapisanej w Księdze Wieczystej KW 48838 na rzecz Skarbu Państwa
12. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z realizacji uchwał nr 2 i 3 NWZA Grupy Kapitałowej FASING SA. z 18.04.2002 r.
13. Zamknięcie obrad.
Warunki udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 1 i 2, art. 407 § 1 oraz art.412 Kodeksu spółek handlowych.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Modelarskiej 11, pokój 33, do dnia 16.06.2003r. do godziny 15:00.
Data sporządzenia raportu: 26-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakład Elektroniki Górniczej &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;ZEG&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Fasing &lt;FASI.WA&gt; ZWZA Spółki