Kable <KABL.WA> Data i porządek obrad WZA nkt cables S.A.

opublikowano: 28-05-2004, 17:11

Kable <KABL.WA> Data i porządek obrad WZA nkt cables S.A. DATA I PORZĄDEK OBRAD WZA NKT CABLES S.A.
RB 17/2004 28-05-04
Data i porządek obrad WZA nkt cables S.A.
Zarząd nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2004 r. o godz. 10 00 w Siedzibie Spółki w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań fi-nansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003, wniosku o podziale zysku w Spół-ce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawoz-dań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o podziale zysku.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działal-ności Spółki i grupy kapitałowej oraz podziale zysku w Spółce za rok obrotowy 2003.
10. Sprawozdanie Zarządu Spółki z realizacji uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze-nia Akcjonariuszy z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowa-nej części przedsiębiorstwa Spółki.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
12. Uchwalenie regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej.
13. Wybór członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia w formie diet dla członków Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski i dyskusja
16. Zakończenie
Zarząd nkt cables S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 2 kodeksu spółek handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złoże-nia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypo-spolitej Polskiej. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji, ich ilości i stwier-dzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełno-mocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączo-ne do protokołu walnego zgromadzenia.
Akcje na okaziciela i zaświadczenia jak wyżej należy złożyć w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Legionów 59, w godz. 8 00 - 14 00 w dni robocze.
W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych na trzy dni przed walnym zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnio-nych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 kodeksu spółek handlo-wych, na tydzień przed walnym zgromadzeniem, wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem. ZARZĄD SPÓŁKI
Data sporządzenia raportu: 28-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kable &lt;KABL.WA&gt; Data i porządek obrad WZA nkt cables S.A.