HOOP SA <HOOP.WA> Uchwały powzięte przez NWZA.

Sebastian Gawłowski
opublikowano: 26-11-2003, 19:14

HOOP SA <HOOP.WA> Uchwały powzięte przez NWZA. UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ NWZA.
Raport bieżący nr 69 b/2003
Zarząd HOOP S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał oraz załączników do tych uchwał powziętych przez NWZA w dniu 26 listopada 2003 r. ZAŁĄCZNIK NR 1 do protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HOOP S.A. z dnia 26 listopada 2003 roku
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
HOOP S.A.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Obrady Walnego Zgromadzenia ("Walne Zgromadzenie") spółki HOOP S.A. ("Spółka") odbywają się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bielsku Podlaskim, Grodzisku Wielkopolskim lub Tychach.
II. ZASADY ZWOŁYWANIA WALNEGO ZGROMADZENIA.
§ 2
1. Walne Zgromadzenia zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy.
2. Walne Zgromadzenia zwoływane są za pomocą ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, dokonanego co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd corocznie, nie później niż w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem odbycia Walnego Zgromadzenia wyznaczonym:
- w przypadku Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 400 § 1 zd. 2 kodeksu spółek handlowych, w terminie wskazanym w tym wniosku, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody, w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady oraz
- (ii) w innych przypadkach w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Spółki, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku do Zarządu przez Radę Nadzorczą.
7. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady i zawierać uzasadnienie.
8. W razie niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w przepisanym terminie, prawo jego zwołania przysługiwać będzie wnioskodawcom.
9. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na wniosek Akcjonariuszy możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
10. Do odwołania lub zmiany terminu Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 2 powyżej.
III PRAWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
§ 3
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są:
(a) właściciele akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
(b) właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są także użytkownicy i zastawnicy, których prawa zostały ustanowione na akcjach imiennych lub świadectwach tymczasowych, jeżeli zostały spełnione jednocześnie następujące warunki :
- przyznanie im prawa głosu przewiduje czynność prawna ustanawiająca prawo rzeczowe,
- w księdze akcyjnej dokonano wzmianki o ustanowieniu użytkowania lub zastawu oraz upoważnieniu użytkownika lub zastawnika do wykonywania prawa głosu, a Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przyznanie im prawa głosu,
- zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu zwane są dalej ("Uprawnionymi do uczestnictwa")
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, jak również inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
§ 4
1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej - o ile posiada zdolność prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, opatrzone znakami opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby, zgodnie z okazanym, aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub - w przypadku nieistnienia takiego rejestru - innym aktualnym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby.
4. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
IV LISTA AKCJONARIUSZY
§ 5
1. Listę Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
2. Lista powinna zawierać:
(a) imiona i nazwiska bądź firmę (nazwę) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
(b) miejsce zamieszkania bądź adres do doręczeń Akcjonariusza będącego osobą fizyczną albo siedzibę Akcjonariusza;
(c) liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów, a w przypadku akcji imiennych również ich numery.
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście Akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
4. Lista, o której mowa w ust. 1 powinna być wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
5. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
V OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA, WYZNACZENIE PRZEWODNICZĄCEGO I JEGO KOMPETENCJE
§ 6 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku braku takiego upoważnienia, najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, lub Akcjonariusz posiadający największą ilość akcji Spółki. W razie spełnienia kryterium największej ilości akcji Spółki przez dwóch lub więcej Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie otwiera najstarszy wiekiem spośród tych Akcjonariuszy.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza zgłaszanie kandydatur oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Każdy z Uprawnionych do uczestnictwa ma prawo zgłosić jednego kandydata.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, zapewniając sprawny i prawidłowy przebieg obrad oraz głosowania.
6. Przewodniczący nie może bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.
7. Do kompetencji i obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
(a) spowodowanie sporządzenia listy obecności, podpisanie jej, wyłożenie jej podczas obrad Walnego Zgromadzenia i dołączenie do protokołu;
(b) udzielanie głosu;
(c) zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu;
(d) podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania;
(e) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
(f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
(g) kierowanie pracą personelu pomocniczego, obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
8. Przewodniczący podejmuje decyzję o dopuszczeniu na salę obrad Walnego Zgromadzenia dziennikarzy oraz o udzieleniu zgody na nagrywanie lub filmowanie obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku sprzeciwu chociażby jednego z Akcjonariuszy obecnych na sali obrad wobec decyzji Przewodniczącego, sprawa ta jest poddawana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
VI SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI
§ 7
1. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki, na podstawie listy Uprawnionych do uczestnictwa, o której mowa w § 5 Regulaminu.
2. Lista obecności zawiera spis Uprawnionych do uczestnictwa biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, z wymienieniem liczby posiadanych przez nich akcji i głosów im przysługujących.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie listy obecności i podpisuje ją.
4. Lista obecności wyłożona jest w sali obrad przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia, z podaniem momentu, w którym to nastąpiło.
5. Uprawniony do uczestnictwa opuszczający salę obrad w trakcie posiedzenia ma obowiązek zgłosić to osobie sporządzającej listę obecności oraz podjąć działania uniemożliwiające głosowanie w jego imieniu.
6. Na wniosek Akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na tym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji. Do wyboru i czynności komisji stosuje się postanowienia § 9 niniejszego Regulaminu.
VII STWIERDZENIE ZDOLNOŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA DO PODEJMOWANIA UCHWAŁ I WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
§ 8
Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad.
§ 9
1. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyborze Komisji Skrutacyjnej ("Komisja").
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Komisja liczy trzech członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie spośród osób Uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Każdy Uprawniony do uczestnictwa ma prawo zgłosić jednego kandydata. Komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
4. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazywane są Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
VIII ZWIĄZANIE WALNEGO ZGROMADZENIA PORZĄDKIEM OBRAD
§ 10
1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie i objętych porządkiem obrad danego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie na wniosek Uprawnionego do udziału, może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w z porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy.
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
§ 11
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności sprawy:
(a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
(b) podejmowanie uchwał co do rozporządzania zyskiem, bądź w drodze przeznaczenia go do wypłaty w formie dywidendy, bądź w drodze wyłączenia w całości lub części od wypłaty i zatrzymania w Spółce na jej potrzeby, a także podejmowanie uchwał co do pokrycia strat,
(c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
(d) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
(e) przekształcenie formy prawnej Spółki oraz jakiekolwiek połączenie Spółki z inną spółką lub podmiotem prawnym,
(f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
(g) zmiany Statutu Spółki, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
(h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
(i) nabycie akcji własnych,
(j) umorzenie akcji Spółki oraz nabywanie akcji Spółki w celu ich umorzenia,
(k) rozwiązanie Spółki,
(l) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego członków Rady Nadzorczej,
(m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
(n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
(o) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, (p) określanie dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych,
(q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
(r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki.
2. Ilekroć mowa o wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub określonych składników jej majątku rozumie się przez to także jakąkolwiek inną umowę, w oparciu o którą osoba trzecia uzyska możliwość korzystania z przedsiębiorstwa Spółki lub składników jej majątku.
IX PRZEBIEG DYSKUSJI I UDZIELANIE INFORMACJI
§ 12
1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom organów Spółki oraz osobom zaproszonym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy dany rozmówca wypowiada się nie na temat, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić odebranie mu głosu. Od takiej decyzji Przewodniczącego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie potwierdza decyzję Przewodniczącego zwykłą większością głosów.
4. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek czuwać nad tym, aby propozycje zmian do uchwał oraz wnioski były formułowane w sposób jasny i przejrzysty. Przewodniczący może nadawać ostateczną redakcję wnioskom lub uchwałom poddawanym pod głosowanie, w przypadku gdy wniosek lub uchwała nie został sformułowany precyzyjnie. Przed rozpoczęciem głosowania, Przewodniczący powinien odczytać ostateczną treść wniosku lub uchwały oraz zapytać o ewentualne sprzeciwy i wysłuchać zastrzeżeń wobec ich treści.
X REDAGOWANIE TREŚCI UCHWAŁ
§ 13
1. Każdy Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.
2. Proponowana zmiana powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona.
3. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony o poprawkę, jeżeli została ona przyjęta w wyniku poprzedzającego głosowanie nad uchwałą, głosowania nad poprawką.
