Spółka z o.o. w organizacji

KOMENTARZ PRAWNIKA
opublikowano: 23-06-2015, 00:00

W okresie od zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli podpisania umowy lub aktu założycielskiego, do czasu wpisu do rejestru, spółka ta ma charakter spółki z o.o. w organizacji.

W tym okresie spółka jest reprezentowana przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników.

Zaciąganie zobowiązań przez spółki w organizacji nie jest sytuacją wyjątkową. Ustawodawca przesądził, iż spółki w tym okresie mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania (zarówno prywatne, jak też publicznoprawne), pozywać i być pozywane.

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki zaciągnięte w tym okresie, obciążającą zarówno spółkę, jak też osoby, które działały w jej imieniu. Co do samej spółki, staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji z chwilą wpisu do rejestru. Wprawdzie kodeks spółek handlowych stanowi, że odpowiedzialność osób reprezentujących spółkę w tym okresie, tj. zarządu lub pełnomocnika, ustaje z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników, ale dotyczy to wyłącznie odpowiedzialności wobec spółki, a nie wobec osób trzecich (wierzycieli), wobec których osoby te w dalszym ciągu pozostają zobowiązane solidarnie ze spółką. Osoby te pozostają zatem wierzycielami solidarnymi również po wpisie spółki do rejestru oraz niezależnie od tego, czy ich czynności zostały zatwierdzone przez zgromadzenie wspólników spółki. Zwolnienie tych osób z odpowiedzialności wobec wierzycieli nastąpi zatem przede wszystkim w wyniku wykonania zobowiązania przez spółkę, ale może również być skutkiem zwolnienia z długu przez wierzyciela.

Należy też zauważyć, że wzgląd na ochronę wierzycieli spółki w organizacji przemawia za tym, aby odpowiedzialność solidarna tych osób dotyczyła wszystkich zobowiązań spółki zawartych w tym okresie. Niezależnie zatem od tego, który członek zarządu lub pełnomocnik powołany przez wszystkich wspólników działał w imieniu spółki, zaciągając dane zobowiązanie, wynikająca z niego odpowiedzialność obciąża solidarnie wszystkie te podmioty.

Dodatkowo, wespół z osobami działającymi w imieniu spółki i samą spółką, solidarnie odpowiadają również wspólnik lub wspólnicy spółki, jednak w ich przypadku odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów, o ile oczywiście wspólnik nie jest równocześnie członkiem zarządu lub pełnomocnikiem spółki powołanym przez wspólników, ponieważ wówczas jego odpowiedzialność nie jest ograniczona w powyższy sposób.

W przypadku czynności prawnych dokonywanych w imieniu spółki w organizacji może również dojść do sytuacji, gdy osoba występująca w imieniu spółki działa w rzeczywistości bez pełnomocnictwa, nie jest zarządem spółki lub wykracza poza udzielone jej pełnomocnictwo lub zakres umocowania takiego organu. W takiej sytuacji, o ile spółka nie zatwierdzi tych czynności, zobowiązanie nie obciąża spółki, a osoba, która działała w imieniu spółki, obowiązana jest do zwrotu tego, co otrzymała od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. © Ⓟ

KRZYSZTOF BĄK, radca prawny, Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KOMENTARZ PRAWNIKA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu