Pełny tekst komunikatu po posiedzeniu RPP - cz.2

Reuters
opublikowano: 30-01-2002, 18:16

V. Podaż, popyt, sytuacja na rynku pracy i dochody. 1. Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2001 była niższa niż oczekiwano. W porównaniu z grudniem 2000 zmniejszyła się o 4,8%. W całym 2001 r. produkcja sprzedana przemysłu obniżyła się o 0,2% w stosunku do roku 2000. Produkcja budowlano-montażowa była o 10,6% niższa niż w grudniu 2000 r. 2. Zatrudnienie w sektorze

V. Podaż, popyt, sytuacja na rynku pracy i dochody.

1. Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2001 była niższa niż oczekiwano. W porównaniu z grudniem 2000 zmniejszyła się o 4,8%. W całym 2001 r. produkcja sprzedana przemysłu obniżyła się o 0,2% w stosunku do roku 2000. Produkcja budowlano-montażowa była o 10,6% niższa niż w grudniu 2000 r.

2. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w grudniu 2001 o 1,4% w porównaniu z listopadem i było o 4,7% niższe niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wzrosła z 16,8% przed miesiacem do 17,4% w grudniu.

3. W 2001 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było nominalnie o 7,1% a realnie o 1,5% wyższe niż w roku ubiegłym. Przeciętna emerytura i renta pracownicza była o 11% wyższa niż w 2000 r, a jej siła nabywcza zwiększyła się o 4,7 proc.

Utrzymuje się niski poziom aktywności gospodarczej. Pogłębiający się spadek produkcji sprzedanej przemysłu świadczy o niskiej presji popytowej w gospodarce. Także trudna sytuacja na rynku pracy powinna - ograniczając presję płacową - być czynnikiem antyinflacyjnym.

VI. Sytuacja w sektorze finansów publicznych

Deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych w 2001 r. był wyższy niż przewidywano jeszcze w grudniu i wyniósł wg wstępnych danych 5,4 procent PKB.

Dostępne informacje sygnalizują, że deficyt sektora finansów publicznych, nawet przy założeniu ograniczenia tempa wzrostu wydatków budżetu do 1% realnie, będzie się utrzymywać na wysokim poziomie w latach 2002- 2004.

Z punktu widzenia poprawy układu polityki makroekonomicznej i warunków rozwoju przedsiębiorstw, konieczne są zdecydowane działania obniżające deficyt ekonomiczny. Utrzymywanie się dużego deficytu sektora finansów publicznych w połączeniu z niskimi wpływami z prywatyzacji spowoduje bowiem dalszy wzrost potrzeb pożyczkowych budżetu. Będzie się to przyczyniać do utrzymywania przez banki wysokiego oprocentowania kredytów oraz ograniczy możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw.

VII. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej

1. Obserwowany spadek inflacji dotyczy wszystkich głównych grup towarów i usług konsumpcyjnych i nie jest spowodowany jedynie czynnikami potencjanie przejściowymi.

2. Od ostatniego posiedzenia RPP potwierdziły się dane wskazujące na niską presję inflacyjną w gospodarce. Wysokie i nadal rosnące bezrobocie brak waloryzacji płac w sferze budżetowej oraz niska dynamika kredytów powinny ograniczać tempo wzrostu cen. Także prognozy kształtowania się sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki wskazują na niskie ryzyko wystąpienia impulsu inflacyjnego.

3. Biorąc pod uwagę te argumenty Rada Polityki Pieniężnej postanowiła:

*obniżyć minimalną stopę rentowności 28-dniowych operacji otwartego rynku o 1,5 pkt proc. (do 10%)

* obniżyć stopę redyskontową weksli o 2 pkt proc. (do 12%)

* obniżyć stopę lombardową o 2 pkt proc (do 13,5%)

* obniżyć stopę depozytową o 1 pkt proc (do 6,5%)

* utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej

4. Od lutego 2001 r. do dzisiejszego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę referencyjną z 19% do 10%, czyli prawie o połowę. Większość skutków tych głębokich obniżek ujawni się dopiero w bieżącym roku. Ten podstawowy fakt należy brać pod uwagę przy analizie obecnego i prognozach przyszłego poziomu stóp procentowych NBP.

5. Rada Polityki Pieniężnej pragnie zwrócić w szczególności uwagę, że po uwzględnieniu dzisiejszej obniżki oraz wpływu wprowadzonego opodatkowania dochodów z oszczędności, realne oprocentowanie depozytów ukształtuje się na bardzo niskim poziomie. Ten fakt będzie uwzględniany w przyszłym kształtowaniu polityki pieniężnej.

VIII. Wprowadzenie modyfikacji w systemie operacji otwartego rynku.

Zgodnie z Założeniami polityki pieniężnej na 2002 r., od lutego br. Narodowy Bank Polski wprowadza zmiany w systemie operacji otwartego rynku. Narodowy Bank Polski będzie prowadził operacje otwartego rynku:

1. podstawowe, polegające na regularnej (raz w tygodniu) emisji bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z 28-dniowym terminem zapadalności.

2. dostrajające, prowadzone doraźnie (bez określania regularnych terminów), polegające na:

a) emisji bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego z terminem zapadalności od 1 do 7 dni,

b) zasilaniu systemu bankowego w płynność, w drodze zakupu od banków (w trybie przetargowym) skarbowych papierów wartościowych na okresy wynoszące od 1 do 7 dni (transakcje typu "repo"),

c) przedterminowym wykupie bonów pieniężnych Narodowego Banku Polskiego.

Zasady prowadzenia operacji otwartego rynku określa uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 stycznia 2002 r. Operacje nadal będą dostępne dla banków pełniących funkcję dealera rynku pieniężnego.

Rentowność zarówno operacji podstawowych, jak i dostrajających nie będzie niższa niż poziom stopy referencyjnej określany uchwałą Rady Polityki Pieniężnej.

Wprowadzenie regularnych emisji bonów pieniężnych z 28-dniowym terminem zapadalności, będących podstawowym typem operacji otwartego rynku, jest krokiem w kierunku dostosowania systemu instrumentów polityki pieniężnej do standardów Europejskiego Banku Centralnego. Regularność operacji otwartego rynku wprowadza element przewidywalności, co powinno stymulować planowanie płynności przez banki komercyjne oraz sprzyjać poprawie efektywności rynku międzybankowego.

W przypadku znacznych wahań płynności, NBP może prowadzić dodatkowe operacje dostrajające (fine-tuning). Celem operacji dostrajających jest łagodzenie wpływu zaburzeń płynności na rynkowe stopy procentowe. Możliwością taką dysponuje także Europejski Bank Centralny. Dotychczas czterokrotnie przeprowadzano operacje dostrajające w strefie euro. Co do zasady, operacje dostrajające będą wykorzystywane w wyjątkowych sytuacjach, gdy dostępne dla banków operacje depozytowo-kredytowe NBP będą - w ocenie banku centralnego - niewystarczające w eliminowaniu zaburzeń płynności. IX.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 26-27 lutego 2002 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Reuters

Polecane