LEASCO Projekty uchwał na ZWZA

LEASCO Projekty uchwał na ZWZA PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA Raport bieżący nr 26 Zarząd Leasco S.A. przekazuje projekty uchwał na ZWZA, które odbędzie się 23.12.2003 r. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie sprawozdania Zarządu Spółki Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2002/2003 postanawiają: zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2002/2003 postanawiają: przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie sprawozdania finansowego Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: ·bilans Spółki na dzień 30.06.2003, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę: 33 074 158,34 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery grosze), ·rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2002 do 30.06.2003, wykazujący stratę netto w wysokości 12 752 007,27 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych dwadzieścia siedem groszy), ·sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003 na sumę 496 183,21 zł (słownie: czterysta tysięcy dziewięćset sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy), ·opinię i raport biegłego rewidenta, ·uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie badania bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2002/2003, ·informację dodatkową. postanawiają: zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2002/2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie pokrycia straty Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 3 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty bilansowej netto w roku obrachunkowym 2002/2003 w kwocie 12 752 007,27 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych dwadzieścia siedem groszy), postanawiają: pokryć stratę z zysków przyszłych lat obrotowych. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 10 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. postanawiają: o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają: udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Wiesława Mazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają: udzielić Prezesowi Zarządu w osobie Marii Kręgiel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 27.02.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają: udzielić absolutorium Pani Annie Cieszkowskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają: udzielić absolutorium Pani Alicji Kaźmierczak-Koćwin z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają: udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Kozakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 420 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt. 1 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrachunkowym 2002/2003 postanawiają: udzielić absolutorium Pani Iwonie Denis z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.07.2002 do 30.06.2003. Uchwała nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie podjęta w dniu 23 grudnia 2003 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowego oraz § 22 pkt. 4 Statutu Spółki akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LEASCO S.A. powołują, w głosowaniu tajnym, skład Rady Nadzorczej: 1. .............................................. 2. .............................................. 3. .............................................. 4. .............................................. Data sporządzenia raportu: 15-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