Unieważnienie postępowania

Marcin Melon
opublikowano: 21-12-2004, 00:00

Rozpoczęta procedura przetargowa może zakończyć się wyłonieniem wykonawcy bądź unieważnieniem przetargu.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnić postępowanie przetargowe może tylko zamawiający na wniosek komisji przetargowej, która po dokonaniu analizy złożonych ofert stwierdza, że w świetle obowiązującego prawa nie można wyłonić wykonawcy. Ustawa dopuszcza unieważnienie procedury w oparciu o jedną z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1. Katalog określonych w tym przepisie przesłanek jest zamknięty.

Jakie przesłanki

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zachodzi jedna z siedmiu przesłanek:

1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu.

2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zgodnie z art. 71 zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę oferentów, która zapewnia konkurencję, jednak nie mniej niż 5.

3. W postępowaniu prowadzonym w trybie aukcji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej albo nie zostały złożone oferty przez co najmniej dwóch wykonawców (mówi o tym także art. 93 ust. 1 pkt 3).

4. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3, bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli suma ta jest niższa od najtańszej oferty, procedurę należy unieważnić.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe, o takiej samej cenie.

Zgodnie z art. 91 ust. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Może do tego dojść w danym postępowaniu tylko raz. Jeśli i te oferty zawierają taką samą cenę, postępowanie należy unieważnić.

6. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

Zapis ten jest zbliżony do zapisu art. 145, gdzie czytamy, iż w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Warto na chwilę zatrzymać się nad pojęciem interesu publicznego — może ono mieć różne znaczenie. Zmiana interesu publicznego może się wiązać ze zmianą polityki państwa lub sytuacji np. w gminie. Przypuśćmy, że owa gmina ogłasza przetarg na budowę oczyszczalni ścieków. Podstawą unieważnienia przetargu w oparciu o tę przesłankę będą cięcia w budżecie.

7. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przesłanka ta wskazuje, że zamawiający w toku postępowania nie dopełnił określonych obowiązków wynikających z ustawy. Oto przykłady takich wad:

- w projekcie umowy znajdują się zapisy sprzeczne z prawem,

- firma nie posiada stosownych uprawnień do wykonania zadania.

Rodzaje naruszeń

Art. 146 ust. 1 określa przypadki naruszeń ustawy, które są wadą w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7. Postępowanie ma wady, kiedy:

1. zamawiający nie dopełnił obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi UZP lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

2. zamawiający udzielił zamówienia bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej, w szczególności zawarł umowę bez wymaganej zgody przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu;

3. zamawiający zawarł umowę przed zakończeniem kontroli, o której mowa w art. 167;

4. zamawiający zawarł umowę przed upływem terminu do wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 167;

5. zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy;

6. w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na wynik tego postępowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Melon

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu