NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 36/2003

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 36/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2003 JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał, które Zarząd Funduszu zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na dzień 24 kwietnia 2003 r.: Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ......................................... ............. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 65 (1648) z dnia 2 kwietnia 2003 roku, pozycja 2964. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2002 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2002 roku w wersji mu przedłożonej. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2002: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2002, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 294.494.980,60 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy); rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 99.898.662,13 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy), na którą składa się zrealizowana strata netto w kwocie 49.882.445,74 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz niezrealizowana strata netto w kwocie 50.016.216,39 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy); sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 17.487.745,02 zł. (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dwa grosze), tj. do kwoty 24.883.792,43 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze); zestawienie portfela inwestycyjnego; informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2002 rok w wersji mu przedłożonej. Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2002 rok: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2002, postanawia: § 1. Zrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie 49.882.445,74 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu. § 2. Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie 50.016.216,39 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych. Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia: Zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 3.935.614,77 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Januszowi Koczykowi (w okresie 1.01.2002 - 31.12.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Ireneuszowi Nawrockiemu (w okresie 1.01.2002 - 25.02.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Zbigniewowi Niesiobędzkiemu (w okresie 25.02.2002 - 31.12.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Januszowi Pałuckiemu (w okresie 1.01.2002 - 6.03.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Jackowi Strzeleckiemu (w okresie 25.02.2002 - 19.07.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Igorowi Chalupcowi (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Sławomirowi Golonce (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Markowi Kamińskiemu (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Jerzemu Kędzierskiemu (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Jerzemu Kotarskiemu (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Stanisławowi Ładyce (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Waldemarowi Markiewiczowi (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Urszuli Pałaszek (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu: Tomaszowi Wołochowi (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Funduszu: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu, postanawia co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie umarza 8.040.044 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Funduszu, z czego 4.020.022 akcje są akcjami Serii A oraz 4.020.022 akcje są akcjami Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych PLNFI0300017, zwane dalej "Akcjami". Fundusz nabył Akcje, za zgodą akcjonariuszy, na rynku regulowanym w okresie od dnia 25 września 2001 roku do dnia 27 lutego 2003 roku, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 4 oraz pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. § 2. Średnia cena jednostkowa nabycia Akcji wynosiła 3,8431587 złotego. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego przez Fundusz akcjonariuszom z tytułu nabycia Akcji wyniosła 30.899.165,08 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych osiem groszy). § 3. Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu. § 4. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Funduszu. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu oraz zmiany treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 §1 i art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 2 Statutu postanawia: § 1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 21 o umorzeniu akcji Funduszu, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 6.011.224,80 zł (słownie: sześć milionów jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy), tj. o kwotę 804.004,40 zł (słownie: osiemset cztery tysiące cztery złote czterdzieści groszy) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 8.040.044 akcji zwykłych na okaziciela Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych w uchwale nr 21 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 21 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wpisem do rejestru zmiany Statutu Funduszu, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały. § 3. Zmienia się art. 9 pkt. 1 Statut Funduszu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 oraz na 26.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 026.036.102, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.". Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia: Powołać w skład Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję Pana / Panią ............................................... Uchwała w sprawie zmian w Statucie Funduszu: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu, postanawia: § 1. Dokonać następujących zmian w Statucie Funduszu: Art.8 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: "Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym oraz z wyjątkiem nieruchomości nabytych w celu zaspokojenia roszczeń Funduszu, których nie można zaspokoić z innego majątku dłużnika) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.". Art.8.pkt. 10 otrzymuje brzmienie: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 33 (trzydzieści trzy) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy nabywania przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz nie dotyczy sytuacji, gdy nabycie papierów wartościowych przekraczających powyższy limit jest następstwem połączenia spółek, w które Fundusz zainwestował, w takim przypadku limit zaangażowania Funduszu w papiery wartościowe jednego emitenta nie może przekroczyć 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała w sprawie stosowania przez Fundusz "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002 r." stanowiących zasady ładu korporacyjnego: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Funduszu, postanawia zaakceptować zasady "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" wprowadzone Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r. i zalecić ich stosowanie przez Fundusz, za wyjątkiem zasad 20a, 20b i 20c dotyczących tzw. niezależnych członków Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z dokonanymi zamianami Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. Uchwała w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 32 pkt. 2 Statutu, postanawia: Uchylić Regulamin Walnego Zgromadzenia, przyjęty uchwałą nr 1/97 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Funduszu z dnia 12 września 1997 roku. Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Data sporządzenia raportu: 09-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