Przetargi pod lupą Prezesa UZP

Aleksander Werner
22-02-2005, 00:00

Zadaniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień.

W ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP) zawarte są przepisy pozwalające Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) wszcząć i przeprowadzić kontrolę udzielanych zamówień. Działania te mają na celu sprawdzenie zgodności z prawem postępowania o udzielenie zamówienia. Temu celowi służy kontrola uprzednia oraz następcza.

Jest kontrola

Pierwszą przeprowadza się przed zawarciem umowy. Prawo zamówień publicznych przewiduje, że w tym przypadku od jej wszczęcia do zakończenia nie może zostać zawarta umowa o zamówienie. Dodatkowo wszczęcie kontroli uprzedniej zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu jej zakończenia, o czym zamawiający jest obowiązany poinformować uczestników postępowania. W ustawie wprowadza się generalną zasadę, że wszczęcie kontroli uprzedniej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania Prezesowi UZP informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W celu przeprowadzenia kontroli Prezes UZP przesyła zamawiającemu żądanie przekazania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego. W przypadku wniesienia protestu po wszczęciu kontroli uprzedniej Prezes UZP wstrzymuje jej wykonanie do czasu jego rozstrzygnięcia.

Zasada ta nie dotyczy zamówień, których wartość przekracza odpowiednio: w przypadku dostaw lub usług 5 mln EUR, a robót budowlanych 10 mln EUR. W tych przypadkach zamawiający ma obowiązek przekazania Prezesowi UZP poświadczonej za zgodność kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający jest zatem sam obowiązany przesłać kopie dokumentacji. W PZP wprowadza się termin dla wykonania tego obowiązku przez zamawiającego. Zamawiający wykonuje ten obowiązek niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a jeżeli wniesiono protest na wybór najkorzystniejszej oferty — po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu, a przed zawarciem umowy (art. 167 ust. 3 PZP).

Zalecenia prezesa

Z uwagi na wagę kontroli uprzedniej dla możliwości zawarcia umowy niezwykle istotne są wyniki postępowania kontrolnego. Kontrola uprzednia kończy się doręczeniem zamawiającemu informacji o wyniku kontroli. Informacja ta zawiera:

- określenie postępowania o udzielenie zamówienia, które było przedmiotem kontroli;

- informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;

- zalecenia pokontrolne.

Prezes jest obowiązany doręczyć przedmiotową informację nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądanych dokumentów i wyjaśnień.

W zaleceniach pokontrolnych wskazuje on na powinność dokonania określonej czynności lub powtórzenia czynności, która została dokonana z naruszeniem przepisów ustawy. Kierownik zamawiającego jest obowiązany poinformować Prezesa UZP oraz wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o wykorzystaniu zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku, gdy Prezes UZP w zaleceniach wskazał na nieważność umowy, wówczas wykonawca może odmówić jej podpisania. Jednocześnie Prezes UZP może w przypadku podpisania umowy wystąpić do sądu o stwierdzenie jej nieważności w całości lub w części.

Aleksander Werner, prawnik w kancelarii Kalwas i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Aleksander Werner

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Przetargi pod lupą Prezesa UZP