Telekom Polska <TPSA.WA> Treść uchwał WZA. - część 2

opublikowano: 23-04-2003, 20:40

Telekom Polska <TPSA.WA> Treść uchwał WZA. - część 2 "17) PKD: 71. 34. Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
18) PKD: 45. 21. C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych 19) PKD: 52. 48. A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
20) PKD: 72. 10. Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
21) PKD: 74. 84. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22) PKD: 74. 20. A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
23) PKD: 72. 30. Z Przetwarzanie danych
24) PKD: 72. 60. Z Pozostała działalność związana z informatyką 25) PKD: 32. 20. A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej
26) PKD: 80. 42. B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu TP S.A. do rejestru.
UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.
Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu TP S.A. uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.
REGULAMIN
WALNEGO ZGROMADZENIA TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Zwołanie i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie TP S.A. oraz niniejszym Regulaminie.
§ 2
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia:
1) akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i świadectwa te nie będą odebrane przed ukończeniem tego Zgromadzenia,
2) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby o ile wynika to z przepisów prawa.
2. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów.
§ 3
1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli).
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
II. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego
§ 4
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
§ 5
1. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu.
4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia i przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych.
7. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych.
III. Zadania Przewodniczącego
§ 6
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu TP S.A. oraz niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania,
2) udzielanie głosu,
3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
4) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania,
5) zapewnienie wyczerpania porządku obrad,
6) ostateczne rozstrzyganie kwestii proceduralnych oraz innych kwestii dotyczących przebiegu prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia.
§ 7
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów.
2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia,
4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności,
5) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia.
IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
§ 8
Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
V. Wybór Komisji Skrutacyjnej
§ 9
1. Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 2. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać do protokołu kandydatury. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Wyboru dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach ustalonej liczby członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku zgłoszenia mniej niż 3 kandydatur, o których mowa w ust. 2, lub nie uzyskania przez co najmniej 3 kandydatów wymaganej większości głosów, nie wybiera się Komisji Skrutacyjnej.
VI. Obrady
§ 10
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
§ 11
1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w przypadku pełnomocników (innych przedstawicieli) akcjonariuszy także imienia i nazwiska lub nazwy mocodawcy.
4. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.
§ 12
1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-cio minutowego wystąpienia i 5-cio minutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony stosownie do treści ust. 2. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.
4. Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały powinno być zakończone wyraźnie sformułowanym stanowiskiem w odniesieniu do tego, czy mówca jest za bądź przeciwko omawianemu projektowi uchwały.
§ 13
Każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
§ 14
Akcjonariusz ma prawo do sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 15
1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela), na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 16
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu zaproszonym gościom i ekspertom.
§ 17
1. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:
1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) zamknięcia listy mówców,
4) ograniczenia czasu wystąpień,
5) sposobu prowadzenia obrad,
6) zarządzania przerwy w obradach,
7) kolejności uchwalania wniosków. 3. Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zakończyć dyskusję oraz poddać wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.
VII. Podejmowanie uchwał
§ 18
Z zastrzeżeniem wypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie TP S.A., uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych.
§ 19
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika (innego przedstawiciela), ani jako pełnomocnik innej osoby, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
§ 20
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
2) nad wnioskami o pociągnięcie członków organów Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
3) w sprawach osobowych,
4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§ 21
1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
2. Głosowanie może odbywać się przy pomocy kart do głosowania lub komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w ilości odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.
3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wyznaczona przez niego osoba szczegółowo instruuje o sposobie jego przeprowadzenia.
VIII. Wybór Członków Rady Nadzorczej
§ 22
1. Kandydaturę na członka Rady Nadzorczej zgłasza się ustnie do protokołu wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszony kandydat na członka Rady Nadzorczej wpisany zostaje na listę po złożeniu oświadczenia na piśmie lub ustnie do protokołu, że zgadza się kandydować.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
§ 23
1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. 2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą zwykłą większość głosów oddanych, w ramach liczby członków Rady Nadzorczej wynikającej ze Statutu TP S.A.
IX. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
§ 24
1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut TP S.A. przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Wniosek o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgłaszany jest Zarządowi pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
3. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przewidziany zostaje w porządku obrad podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
4. Dopuszcza się łączenie wniosków o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w jeden jeżeli akcjonariusze, którzy wystąpili z oddzielnymi wnioskami nie reprezentowali jednej piątej kapitału zakładowego, tak żeby wnioskodawcy ci przedstawili już łącznie na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego.
5. Na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy akcjonariuszy dla wyboru członków Rady Nadzorczej. Dopuszcza się utworzenie tylu grup, ile jest miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia.
6. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej pozostających do obsadzenia.
7. Grupa akcjonariuszy ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza minimum, o którym mowa w ust. 6.
8. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum, o którym mowa w ust. 6, nie dają podstawy do wybrania jeszcze jednego członka Rady Nadzorczej.
9. Dopuszcza się łączenie grup celem wspólnego dokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.
10. W ramach jednej grupy, o wyborze członka Rady Nadzorczej decyduje zwykła większość głosów oddanych.
11. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
12. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę zostaje zaprotokołowana przez notariusza.
X. Postanowienia końcowe
§ 25
1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu TP S.A.
§ 26
Tracą moc:
1) uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia TP S.A.,
2) uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3) uchwała nr 4 A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
4) uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1
Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu TP S.A., wyraża swoją akceptację dla przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." przyjętym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem zasady 20 stanowiącej, że przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie podziału zysku Spółki z lat ubiegłych
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu TP S.A., uchwala się co następuje:
§ 1
Zysk Spółki z lat ubiegłych w kwocie 427.821 tys. zł (czterysta dwadzieścia siedem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych), wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2002 (pozycja bilansu "zysk(strata) z lat ubiegłych") w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2002r. zasad przyjętych przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, wynikającą
z ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości
(Dz. U. Nr 113, poz. 1186) dzieli się w sposób następujący:
1) na kapitał zapasowy - 419.265 tys. zł (czterysta dziewiętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) na kapitał rezerwowy - 8.556 tys. zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
TP S.A. stanowiącej zinwentaryzowane zasoby jednostki organizacyjnej
TP S.A. - Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej w Lublinie.
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 11 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa TP S.A. stanowiącej zinwentaryzowane zasoby jednostki organizacyjnej TP S.A. - Ośrodek Techniki Optotelekomunikacyjnej w Lublinie, lub części tej jednostki organizacyjnej poprzez wniesienie jej w formie wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "OTO Lublin" Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie powołania Pana Pierre Hamon do Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pierre Hamon do Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie powołania Pana Jean - Paul Cottet do Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jean - Paul Cottet do Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie powołania Pana Andrew Seton do Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrew Seton do Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 23-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Telekom Polska &lt;TPSA.WA&gt; Treść uchwał WZA. - część 2