Rok 2005 w rolnictwie

Polska Agencja Prasowa SA
29-12-2005, 20:07

Reforma unijnego rynku cukru, zakładająca m.in. obniżenie o 36 proc. ceny cukru, oraz wstrzymanie przezRosję importu z Polski mięsa i produkcji roślinnej - to jedne z najgłośniejszych wydarzeń mijającego roku w rolnictwie.

Reforma unijnego rynku cukru, zakładająca m.in. obniżenie o 36 proc. ceny cukru, oraz wstrzymanie przezRosję importu z Polski mięsa i produkcji roślinnej - to jedne z najgłośniejszych wydarzeń mijającego roku w rolnictwie. 

    Do niemniej ważnych, choć nie tak spektakularnych wydarzeń, zaliczyć można także uruchomienie pomocy finansowej z UE dla małych gospodarstw rolnych o słabym potencjale produkcyjnym oraz dla rolników na dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej.

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła też wysyłanie formalnych decyzji o przyznaniu rolnikom rent strukturalnych, przysługujących z tytułu zaprzestania działalności rolniczej i trwałego przekazania gospodarstwa rolnego. 

    Poniżej prezentujemy wykaz ważniejszych wydarzeń w rolnictwie w 2005 r.

STYCZEŃ

5.1 - Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), a zwłaszcza reforma rynku cukru oraz założenia unijnego budżetu na lata 2007-2013 były tematem rozmów z kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi Mariann Fischer Boel.

27.1 - Rząd poinformował, że nie zamierza wycofać się z reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), ale będzie przeprowadzał ją etapami. W pierwszym etapie uporządkowana będzie organizacja KRUS i system finansowy Kasy.

27.1 - Krajowa Spółka Cukrowa zakończyła kampanię cukrowniczą 2004/2005, cukrownie należące do spółki przerobiły ponad 5 mln ton buraków, z których wytworzono ponad 798 tys. ton cukru. W kampanii pracowało 20 cukrowni z 27 należących do spółki.

31.1 - Agencja Rynku Rolnego (ARR) rozliczyła się z ubiegłorocznych wydatków unijnych pieniędzy. Ponad 120 mln zł ARR wydała w okresie od 1 maja do 15 października 2004 r. na wsparcie polskiego rolnictwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Głównymi wydatkami ARR były dopłaty do eksportu cukru, wołowiny i produktów mleczarskich.

LUTY 

1.2 - Małe gospodarstwa rolne o słabym potencjale produkcyjnym mogą ubiegać się o finansowe wsparcie z unijnych środków. Pomoc finansowa dla gospodarstwa niskotowarowego wynosi średnio 5,8 tys. zł rocznie. Szacuje się, że płatność może otrzymać około 125 tys. gospodarstw.

1.2 - Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc finansową na dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej. W latach 2004-2006 przewidziano na ten cel łącznie 243,4 mln euro. Agencja szacuje, że z tej pomocy skorzysta 63 tys. gospodarstw.

2.2 - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wysyłanie formalnych decyzji o przyznaniu rolnikom rent strukturalnych, przysługujących z tytułu zaprzestania działalności rolniczej i trwałego przekazania gospodarstwa rolnego.

7.2 - KE uruchomiła dopłaty do eksportu mąki pszennej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dopłaty do eksportu mąki pszennej. Stawka refundacja wynosi od 4,08 do 5,48 euro za tonę w zależności od jakości mąki. Wnioski przyjmuje ARR.

8.2 - Rolnicze związki zawodowe zagroziły akcją protestacyjną, jeśli rząd nie wywiąże się do końca lutego z zobowiązań gwarantujących rolnikom zwrot części poniesionych kosztów w ramach programu Sapard.

11.2 - ARiMR poinformowała, że po 20 lutego rozpocznie wypłacanie dopłat dla gospodarstw ekologicznych. Biura powiatowe Agencji przyjmowały wnioski o dotacje z UE od rolników jedynie przez miesiąc - od 1 września do 1 października 2004 roku. Wpłynęło 3.586 wniosków.

16.2 - Rybacy zrezygnowali z blokowania portów, gdyż porozumieli się z resortem rolnictwa w sprawie limitów połowowych. Ustalono, że zostanie przywrócone prawo do połowów 1.085 ton dorsza dla rybaków, którzy do tej pory nie mieli prawa do połowów dorsza.

23.2 - Minister rolnictwa poinformował, że do końca lutego kwota wypłaconych rolnikom dopłat bezpośrednich wraz z dopłatami z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania przekroczy 6 mld zł.

