Oszacują cię na tyle, na ile ocenią twoją branżę

Marcin Zawiśliński
17-08-2006, 00:00

Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych kusi przedsiębiorców. Czym powinna się charakteryzować umowa ubezpieczenia i jak ją egzekwować?

Najczęściej stosowanym dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa. Kodeks cywilny określa z grubsza zakres informacji, jakie należy w niej umieścić (patrz ramka).

— Powinna wskazywać elementy istotne dla umowy ubezpieczenia. O pozostałej jej treści decyduje praktyka — mówi Aurelia Sienkiewicz-Kocimowska z Allianz Polska.

Innymi dokumentami świadczącymi o tym, że przedsiębiorca się ubezpieczył, są legitymacja oraz tymczasowe zaświadczenie. Stwierdzają one jedynie zawarcie umowy, ale nie świadczą o jej ważności.

Co ubezpieczać

— Przedsiębiorcy najczęściej ubezpieczają swoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczają się też od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia — wyjaśnia Ewa Kosut, ekspert w biurze zarządzania produktami ubezpieczeń gospodarczych TUiR Warta.

Właściciel firmy może również ubezpieczyć zaciągnięty na prowadzenie własnej działalności kredyt eksportowy, hipoteczny i rolniczy. Może się też zabezpieczyć przed niewypłacalnością, a także przed ponoszeniem różnego rodzaju ryzyka finansowego związanego z ewentualną utratą pracowników. Ma również prawo do ubezpieczenia od utraty zysków firmy, niewystarczającego dochodu czy też — co szczególnie interesujące dla rolników — od złych warunków pogodowych.

Ubezpieczenia gospodarcze

Właściciel firmy może skorzystać z dwóch rodzajów umów ubezpieczenia — majątkowej i osobowej. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Ich celem jest ochrona majątku przedsiębiorcy — na przykład samochodu, domu, ale również wierzytelności z tytułu kredytu.

Ubezpieczenia osobowe, dotyczące śmierci ubezpieczonego, dożycia przez niego określonego wieku, uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, nie mają charakteru odszkodowawczego. Życia i zdrowia człowieka nie da się przecież wycenić finansowo. Wysokość świadczenia zależy więc tylko od sumy ubezpieczenia.

Stawki są różne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu, który potwierdza spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, do podstawowych elementów takiej umowy należą:

- rodzaj i przedmiot umowy,

- strony umowy,

- oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia,

- suma gwarancyjna lub suma ubezpieczenia,

- wysokość składki.

Przy ustalaniu wysokości stawki ubezpieczenia bierze się również pod uwagę m.in. zakres ubezpieczenia, branżę, w jakiej działa przedsiębiorca, prawdopodobieństwo wystąpienia szkody majątkowej oraz stopień skomputeryzowania firmy.

— W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem czy też ubezpieczenia mienia w transporcie najwyższe stawki są w branży handlowej. W ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej najdroższą branżą jest budownictwo. Niższe stawki dotyczą produkcji i usług, ale ich wartość zależy od rodzaju ubezpieczanego mienia — tłumaczy Ewa Kosut.

Ważne jest również to, czy firma używa na przykład specjalistycznych, trudno dostępnych maszyn, materiałów lub surowców.

Zasada odszkodowania

Zgodnie z prawem świadczenie wypłacane przez zakład ubezpieczeń nie może przewyższać wysokości poniesionej szkody. Pojęcie szkody w ubezpieczeniu mienia jest jednak inne niż w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W ubezpieczeniu mienia, ogólnie rzecz ujmując, odpowiada ono przyjętej wartości ubezpieczonego majątku. Z kolei w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zależy od wysokości zobowiązania ubezpieczającego wobec osoby trzeciej z tytułu wyrządzonej szkody. Barierę stanowią jedynie ograniczenia wynikające z odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, które zostały wcześniej zapisane w indywidualnych umowach ubezpieczenia.

Kłopoty z należnością

Co zrobić, jeśli firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić należnego odszkodowania?

— Przedsiębiorca może odwołać się od decyzji. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, pozostaje mu tylko wystąpienie na drogę sądową. Zdarza się, że taka sprawa zostaje załatwiona polubownie w drodze negocjacji między firmą a zakładem ubezpieczeń. Jednak na takie załatwienie sprawy wpływa wiele czynników — na przykład wieloletnia współpraca, przypis składki oraz wysokość odszkodowania — wyjaśnia Marek Ziętara z firmy Broker Ubezpieczeniowy.

Z perspektywy ubezpieczającego najwięcej kłopotów sprawia windykacja nieopłaconych składek.

— Po stwierdzeniu braku wpłaty zakład ubezpieczeń dwukrotnie wzywa ubezpieczającego do dobrowolnej zapłaty należnej składki. Jeśli mimo wezwań nie zostaje ona wpłacona, sprawa trafia na drogę postępowania sądowego — wyjaśnia Aurelia Sienkiewicz-Kocimowska.

W razie braku wpłaty po wyroku zasądzającym należność (wraz z odsetkami i kosztami sądowymi) ubezpieczający otrzymuje jeszcze jedno wezwanie do zapłaty. Jeśli to nie skutkuje, sprawą zajmuje się komornik.

Okiem eksperta

Na co zwracać uwagę w umowie

Zawierając umowę, należy dokładnie sprawdzić, czy w polisie jest poprawnie określony zakres ryzyka, przed którym chcemy się ubezpieczyć. Jeszcze istotniejszy jest zakres wyłączeń. Są one zwykle opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W umowach ubezpieczenia majątkowego bardzo ważne jest właściwe określenie sumy ubezpieczenia. Jeżeli będzie niższa niż faktyczna wartość, to konsekwencją jest zmniejszenie odszkodowania. Istotne jest, czy odszkodowanie liczy się według wartości odtworzeniowej czy rzeczywistej. Wartość odtworzeniowa to kwota, którą należy wydać, by odtworzyć nową rzecz tego samego rodzaju, jakości i wielkości. Jeżeli ubezpieczenie jest liczone według wartości rzeczywistej, to wartość odtworzeniowa pomniejszana jest o faktyczne zużycie rzeczy.

Julita Zimoch-Tuchołka, partner w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Zawiśliński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Oszacują cię na tyle, na ile ocenią twoją branżę