XI ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW FORMALNYCH
§ 14
1. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłaszania wniosków formalnych. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu głosowania i obradowania, a w szczególności co do:
(a) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
(b) sposobu prowadzenia obrad;
(c) zarządzenia przerwy w obradach;
(d) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek formalny przyjmowany jest zwykłą większością głosów oddanych.
XII ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§ 15 1. Walne Zgromadzenie jest ważne i władne podejmować wiążące uchwały jeśli uczestniczą w nim Uprawnieni do uczestnictwa posiadający akcje stanowiące co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia, Zarząd niezwłocznie zwoła ponownie Walne Zgromadzenie z terminem wyznaczonym na dzień nie wcześniejszy niż po upływie 4 tygodni od pierwszego Walnego Zgromadzenia, z tym samym porządkiem obrad ze wskazaniem, iż jest to drugi termin, w którym Walne Zgromadzenie będzie ważne niezależnie od wielkości reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz odmiennych postanowień Statutu Spółki uchwały zapadają większością 70% głosów.
§ 16
Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałą dotyczącą:
(a) jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium;
(b) zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki;
(c) sporów pomiędzy nim a Spółką.
XIII TRYB GŁOSOWANIA § 17
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
(a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów;
(b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów;
(c) w sprawach osobowych.
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych Akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Postanowień ust. 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz.
XIV GŁOSOWANIE W SPRAWACH WYBORÓW
§ 18
1. Głosowanie w sprawach wyborów przeprowadza się osobno na każdego ze zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym
2. W przypadku zgłaszania kandydatur do organów Spółki, należy wskazać na jakie stanowisko osoba ta ma być powołana - czy na Prezesa , Wiceprezesa lub członka Zarządu, czy na Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej.
Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje się kwalifikowaną większością głosów tj. co najmniej 70% głosów oddanych .4. Przed przystąpieniem do głosowania zaproponowana osoba powinna wyrazić zgodę na zgłoszenie jej kandydatury.
5. W przypadku zgłoszenia jako kandydata do organów Spółki osoby, która wchodzi w skład Komisji, a osoba ta wyrazi zgodę na zgłoszenie jej kandydatury, odwołuje się ją ze składu Komisji i wybiera się na jej miejsce nową osobę.
6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów "za" w ramach liczby miejsc do obsadzenia, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
7. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub nieobsadzenia wszystkich miejsc z powodu nieuzyskania przez wystarczającą liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające, w którym za wybraną uważa się osobę, która otrzymała największą liczbę głosów "za".
XV WYBORY ODDZIELNYMI GRUPAMI
§ 19
1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, wybór do Rady Nadzorczej Spółki powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien być złożony do Zarządu Spółki w formie pisemnej. We wniosku należy wykazać, że wnioskodawca lub wnioskodawcy dysponują wymaganą częścią kapitału zakładowego. 3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Grupa Akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone minimum.
5. Grupy Akcjonariuszy mogą łączyć się w jedna grupę celem dokonania wspólnego wyboru.. § 20
1. Dla każdej grupy należy przygotować oddzielną listę obecności.
2. W każdej grupie należy wybrać przewodniczącego zebrania danej grupy, który prowadzi zgłaszanie kandydatur i organizuje głosowanie, a w razie potrzeby także dyskusję.
3. W każdej grupie należy powołać Komisję Skrutacyjną. Do wyborów Komisji stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 niniejszego Regulaminu.
4. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej podjęta przez daną grupę musi być zaprotokołowana przez notariusza.
XVI PROTOKOŁOWANIE OBRAD § 21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności.
2. Protokół zawiera jedynie:
(a) stwierdzenie dotyczące prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
(b) datę i miejsce Walnego Zgromadzenia;
(c) porządek obrad;
(d) wymieniać powzięte uchwały wraz z liczbą głosów oddanych za każdą uchwałą;
(e) zgłoszone sprzeciwy.
3. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia do protokołu może być załączone jego pisemne oświadczenie.
5. Wypis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd umieszcza w księdze protokołów. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
XVII ZAKOŃCZENIE OBRAD I PRZERWY W OBRADACH
§ 22
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
XVIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, wynikających z uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2003.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzą w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 26-11-2003

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sebastian Gawłowski

Polecane