Kopex <KOPE.WA> 67/2003 - Treść nowego tekstu jednolitego statutu - część 1

Agnieszka Janas
08-09-2003, 19:43

Kopex <KOPE.WA> 67/2003 - Treść nowego tekstu jednolitego statutu - część 1 67/2003 - TREŚĆ NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
Zarząd Spółki KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości nowy tekst jednolitego statutu Emitenta przyjęty Uchwałą nr 67/IV/2003 Rady Nadzorczej KOPEX S.A. w dniu 5 września 2003 roku, o treści jak niżej:
S T A T U T
KOPEX Spółka Akcyjna
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Spółka działa pod firmą: KOPEX Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: "KOPEX" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2
1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice:
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 3
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu "KOPEX".
§ 4
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
§ 5
Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.-
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego PKD 51.65.Z,
2) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych PKD 51.51.Z,
3) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A,
4) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B,
5) dystrybucja energii elektrycznej PKD 40.10.C,
6) sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 51.52.Z,
7) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 51.12.Z,
8) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z,
9) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 51.19.Z,
10) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu PKD 51.57.Z,
11) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa PKD 29.52.B,
12) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych PKD 28.11.C,
13) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków PKD 45.21.A,
14) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych PKD 45.21.B,
15) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych PKD 45.21.E,
16) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.21.F,
17) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G,
18) budowa dróg kołowych i szynowych PKD 45.23.A,
19) stawianie rusztowań PKD 45.25.A,
20) roboty związane z fundamentowaniem PKD 45.25.B,
21) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych PKD 45.25.C,
22) wykonywanie robót budowlanych murarskich PKD 45.25.D,
23) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 45.25.E,
24) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z,
25) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 45.12.Z,
26) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli PKD 45.31.A,
27) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych PKD 45.33.A,
28) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych PKD 45.33.B,
29) wykonywanie instalacji gazowych PKD 45.33.C,
30) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 45.34.Z,
31) tynkowanie 45.41.Z,
32) zakładanie stolarki budowlanej PKD 45.42.Z,
33) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowanie ścian PKD 45.43.A,
34) sztukatorstwo PKD 45.43.B,
35) malowanie PKD 45.44.A,
36) szklenie PKD 45.44.B,
37) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 45.45.Z,
38) leasing finansowy PKD 65.21.Z,
39) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z,
40) pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z,
41) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z,
42) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z,
43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,
44) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z,
45) zarządzenie nieruchomościami mieszkalnymi PKD 70.32.A,
46) zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi PKD 70.32.B,
47) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych PKD 71.32.Z,
48) wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z,
49) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z,
50) reklama PKD 74.40.Z,
51) pozostała działalność wydawnicza PKD 22.15.Z,
52) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C,
53) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,
54) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,
55) pozostała działalność związana z informatyką PKD 72.60.Z,
56) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G,
57) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A,
58) działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z,
59) działalność geologiczno-poszukiwawcza PKD 74.20.B,
60) działalność związana z organizacją targów i wystaw PKD 74.84.A,
61) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.84.B,
62) unieszkodliwianie odpadów PKD 90.00.B,
63) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 93.05.Z.
64) górnictwo i wzbogacanie węgla kamiennego PKD 10.10 A,
65) działalność odzyskiwania węgla kamiennego z hałd PKD 10.10 C,
66) kopalnictwo rud miedzi PKD 13.20 A,
67) kopalnictwo rud metali nieżelaznych, z wyjątkiem rud miedzi, uranu i toru oraz rud cynkowo-ołowiowych PKD 13.20 C,
68) pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 14.50 Z,
69) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu PKD 37.10 Z,
70) zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych PKD 37.20 Z,
71) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) PKD 40.30 B,
72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 51.18 Z,
73) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych PKD 51.64 Z,
74) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD 52.48 A,
75) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD 74.20 A,
76) badania i analizy techniczne PKD 74.30 Z,
77) działalność związana z pośrednictwem pracy PKD 74.50 A,
78) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 80.42 Z.
III. KAPITAŁY
§ 7
Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.
§ 8 Kapitał zakładowy wynosi 19.892.700 złotych (słownie złotych: dziewiętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) i dzieli się na 1.989.270 (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001989270.
§ 9
Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
§ 10
1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 11
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
§ 12
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 13
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych.
§ 14
Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA
§ 15
Akcje Spółki są zbywalne.
§ 16
1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
§ 17
1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.).
3. Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
V. ORGANY SPÓŁKI
§ 18
Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.
§ 19
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się".
A. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 20
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
§ 21
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 22
1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
1) regulamin Zarządu,
2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
4) powołanie prokurenta,
5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i 4, 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 54 ust. 3 pkt. 1 - 3,
9) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości o równowartości do 50.000 euro w złotych z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1,
10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
§ 23
Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
§ 24
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.
§ 25
1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy skład Zarządu powołuje Minister Skarbu Państwa w akcie komercjalizacji.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
§ 26
1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24 ust. 3.
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. 5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 27.
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac Komisji.
3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.
6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8.
10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28.
§ 27
1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26.
§ 28
Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
§ 29
1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:
1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie.
2. Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
§ 30
Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
§ 31
1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1.
B. RADA NADZORCZA
§ 32
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
§ 33
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agnieszka Janas

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kopex &lt;KOPE.WA&gt; 67/2003 - Treść nowego tekstu jednolitego statutu - część 1