Przetargi pod stałym nadzorem

Konrad Brzozowski
28-12-2004, 00:00

Głównym zadaniem Prezesa UZP jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Zgodnie z art. 152 ustawy — Prawo zamówień publicznych, centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych jest Prezes UZP, wykonujący działania pod nadzorem Prezesa Rady Ministrów i poprzez Urząd Zamówień Publicznych.

Zakres działania Prezesa UZP opisany jest w art. 154 p.z.p. Określone w nim obowiązki są doprecyzowane innymi przepisami ustawy, odnoszącymi się do poszczególnych instytucji i pojęć.

Do najistotniejszych funkcji Prezesa UZP, z punktu widzenia uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy:

1. Rozstrzyganie w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą.

Na zamawiającym ciąży obowiązek uzyskania uprzedniej zgody Prezesa UZP, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej, do zastosowania określonych trybów udzielenia zamówienia w konkretnych sytuacjach. Uzyskanie zgody prezesa jest konieczne m.in.:

- w przypadku zamiaru zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 3 lata,

- dla trybu negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane przekracza 10 mln EUR, a na dostawy lub usługi — 5 mln EUR,

- dla trybu negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia przekracza 60 tys. EUR,

- dla zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia przekracza 60 tys. EUR,

- gdy żądanie wniesienia zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert, a zamawiający chce odstąpić od żądania wniesienia zabezpieczenia.

2. Publikacja ogłoszeń i listy arbitrów w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenia przekazywane są Prezesowi UZP i publikowane w BZP w terminie 10 dni od doręczenia do urzędu. Prezes UZP obowiązany jest do wezwania zamawiającego do sprostowania ogłoszenia, jeżeli nie spełnia ono wymagań określonych w ustawie. Stosowne sprostowanie przekazane Prezesowi UZP publikuje się w formie obwieszczenia w BZP w terminie 10 dni od doręczenia do urzędu. Prezes UZP, na wniosek zamawiającego, może też zamieścić w BZP ogłoszenie, którego publikacja nie jest obowiązkowa.

Biuletyn Zamówień Publicznych obejmuje również listę arbitrów, prowadzoną i publikowaną przez Prezesa UZP. Ich rolą jest rozpatrywanie odwołań od oddalenia lub odrzucenia protestów wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wpis na listę arbitrów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Prezes urzędu prowadzi nabór na listę arbitrów raz na trzy lata, a kadencja arbitra trwa 6 lat, licząc od daty wpisu na listę.

3. Zapewnianie funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej.

Przepisy ustawy regulują sytuacje, gdy w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy interes prawny wykonawcy w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku. Ustawa przewiduje następujące środki ochrony interesów oferentów: protest, odwołanie, skarga do sądu.

4. Nadzór i kontrola nad procesem udzielania zamówień.

Zgodnie z art. 161 p.z.p. Prezes UZP przeprowadza kontrolę udzielania zamówień w celu sprawdzenia zgodności postępowania z przepisami ustawy. Wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie zamawiającemu żądania przekazania kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. W toku kontroli może on też żądać od zamawiającego pisemnych wyjaśnień oraz powołać biegłych.

Ustawa przyznaje Prezesowi UZP prawo przeprowadzenia kontroli nie później niż w terminie 7 dni od przekazania mu informacji o wyborze oferty — przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), lub w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia (kontrola następcza). Prezes UZP jest zobligowany do przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli wartość zamówienia przekracza: 10 mln EUR — dla robót budowlanych, lub 5 mln EUR — dla dostaw lub usług.

Należy podkreślić, że wniesienie protestu po wszczęciu kontroli uprzedniej wstrzymuje jej wykonanie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Kontrola następcza kończy się sporządzeniem protokołu oraz przesłaniem kontrolowanemu informacji o wyniku, zawierającej informacje jak w przypadku kontroli uprzedniej, ale bez tzw. zaleceń pokontrolnych.

W przypadku ujawnienia naruszenia ustawy Prezes UZP może:

- zawiadomić właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o jej naruszeniu,

- nałożyć, w drodze decyzji administracyjnej i z klauzulą natychmiastowej wykonalności, karę pieniężną wysokości 3-150 tys. zł,

- wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy w całości lub w części.

Konrad Brzozowski, prawnik z kancelarii Kalwas i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Konrad Brzozowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Przetargi pod stałym nadzorem