Podwyższenie kapitału w sp. z. o.o.

KOMENTARZ PRAWNIKA
opublikowano: 19-06-2015, 00:00

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze środków własnych spółki może nastąpić wyłącznie poprzez...

... przeznaczenie na ten cel pieniędzy z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku spółki. Umowa spółki nie może rozszerzyć katalogu funduszy, które mogą zostać przeznaczone na ten cel. Źródłem podwyższenia kapitału zakładowego w tym trybie może być tylko zysk. Nie może zatem dojść do podwyższenia kapitału zakładowego, jeżeli strata przewyższa wartość zgromadzonych rezerw i zapasów.

Tego rodzaju podwyższenie kapitału zakładowego nie prowadzi do wyposażenia spółki w dodatkowy kapitał, lecz sprowadza się jedynie do przesunięcia środków finansowych wykazanych w bilansie spółki pod pozycją kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych na pozycję kapitał zakładowy. Z tego też względu w doktrynie prawniczej podwyższenie to nazwane jest papierowym, kapitalizacją rezerw lub gratisowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki może zostać dokonane poprzez utworzenie nowych udziałów w podwyższonym kapitale lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów w spółce. Może nastąpić wyłącznie poprzez podjęcie uchwały wspólników o zmianie umowy spółki. Nie jest zatem w tym przypadku możliwe podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki. Dla powzięcia uchwały co do zasady wymagana jest większość 2/3 głosów. Obecność określonej liczby wspólników na zgromadzeniu, tzw. kworum, nie jest konieczne. Umowa spółki może jednak przewidywać bardziej rygorystyczne wymogi w tym zakresie. W uchwale powinna zostać wskazana co najmniej kwota, o jaką następuje podwyższenie kapitału zakładowego, liczba nowo utworzonych udziałów lub wartość nominalna, o jaką podwyższone zostaną dotychczasowe udziały, oraz rodzaj kapitału, z którego nastąpi podwyższenie.

Nowe udziały przysługują wspólnikom proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów. Objęcie przez wspólników nowych udziałów lub też podwyższonej wartości nominalnej istniejących udziałów dokonuje się automatycznie, poprzez podjęcie uchwały. Na nowo utworzone udziały wspólnicy nie wnoszą wkładów, stąd też nazywane są one również udziałami lub podwyżkami gratisowymi. Zmiana zasad przydzielania udziałów jest niedopuszczalna bez zgody wspólnika, którego prawa mogłyby być w ten sposób naruszone. Wspólnik może jednak zrzec się przysługujących mu nowych udziałów albo dopisanych wartości nominalnych. Częstą przyczyną zrzeczenia się tego prawa jest brak zamiaru zapłacenia przez wspólnika podatku dochodowego. Podwyższenie wartości nominalnej udziałów, jak i przyznanie nowych udziałów ze środków własnych spółki, powoduje bowiem po stronie wspólników obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu tytułem udziału w zyskach spółki, w wysokości 19 proc. zryczałtowanego podatku. Wspólnicy nabywają prawa z nowych udziałów z chwilą wpisu podwyższenia do rejestru, co zarząd niezwłocznie winien uwidocznić w księdze udziałów. © Ⓟ

EMMA HYŁA, prawnik w Kancelarii KSP Legal & Tax Advice w Katowicach

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy