OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

komunikat partnera
opublikowano: 28-12-2021, 15:16

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Łódzkiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, decyzji Nr 252/21 z 28.12.2021r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, gm. Koluszki, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek, w celu przeprowadzenia odkrywek istniejących rurociągów dla określenia ich posadowienia w miejscach skrzyżowania z projektowanymi gazociągami, w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w związku z art. 38, pkt 4 ppkt g ustawy, pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”, Zadanie Nr 3 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek, w gminie Koluszki: dz. ewid. nr 91 i 93 – obr. 0020 Słotwiny.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Od ww. decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane (art. 34 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy, w związku z art. 49 kpa, zawiadomienie stron w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o wydaniu decyzji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi nastąpiło w dniu 29.12.2021 r.

Odwołanie od przedmiotowej decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/spis-kart-informacyjnych-dot-decyzji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane