Masters <ELPO.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 1.425 tys. zł

Masters <ELPO.WA> Strata netto w 4 kw. 2003 r. wyniosła 1.425 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-Q ZA 4. KW. 2003 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 4 kwartał / 4 kwartały 4 kwartały 2003 okres od 2002 okres od narastająco / narastająco / 01-10-2003 do 01-10-2002 do 2003 okres od 2002 okres od 31-12-2003 31-12-2002 01-01-2003 do 01-01-2002 do 31-12-2003 31-12-2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 3.175 3.940 16.372 17.265 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2.691 3.321 14.787 14.388 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 484 619 1.585 2.877 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 3.121 3.684 13.911 15.113 w tym: - od jednostek powiązanych - - - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2.437 2.955 12.330 12.560 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 684 729 1.581 2.553 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 54 256 2.461 2.152 IV. Koszty sprzedaży 415 324 1.730 2.172 V. Koszty ogólnego zarządu 695 581 2.603 2.501 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -1.056 -649 -1.872 -2.521 VII. Pozostałe przychody operacyjne 258 476 617 637 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 63 34 2. Dotacje - - - - 3. Inne przychody operacyjne 258 476 554 603 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 463 676 784 1.516 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 266 407 465 1.174 3. Inne koszty operacyjne 197 269 319 342 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1.261 -849 -2.039 -3.400 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 -17 21 13 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - - od jednostek powiązanych - - - - 2. Odsetki, w tym: 3 9 20 12 - od jednostek powiązanych - - - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 5. Inne - -26 1 1 XI. Koszty finansowe 167 88 302 276 1. Odsetki, w tym: 151 79 232 235 - dla jednostek powiązanych - - - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 4. Inne 16 9 70 41 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) -1.425 -954 -2.320 -3.663 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - - - 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) -1.425 -954 -2.320 -3.663 XV. Podatek dochodowy - - - - a) część bieżąca - - - - b) część odroczona - - - - XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - 279 - 279 (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) -1.425 -675 -2.320 -3.384 - - - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2.320 -3.384 - - Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3.783.650 3.783.650 - - Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,61 -0,89 - - Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych - - - - Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) - - - - UWAGA. Pełna nazwa spółki: MASTERS Spółka Akcyjna Data sporządzenia raportu: 31-01-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Inspiracje Pulsu Biznesu