Pepees <PEPW.WA> Umowa kredytowa RB 44 / 02

POLIGRAFIA SPÓŁKA AKCYJNA
15-10-2002, 09:30

UMOWA KREDYTOWA RB 44 / 02

RAPORT BIEŻĄCY Nr 44 / 2002

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje następującą informację: W dniu 14 października 2002r. w Łomży pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie I Oddział w Łomży i Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży została zawarta " Umowa kredytu obrotowego na cele rolnicze z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa " . Kwota kredytu wynosi 12.500.000 PLN ( słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych ). Kredyt został udzielony na okres do dnia 30.09.2003 r. i będzie spłacany w 10 równych miesięcznych ratach począwszy od 31.12.2002r. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej w stosunku rocznym na bazie stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP i wynosi 1,11 x stopa redyskontowa weksli. Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 9,44 % w stosunku rocznym. Zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 21 lutego 1995r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze w dniu podpisania umowy wysokość dopłat ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynosi 2,44 % w stosunku rocznym. W przypadku zmiany stopy redyskontowej weksli wysokość oprocentowania kredytu zmieni się proporcjonalnie do zmiany tej stopy. Od kapitału przeterminowanego oraz od kwoty nie zapłaconej w terminie prowizji Bank pobiera odsetki w wysokości 1,5 razy odsetki ustawowe od należności złotowych. Bank pobiera następujące prowizje: - przygotowawczą w wysokości 0,25 % od kwoty udzielonej, tj. 31.250 PLN - płatna w dniu postawienia I transzy kredytu do dyspozycji, - od zaangażowania w wysokości 0,3 % p.a. płatną w terminach płatności odsetek, - rekompensacyjną w wysokości 2,6 % płatną pierwszego dnia roboczego po dniu wcześniejszej spłaty Kredytu bez uprzedniego zawiadomienia Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenie kredytu: 1. przelew wierzytelności przyszłych z tytułu realizowanych przez Emitenta umów handlowych zawartych z: NESTLE POLSKA Sp. z o.o. , TORUŃ-PACYFIK Sp. z o.o., CYKORIA S.A., GELLWE- Zabierzów i MELVIT S.A. na łączną kwotę 11.860.000 zł, 2. zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj. ziemniakach i produktach ich przetwarzania na kwotę 6.500.000 zł finansowanych niniejszym kredytem, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ww. zastawu, 4. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łomży 5. Emitent oświadczył, że na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe podda się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. i wyrazi zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu niniejszej umowy do kwoty 25.000.000 zł. Bank może wystawić tytuł egzekucyjny w terminie do dnia 30.09.2006r.

Data sporządzenia raportu: 15-10-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: POLIGRAFIA SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Pepees &lt;PEPW.WA> Umowa kredytowa RB 44 / 02