Jak sfinansować eksport

opublikowano: 21-01-2020, 22:00

Czym różni się akredytywa od inkaso? I co to jest kredyt eksportowy? Objaśniamy, jakie narzędzia pomogą przy kontraktach zagranicznych

Polscy przedsiębiorcy chcą podbijać świat. Jednak bez wsparcia finansowego i odpowiedniej ochrony może to być wyjątkowo trudne zadanie, szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej na Zachodzie. Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę najważniejszych możliwości finansowania i zabezpieczenia transakcji eksportowych dostępnych w polskich bankach.

CAŁA NAPRZÓD, KIERUNEK ŚWIAT:
CAŁA NAPRZÓD, KIERUNEK ŚWIAT:
Dzięki bankowemu wsparciu eksporterom będzie łatwiej ominąć mielizny na kursie ich biznesu.
AdobeStock

Kredyt eksportowy

Generalnie pod tym pojęciem kryje się pożyczka średnio- lub długoterminowa udzielana bezpośrednio nabywcy (importerowi) polskich dóbr lub usług albo za pośrednictwem jego banku. Pieniądze mogą zostać wykorzystane na zakup towarów lub usług realizowanych w ramach kontraktu. Transze kredytu są wypłacane na rzecz polskiego eksportera po przedstawieniu przez niego z góry określonych dokumentów, potwierdzających realizację zobowiązań kontraktowych. Następnie kredyt, po zakończeniu realizacji dostaw lub usług, z wydłużonym terminem spłaty reguluje importer. Bank tym sposobem może sfinansować do 85 proc. wartości kontraktu eksportowego, a maksymalny dopuszczalny okres spłaty kredytu zależy od rodzaju projektu i może wynosić nawet 15 lat. Zabezpieczeniem jest polisa ubezpieczeniowa i aktywa związane z realizowanym projektem zagranicznym.

Kolejna możliwość to prefinansowanie eksportu za pomocą kredytu obrotowego (do dwóch lat spłaty), udzielanego eksporterowi na realizację kontraktu zagranicznego. Ponadto dostępne są kredyty inwestycyjne. Eksporterzy mogą je zaciągnąć bezpośrednio na projekty realizowane przez nich samych albo ich zagraniczne spółki córki. Zabezpieczenia są tutaj ustanawiane w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych projektu albo podmiotu spoza Polski.

Inkaso

To rozwiązanie, które pomoże w bezpiecznym rozliczeniu po wysyłce towaru za granicę i zabezpieczeniu transakcji przed jej niezrealizowaniem. Polega ono na pobraniu przez bank należności od kupującego na rzecz sprzedającego, w zamian za wydanie — na określonych warunkach — dokumentów powierzonych przez eksportera. Dzięki temu sprzedający jest zabezpieczony przez ryzykiem odebrania towaru bez zapłaty. Przy tym inkaso zleca eksporter (sprzedający). Jego przedmiotem mogą być dokumenty handlowe:faktury, certyfikaty, dokumenty przewozowe. Natomiast importer (kupujący) ocenia papiery, decyduje o ich zgodności z warunkami inkasa i zaleca wypłatę wynagrodzenia sprzedającemu albo odmawia dokonania płatności. Ocena tych dokumentów przeważnie odbywa się w banku importera. Bank je udostępnia, ale nie ma prawa ich wydać, jeżeli importer odmówi ich wykupienia.

Akredytywa

Inaczej jest w przypadku akredytywy. Jej otwarcie zleca importer, wskazując w banku warunki kontraktu i beneficjenta akredytywy. Natomiast bank importera decyduje o jej otwarciu i zobowiązuje się do wypłacenia eksporterowi należności w zamian za złożone dokumenty reprezentujące towar. Zrobi to jednak wyłącznie po spełnieniu określonych warunków, które sprowadzają się do skompletowania i dostarczenia w danym czasie ściśle określonych dokumentów.

Tym samym ochrona wynikająca z akredytywy jest silniejsza. W rezultacie jest to instrument znacznie droższy niż inkaso. Jej pozyskanie i obsługę ułatwia Program akredytyw eksportowych Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki niemu eksporterzy mogą szybciej i łatwiej uzyskać potwierdzenie akredytywy w banku, w którym prowadzona jest ich bieżąca obsługa. Program umożliwia bankom komercyjnym dodanie potwierdzenia do akredytywy dzięki przejęciu przez BGK ryzyka banku ją otwierającego. Obecnie BGK współpracuje w ramach tego programu z ośmioma bankami. Na tej liście są: Pekao, mBank, Santander, City Bank Handlowy, Alior, BNP Paribas, Credit Agricole i HSBC. Z programu mogą skorzystać także eksporterzy działający na rynkach podwyższonego ryzyka, takich jak np. WNP, Wietnam, Turcja czy Meksyk.

Gwarancje i ubezpieczenia

Kontrakty zagraniczne można zabezpieczać także za pomocą gwarancji. Chronią one strony transakcji przed ryzykiem niewywiązania się kontrahenta z wykonania postanowień kontraktowych, np. eksportera przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty od importera. Wypłata z gwarancji następuje na pierwsze żądanie na podstawie roszczenia zgodnego z jej treścią. Dostępne są m.in. gwarancje wadialne, zwrotu zaliczki, należytego wykonania kontraktu, rękojmi lub zapłaty. Eksporterzy mogą także postawić na ubezpieczenie kontraktów eksportowych albo należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jedynym ubezpieczycielem, który na naszym rynku oferuje polisy gwarantowane przez skarb państwa, jest Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Ponadto KUKE ubezpiecza długoterminoweprojekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch lat i więcej.

Rachunek escrow

To rachunek, który służy do gromadzenia i przechowywania pieniędzy przewidzianych jako przyszła warunkowa zapłata dla dostawcy towarów i usług. Gwarantuje realizacje wypłaty, o ile zostaną spełnione wszystkie warunki zawarte w umowie rachunku, które zostały uzgodnione między dwiema stronami. Tym samym zabezpiecza on interesy beneficjenta, zapewniając zapłatę w momencie wywiązania się z warunków umowy, ale chroni też drugą stronę transakcji, czyli odbiorcę, dzięki wypłacie pieniędzy tylko w przypadku wywiązania się eksportera z warunków umowy. Rachunek zastrzeżony pozwala na objęcie umową różnego typu operacji i rozliczeń (kupna-sprzedaży towarów i usług, rozliczenia wpływów itp.) oraz umożliwia uzyskanie przez odbiorcę (zastrzegającego) albo beneficjenta (czyli eksportera) odsetek od pieniędzy zdeponowanych na rachunku zastrzeżonym, o ile przewiduje to umowa.

Faktoring

Generalnie polega on na wykupie przez faktora należności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez eksportera dla jego odbiorców. Może być pełny albo niepełny. W tym drugim przypadku faktor skupuje należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców swojego klienta. Wtedy za wypłacalność kontrahentów odpowiedzialny jest klient. W razie braku płatności w ustalonym w umowie faktoringu dodatkowym terminie, liczonym od daty wymagalności faktury, to on jest zobowiązany do zwrotu faktorowi kwoty zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności. Natomiast istotą faktoringu pełnego, oprócz finansowania, jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu.

Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora bądź wykorzystaniu istniejącej polisy chroniącej należności, która została zawarta przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. Wtedy to ubezpieczyciel weryfikuje odbiorcę, a w przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się windykacją. Zaletą faktoringu jest to, że stanowi on zobowiązanie handlowe, a nie dług wobec faktora. Nie obniża też zdolności kredytowej przedsiębiorstwa i jest bardziej dostępny dla firm, które nie mogą pochwalić się dobrą zdolnością kredytową. Ponadto dzięki faktoringowi firma ogranicza sobie ryzyko braku zapłaty, ponieważ pieniądze dostaje od ręki, a nie po 30 czy 60 dniach, kiedy kurs złotego może ulec zmianie.

Forfaiting

Ci eksporterzy, którzy mają do czynienia z dłuższymi kontraktami, o większej wartości, mogą skorzystać z forfaitingu. Faktoring przypomina on nie tylko z nazwy — działa podobnie, tylko jego przedmiotem są wierzytelności średnio- i długoterminowe, z okresem zapadalności oscylującym w przedziale od roku do nawet dziesięciu lat. Ponadto, w przeciwieństwie do faktoringu, który jest rozwiązaniem posprzedażowym, a więc wymaga przedstawienia faktur, forfaiting może być wykorzystywany na różnych etapach działalności firmy, zarówno przy zakupie maszyn do wyprodukowania finalnego produktu, jak i przy sprzedaży towarów bądź usług, np. pod akredytywę.

Sprawdź program warsztatu "Finanse dla Zarządów", 26 marca 2020, Warszawa >>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwia Wedziuk

Polecane