Interia <INTE.WA> 8/2003 - WZA - podjęte uchwały - część 2

01-07-2003, 18:15

Interia <INTE.WA> 8/2003 - WZA - podjęte uchwały - część 2 5. Dotychczasowy § 12 ust. 4.: o treści: "W przypadku zbywania akcji imiennych przez Annę Przewięźlikowską - ComArch SA przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji w terminie 4 (czterech) miesięcy licząc od daty zawiadomienia ComArch SA o treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią." ulega skreśleniu.
6. W § 18 ust. 2. o treści:
"Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a następnych trzy lata."
uzyskuje następujące brzmienie:
"Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata."
7. W § 19 ust. 2. lit. a) słowa "bilansu i rachunku zysków i strat" zostają zastąpione słowami: "sprawozdania finansowego".
8. W § 23 dotychczasowy ust. 3. o treści: "Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli jest reprezentowane na nim co najmniej 60% kapitału akcyjnego. Postanowienie niniejszego punktu traci moc w dacie wydania przez Sąd Rejestrowy postanowienia o rejestracji podwyższenia kapitału w drodze publicznej emisji akcji." ulega skreśleniu, a ustępy 4. i 5. zyskują odpowiednio numery 3. i 4.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§1
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na względzie zmiany §§ 7, 8, 10, 12 ust. 4., § 18 ust.2., § 19 ust. 2. lit. a) oraz § 23 Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 w sprawie zmiany Statutu objętej niniejszym Aktem Notarialnym,
upoważnia Radę Nadzorczą INTERIA.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wskazane powyżej zmiany Statutu.
§2
Podstawę do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, stanowić będzie tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 1 z dnia 1 lutego 2001 przez Radę Nadzorczą, na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej INTERIA.PL Spółka Akcyjna do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, objętego Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu
31 stycznia 2001 roku do repertorium A nr 621/2001 w Kancelarii Notarialnej
przy ulicy Karmelickiej nr 29 w Krakowie, przed notariuszem Katarzyną Gruszczyńską.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22/2003
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie przyjęcia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie §24 lit. m) Statutu Spółki INTERIA.PL S.A. uchwala się co następuje:
§1
Przyjmuje się Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A. w brzmieniu zawartym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Regulamin, o którym mowa w §1 ma zastosowanie do walnych zgromadzeń akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. począwszy od walnego zgromadzenia następującego po walnym zgromadzeniu, które uchwaliło niniejszy Regulamin.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
Stały Regulamin
Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
uchwalony dnia 30 czerwca 2003 r.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, oraz niniejszym regulaminem.
§ 2.
1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
4. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
6. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.
§ 3.
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo wpłynęła przed upływem terminu przyjmowania świadectw zakreślonego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
6. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów jako publiczności.
§ 4.
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:
a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy,
d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.
§ 5.
1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub osoba przez niego wskazana.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie. 4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
§ 6.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony od interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,
b) udzielanie głosu,
c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz
d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przerwy porządkowe nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestnika obrad.
6. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
§ 7.
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
4. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
5. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 8.
Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
§ 9.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 oraz §8.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
c) w sprawach osobowych,
d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się w łącznej liczbie odpowiadającej liczbie akcji będących własnością danego akcjonariusza dopuszczonych do głosowania. Głosowanie może odbyć się bez użycia komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, jeśli do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest nie więcej niż 25 akcjonariuszy.
4. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik obowiązany jest zdeponować u Przewodniczącego Zgromadzenia kartę do głosowania w przypadku każdorazowego opuszczenia sali obrad oraz zwrócić kartę do głosowania po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.
§ 10.
Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
§ 11.
1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddaje pod głosowanie uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy
§ 12.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.
§ 13.
1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie.
2. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
§ 14.
W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:
a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej,
b) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,
c) Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach,
d) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tę podpisuje,
e) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się stosując odpowiednio postanowienia §8 niniejszego Regulaminu,
f) głosowanie w ramach grupy odbywa się w sposób określony stosownie do postanowień §9 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania, g) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia,
h) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 15.
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
§ 16.
1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.
Data sporządzenia raportu: 01-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Interia &lt;INTE.WA&gt; 8/2003 - WZA - podjęte uchwały - część 2