Strata netto Tauronu za 2022 r. wyniosła 134 mln zł

  • PAP
opublikowano: 29-03-2023, 21:13
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Strata netto Tauronu za 2022 r. wyniosła 134 mln zł – podał koncern w środę w skonsolidowanym raporcie rocznym. Wartość EBITDA - wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe – sięgnęła 4,016 mld zł.

W 2022 r. strata netto wyniosła 134 mln zł, wobec 385 mln zł zysku w 2021 r. EBITDA wyniosła 4,016 mld zł; rok wcześniej było to 4,152 mld zł (spadek o 3 proc.) Przychody ze sprzedaży sięgnęły 36,3 mld zł wobec 25,2 mld zł w 2021 r. (wzrost o 46 proc.).

„Oceniając wyniki finansowe osiągnięte w 2022 r. przez Grupę Tauron, należy wziąć pod uwagę (…) niesprzyjające otoczenie rynkowe. Dynamiczne wzrosty cen energii elektrycznej, gazu i węgla znalazły odbicie w osiągniętych przychodach ze sprzedaży z działalności kontynuowanej, które wyniosły 36,3 mld zł, tj. ponad 40 proc. więcej niż w 2021 r.” – wskazał w liście do akcjonariuszy prezes Taurona Paweł Szczeszek.

„Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z równoległym istotnym wzrostem kosztów działalności. Mimo tego, wynik EBITDA Grupy Tauron w 2022 r. utrzymał się na zbliżonym poziomie w porównaniu do 2021 r. i osiągnął wartość 4 mld zł” – dodał w liście Szczeszek.

Cytowany w informacji prasowej prezes Taurona zaznaczył, że jednym z najważniejszych wydarzeń 2022 r. dla firmy było przyjęcie nowej strategii, która zakłada kilkukrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii oraz 80-procentowe ograniczenie emisyjności.

„W ubiegłym roku w ramach Zielonego Zwrotu Taurona oddaliśmy do eksploatacji dwie farmy wiatrowe i jedną fotowoltaiczną oraz nabyliśmy pięć nowych, przygotowanych do budowy projektów OZE o mocy ok. 200 MW” – zaznaczył Szczeszek.

„Równolegle toczył się proces wydzielania aktywów węglowych. W grudniu 2022 r. zakończyliśmy proces sprzedaży akcji Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Zaawansowane są również prace związane z wydzieleniem do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego opartych na węglu aktywów wytwórczych Grupy Tauron. Wydzielenie aktywów węglowych zmieni diametralnie profil biznesowy grupy i umożliwi przyspieszenie naszej transformacji ku neutralności klimatycznej” – dodał prezes.

Tauron Elektrownia Jaworzno
Tauron Elektrownia Jaworzno
Radoslaw Kazmierczak

Wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma zastrzegł w informacji prasowej, że na wyniki finansowe za 2022 r. wpłynęła bezprecedensowa i wyjątkowo dynamiczna sytuacja na rynkach energii i paliw, zwłaszcza w zakresie dostępności węgla i jego rosnących cen. Przełożyło się to na wzrosty hurtowych cen energii elektrycznej oraz wpłynęło negatywnie na rentowność segmentu Wytwarzanie.

„Z jednej strony skutkowało to zwiększeniem przychodów ze sprzedaży, a z drugiej – kosztów prowadzonej działalności. Musieliśmy też mierzyć się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z postojów bloku 910 MW w Jaworznie. Mimo to wypracowaliśmy wynik EBITDA na poziomie zbliżonym do 2021 r.” – wskazał Surma.

„Sytuacja finansowa Grupy Tauron jest stabilna, co potwierdziła agencja ratingowa Fitch Ratings, utrzymując długoterminowy rating Grupy TAURON na poziomie BBB- z perspektywą stabilną” – zaznaczył wiceprezes.