24.2 - Producenci żywności wytwarzanej metodami tradycyjnymi mogą ubiegać się o ochronę swoich produktów nie tylko w kraju, ale także w Unii Europejskiej. Pierwsze trzy wnioski o zarejestrowanie polskich produktów regionalnych - oscypka, bryndzy podhalańskiej i miodów wrzosowych z borów dolnośląskich - zostały przesłane do Komisji Europejskiej. 

24.2 - ARMiR zakończyła wypłacanie zaległości z grudnia 2004 roku i stycznia 2005 roku z tytułu realizacji inwestycji w ramach programu Sapard.

28.2 - 35 zakładów mleczarskich ze skontrolowanych 75 otrzymało od rosyjskich służb weterynaryjnych certyfikaty uprawniające do eksportu do Rosji.

MARZEC

3.3 - Resort rolnictwa poinformował, że dzięki wstąpieniu do UE Polska zwiększyła eksport artykułów rolno-spożywczych o ponad 40 proc.; po raz pierwszy w 2004 roku odnotowane zostało dodatnie saldo w handlu zagranicznym produktami spożywczymi.

3.3 - Około 2,5 tys. ferm trzody chlewnej musi w krótkim czasie dostosować sposób przechowywania gnojowicy do nowych przepisów, które nakazują, by zbiorniki były zamykane szczelnymi pokrywami. Sejm odrzucił poprawki Senatu do uchwalonej przez Sejm w lutym nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu.

3.3 - Sejm opowiedział się za utrzymaniem Funduszu Promocji Mleczarstwa. Fundusz powstał na mocy ustawy z 2001 r., zgromadził na koncie ponad 30 mln zł. Argumentem za likwidacją funduszu był fakt, iż fundusz ten w praktyce nie funkcjonował oraz że celem jego powstania było promowanie polskiego mleka, co obecnie, gdyPolska jest w Unii, nie jest możliwe.

7.3 - Od początku lutego 2005 r. systematycznie spadają ceny skupu żywca wieprzowego. Według danych resortu rolnictwa, w ostatnim tygodniu lutego dostawcom trzody chlewnej płacono średnio w kraju 3,89 zł/kg (bez VAT), tj. ok. 2 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

11.3 - Prezes ARiMR Wojciech Pomajda poinformował, że z powodu wyczerpania się środków przeznaczonych na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów europejskich, od 15 marca wstrzymuje przyjmowanie wniosków.

15.3 - Związki rolnicze postulują, by rząd wycofał z Sejmu projekt ustawy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

24.3 - W pierwszym roku kwotowania mleka, przyznane przez Unię limity produkcji mleka niemal w całości zostały wykorzystane. Na mocy postanowień Traktatu Akcesyjnego, Polska uzyskała krajową ilość referencyjną kwot mlecznych w wysokości 8,94 mld kg, w tym dla hurtowych dostawców - 8,5 mld kg, a dla bezpośrednich 464 mln kg.

KWIECIEŃ

12.4 - Ponad 400 wniosków na kwotę ok. 800 mln zł złożyły przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego na modernizację zakładów i dostosowanie ich do wymogów unijnych. Unia przeznaczyła na ten cel 1,9 mln zł na lata 2004-2006.

18.4 - Polska została zaproszona przez organizatorów targów BioFach w Norymberdze (w Niemczech), by w 2006 roku uczestniczyła w imprezie jako Kraj Roku. Targi te odbywają się co roku w lutym, promują żywność ekologiczną.

18.4 - Kontrola przeprowadzona w połowie kwietnia w Zakładach Mięsnych "Constar" w Starachowicach wykazała szereg  nieprawidłowości, m.in. odświeżanie wędlin.

21.4 - Organizacje rybackie zrzeszone w Sztabie Kryzysowym Polskiego Rybołówstwa domagały się zwiększenia limitu połowów dorsza dla Bałtyku w 2006 r. do 180 tys. ton, czyli blisko trzykrotnie więcej niż w tym roku. Jak wyjaśnił przebywający z wizytą w Polsce Komisarz ds. Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej Joe Borg, decyzja o wysokości kwoty połowowej dla danego kraju podejmowana jest w końcu roku.

21.4 - Ponad 18 mln zł przeznaczyła ARiMR w II kwartale br. na dopłaty do odsetek preferencyjnych kredytów. Oznacza to, że banki będą mogły udzielić kredytów na kwotę prawie 459 mln zł.

25.4 - Minister rolnictwa poinformował, że Polska nie będzie płacić unijnych kar za nadmierne zapasy cukru, gdyż ich w naszym kraju nie ma.

27.4 - ARR, po wstąpieniu Polski do Unii wypłaciła 225 mln zł formie refundacji wywozowych, polskim firmom, które eksportowały żywność do krajów pozaunijnych.

28.4 -  Sejm uchwalił nowelizację ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt. Posiadacze owiec i kóz zobowiązani będą do oznakowania tych zwierząt i zgłoszenia tego faktu w ciągu 30 dni od urodzenia zwierzęcia oraz do prowadzenia ksiąg rejestracji tych gatunków w swoim gospodarstwie.

MAJ

2.5 - Resort rolnictwa poinformował, że rybacy za 2,5-miesięczny zakaz połowu dorszy na Morzu Bałtyckim otrzymają rekompensaty w wysokości od 8,1 tys. zł do 18,8 tys. zł.

6.5 - Znowelizowana ustawa o rybołówstwie umożliwiła armatorom kutrów rybackich przekazywanie sobie wzajemnie kwot połowowych.

6.5 - Sztab Kryzysowy Polskiego Rybołówstwa podpisał z resortem rolnictwa porozumienie dotyczące wysokości i sposobu wypłaty rekompensat za postój kutrów w portach w trakcie 4,5-miesięcznego okresu ochronnego dorsza. Jednocześnie Sztab zawiesił akcję protestacyjną rybaków.

12.5 - Krajowa Spółka Cukrowa SA (KSC) poinformowała, że planuje wygaszenie produkcji w dwóch cukrowniach w 2005 roku i w pięciu kolejnych zakładach w 2006 roku.

13.5 - Franz Fischler, były unijny komisarz ds. rolnictwa, otrzymał tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dyplom wręczył rektor uczelni prof. dr hab. Tomasz Borecki.

24.5 - Ponad 4,6 tys. mikropożyczek oraz ponad 2,9 tys. jednorazowych dotacji udzieliły fundacje w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). Program jest współfinansowany przez Bank Światowy i ma na celu m.in. zwiększenie zatrudnienia na wsi, ale poza rolnictwem.

31.5 - Premier Marek Belka przyjął  dymisję ministra rolnictwa Wojciecha Olejniczaka. Jego następcą został dotychczasowy wiceszef resortu Jerzy Pilarczyk.

CZERWIEC

2.6 - Podpisaniem protokółu rozbieżności zakończyły się rozmowy przedstawicieli rybaków z ministrem rolnictwa. Minister podpisał rozporządzenia dotyczące rekompensat za przestój kutrów rybackich spowodowany wydłużonym zakazem połowów dorszy, bez uwzględnienia postulatów rybaków.

3.6 - W ramach unijnej interwencji w skupie zbóż firmy i rolnicy zaoferowali do sprzedaży 1,140 mln ton ziarna od 1 listopada do końca maja 2005 roku.

20.6 - Minister rolnictwa Jerzy Pilarczyk poinformował, że Polska nie poprze propozycji reformy unijnego rynku cukru.

24.6 - Kilkuset rolników pikietowało przed ministerstwem rolnictwa, protestując przeciwko niskiej cenie truskawek w skupie. Organizatorem pikiety był Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (ZSRP).

25.6 - ARiMR zakończyła zbieranie wniosków na dopłaty bezpośrednie do gruntów za 2005 r. Łącznie wnioski złożyło 1 mln 487 tys. rolników.

29.6 - Rozmowy między producentami truskawek a zakładami przetwórczymi zakończyły się fiaskiem. Obie strony nie porozumiały się co do wysokości ceny skupu truskawek.

30.6 - Ministerstwo rolnictwa poinformował, że przygotowuje szereg ułatwień dla przedsiębiorców, którzy będą prowadzić skup zbóż. Oczekuje się, że podczas żniw może być skupione do 3,8 mln ton ziarna.

LIPIEC

7.7 - Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ma ona stworzyć system, który pozwoli na stosowanie dopłat ze środków budżetowych do składek rolników na dobrowolne ubezpieczanie upraw i hodowli na wypadek klęsk żywiołowych.

8.7 - Sejm uchwalił, że producenci wierzby i róży bezkolcowej, którzy uprawiają je na cele energetyczne, będą mogli otrzymać dopłaty do ich produkcji. Dopłaty będą wynosić 55,5 euro do ha.

11.8 - Rolnicy z Warmii i Mazur protestują przeciw zaniżonym, ich zdaniem, cenom skupu zbóż. W Kętrzynie i Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie) zorganizowali pikiety pod elewatorami zbożowymi. W tym rejonie ustalono cenę skupu "z sufitu", wynoszącą 320 zł plus pięć procent VAT.

19.8 - ARiMR zakończyła  wypłacanie rekompensat dla armatorów za przestój w połowach dorsza, spowodowany wydłużeniem okresu ochronnego z 2 do 4,5 miesiąca. Rybacy złożyli dotychczas 228 wniosków na kwotę ponad 4,6 mln zł.

19.8 - Nieco ponad 15 proc. całej floty rybackiej w Polsce zostało dotychczas zredukowane w wyniku unijnego programu dotyczącego złomowania kutrów. Wyrejestrowano 208 jednostek. Na zmniejszenie liczby statków rybackich przeznaczono na lata 2004-2006 ponad 442 mln zł.

24.8 - Wypłaty rent strukturalnych odbywają się już na bieżąco. W sierpniu wypłaty otrzymało ponad 22 tys. rolników, a średnia wysokość wypłaconej renty to 1.495 zł.

24.8 - Polscy pszczelarze po raz drugi otrzymają unijne wsparcie. Na ten cel w 2006 roku Agencja Rynku Rolnego ma przeznaczyć 18,75 mln zł.

30.8 - ARiMR od 1 września rozpoczęła wypłaty dla rolników, którzy w 2004 roku złożyli wnioski o dopłaty do zalesienia gruntów.

WRZESIEŃ

6.9 - Został przedstawiony raport Banku Światowego, z którego wynika, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako instytucja odrębna od ZUS działa sprawnie i skutecznie i nie ma sensu łączyć tych instytucji

13.9 - ARiMR otrzymała zgodę na udzielanie pomocy finansowej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Akredytacja umożliwia m.in. wspieranie gospodarstw niskotowarowych oraz finansowanie przedsięwzięć dostosowujących gospodarstwa rolne do standardów UE.

13.9 - Ok. 1 mld 369 mln zł wynoszą straty w rolnictwie spowodowane klęską suszy podczas tegorocznego lata. Poszkodowanych zostało prawie 119 tys. gospodarstw.

15.9 - Rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne oraz hodowcy ras bydła, koni i owiec zagrożonych wyginięciem, będą mogli otrzymać unijną dotację w ramach programu rolnośrodowiskowego.

22.9 - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawa o nawozach i nawożeniu z 21 stycznia 2005 r. jest niezgodna z konstytucją ze względu na zbyt krótki czas na wejście w życie ustawy. Według TK daje ona właścicielom wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej za mało czasu na wprowadzenie szczelnie zakrytych zbiorników na nawozy.

PAŹDZIERNIK

10.10 - Ruszyła dwuletnia kampania informacyjna przygotowana przez resort rolnictwa i ARR, która ma zaznajomić producentów żywności i konsumentów z unijnym system oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych.

17.10 - W związku z wykryciem przypadku ptasiej grypy w Rumunii, zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie zamykania drobiu w pomieszczeniach.

20.10 - Resort rolnictwa poinformował, że dopłaty bezpośrednie do gruntów dla producentów zbóż za 2005 r. będą nieco wyższe niż w poprzednim roku i wyniosą 507,35 za hektar. Dopłaty za 2004 r. były na poziomie 503 zł za hektar.

31.10 - 52-letni polityk PiS, Krzysztof Jurgiel, został nowym ministrem rolnictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza.

LISTOPAD

2.11 - Ruszył unijny skup zbóż. ARR skupuje pszenicę, kukurydzę i jęczmień po cenie 101,31 euro za tonę. Agencja szacuje, że w tym roku będzie mogła skupić ok. 1 mln ton ziarna, tj. mniej więcej tyle samo co w ubiegłym.

10.11 - Rosja wstrzymała import mięsa z Polski, a cztery dni później import produkcji roślinnej. Tłumaczyła to "masowymi" nieprawidłowościami ze strony polskiej w wystawianiu świadectw zdrowia.

17.11 - Resort rolnictwa poinformował, że od 14 listopada - na prośbę strony ukraińskiej- został czasowo wstrzymany eksport trzody chlewnej z Polski na Ukrainę. Został on wznowiony 25 listopada br. 

21.11 - Przeprowadzone przez ARiMR kontrole wykazały, że 13,14 proc. rolników wypełniło wnioski o dopłaty do gruntów za 2005 rok z błędami. Kontrolami objęto 96 tys. gospodarstw. 

24.11 - Ministrowie rolnictwa krajów UE porozumieli się w sprawie reformy rynku cukru. Zakłada ona m.in. obniżenie o 36 proc. ceny cukru. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel poinformował, że Polska nie popiera zawartego kompromisu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Transport i logistyka / Rok 2005 w rolnictwie