Jak wskazano w informacji prasowej, spadek wyniku finansowego netto „jest przede wszystkim efektem ujęcia odpisu aktualizującego z tytułu przeszacowania aktywów Tauron Wydobycia do wartości godziwej w wysokości 460 mln zł, wzrostu kosztów odsetkowych spowodowanego wyższym poziomem wykorzystania finansowania zewnętrznego oraz wzrostem stóp bazowych, jak również niższej wyceny walutowych instrumentów pochodnych”.

Na 46-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży najistotniejsze znaczenie miały wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i gazu oraz wzrost przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji. Z drugiej strony grupa odnotowała 50-procentowy wzrost kosztów sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług, na co największy wpływ miał wzrost kosztów paliw, energii oraz uprawnień do emisji CO2.

Największy udział w EBITDA grupy miał segment Dystrybucja, który odpowiada za 73 proc. ubiegłorocznej wartości (segmenty Sprzedaż i OZE zapewniły odpowiednio: 15 proc. i 12 proc.). Wskaźnik marża EBITDA z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniósł 10,8 proc., tj. o 5,4 p.p. mniej, niż w 2021 r., co było pochodną znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży grupy, przy podobnym wyniku EBITDA.

Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec grudnia 2022 r. osiągnął wartość 2,9x i był wyższy od poziomu 2,4x na koniec 2021 r.

Nakłady inwestycyjne grupy Tauron w 2022 r. wyniosły 4 mld zł i były o 35 proc. wyższe, niż w 2021 r. (3 mld zł). 2,1 mld zł zainwestowano w segmencie Dystrybucja, przede wszystkim w budowę przyłączy oraz modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnych. Inwestycje w segmencie OZE, związane przede wszystkim z budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych, wyniosły 459 mln zł i były pięciokrotnie wyższe, niż w 2021 r.

Całkowity wolumen usług dystrybucyjnych Taurona wyniósł w 2022 r. 53,68 terawatogodzin, wobec 53,97 TWh rok wcześniej. W 2022 r. spółki grupy wyprodukowały 15,55 TWh energii elektrycznej (w tym 1,57 TWh z ze źródeł odnawialnych); w 2021 r. 15,59 TWh (w tym 1,71 TWh ze źródeł odnawialnych).

Koncern wyjaśnia przy tym, że niższa produkcja z OZE jest wypadkową niższej produkcji z biomasy oraz w elektrowniach wodnych, przy jednocześnie wyższej produkcji w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Spadek wolumenu produkcji w elektrowniach wodnych wynika z gorszych warunków hydrologicznych, a wzrost produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest efektem wzrostu mocy zainstalowanej. Dwudziestoprocentowy spadek produkcji energii w blokach biomasowych jest pochodną wzrostu cen zakupu biomasy.

Na koniec 2022 r. Grupa TAURON dysponowała źródłami OZE o łącznej mocy 659 MW, w tym: 417 MW w energetyce wiatrowej, 133 MW mocy zainstalowanej w energetyce wodnej, 19 MW mocy w fotowoltaice oraz 90 MW mocy w blokach biomasowych.

Produkcja ciepła w 2022 r. wyniosła 10,58 petadżula i była niższa o 12 proc. w porównaniu z 12 PJ w 2021 r., co wynikało z mniejszego zapotrzebowania odbiorców w związku z wyższą temperaturą zewnętrzną.

Produkcja węgla handlowego w 2022 r. wyniosła 5 mln ton i była o 3 proc. niższa w stosunku do 2021 r, a sprzedaż węgla była niższa o 10 proc. i wyniosła 4,9 mln ton. Spadek wolumenu wydobycia węgla był spowodowany trudnościami o charakterze geologiczno-górniczym w Zakładzie Górniczym Sobieski. Jednocześnie wzrosła produkcja w ZG Janina i ZG Brzeszcze.

W 2022 r. 50 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła przez Tauron zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych (z końcem 2022 . koncern sprzedał Skarbowi Państwa 100 proc. akcji spółki Tauron Wydobycie; od 1 stycznia 2023 r. grupa nie prowadzi już działalności związanej z wydobyciem węgla kamiennego).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane