Uważaj na terminy

Eksperci Ernst & Young
opublikowano: 30-04-2004, 00:00

Czy przedsiębiorcy można kwalifikować wydatki na projekt inwestycyjny poniesione od stycznia 2004 r.?

Joanna Sztefko, konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young

- Moment rozpoczęcia kwalifikowania wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych nie doczekał się jeszcze unormowania w polskich przepisach. Zgodnie z regulacjami unijnymi „wydatki mogą zostać uznane za niewłaściwe do współfinansowania z funduszy, jeżeli zostały faktycznie wypłacone przez beneficjenta końcowego przed dniem, w którym wniosek o przyznanie pomocy trafił do komisji. Data ta stanowi punkt wyjścia do kwalifikowania się wydatków”.

W obecnie dostępnych wersjach dokumentów dotyczących programów operacyjnych za datę graniczną, która umożliwia rozpoczęcie kwalifikowania wydatków, uznaje się 1 stycznia 2004 r., w rzeczywistości jednak tak nie jest. W przypadku projektów inwestycyjnych przedsiębiorcy mogli składać wnioski o finansowe wsparcie od 1 lutego 2004 r. Tym samym była to również pierwsza data umożliwiająca uznanie wydatków za kwalifikujące się do objęcia pomocą.

Kiedy musi zakończyć się realizacja projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych?

Łukasz Koliński, konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young

- Wydatki związane z inwestycją, a przydzielone na okres „n” powinny zostać zrealizowane w ciągu dwóch kolejnych lat, zgodnie z zasadą „n+2”, która ma zastosowanie do wydatkowania środków z funduszy strukturalnych (Rozporządzenie Rady 1260/1999/ WE). Reguła ta ma zapewnić spójność pomiędzy planowaniem i realizacją wydatków oraz równomierne wydatkowanie środków przez cały okres realizacji programu.

Ponieważ fundusze strukturalne dla Polski zaplanowane są w budżecie UE na lata 2004-06, wspierane inwestycje muszą się więc zakończyć najpóźniej w 2008 r. Ze względu na długotrwałość procedur ubiegania się o płatność, w praktyce nawet koszty poniesione w ostatnim kwartale 2008 mogą nie zostać zrefundowane.

Kiedy zostaną wyznaczone kolejne terminy wsparcia nowych inwestycji?

Bogusława Mazurek, konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young

- Wnioski o udzielenie przedsiębiorcy wsparcia finansowego nowej inwestycji (w ramach poddziałania 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) należy składać w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Prawdopodobnie będzie się to działo dwa razy w roku kalendarzowym. Według projektu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, przyjętego przez Radę Ministrów 25 lutego 2004 r., wnioski składa się w ostatnim miesiącu każdego z dwóch pierwszych kwartałów (marzec, czerwiec). Wnioski rozpatrywane będą do końca drugiego i trzeciego kwartału. Kolejność ich złożenia nie ma wpływu na udzielenie wsparcia.

Jaki może być poziom wsparcia finansowego na nową inwestycję, uwzględniając limit pomocy publicznej?

Marek Loose, konsultant w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young

- Dopuszczalny poziom pomocy regionalnej, jaką może otrzymać przedsiębiorca, wynosi w Polsce 50 proc. kosztów inwestycji. Wyjątkami są Warszawa i Poznań (limit 30 proc.) oraz Wrocław, Kraków i Trójmiasto (40 proc.). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw limity te podwyższone są o 15 proc.

Wsparcie finansowe na nową inwestycję, przewidziane w poddziałaniu 2.2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw „Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji”, składa się z dwóch części:

- dotacji inwestycyjnej, równej maksymalnie połowie dopuszczalnego poziomu pomocy publicznej w regionie;

- dotacji na nowe miejsca pracy, równej maksymalnie 4 tys. EUR na każdego nowo zatrudnionego.

Suma dotacji nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu pomocy regionalnej.

Czy podatek VAT można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych w ramach funduszy strukturalnych?

Łukasz Koliński

- W przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podatek VAT z reguły nie stanowi wydatku kwalifikowanego.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy jest on oryginalnie płacony przez końcowego beneficjenta lub indywidualnego odbiorcę i nie może być odzyskany. VAT nie może zostać zakwalifikowany do objęcia pomocą także wtedy, gdy beneficjent nie skorzystał z przysługującej mu możliwości odzyskania podatku. Nie ma tu znaczenia, czy jest on podmiotem publicznym czy prywatnym. Ponadto, aby VAT mógł zostać zaliczony do kosztów kwalifikowanych, przepisy uniemożliwiające jego odzyskanie muszą być zgodne z VI Dyrektywą Rady 77/388/EWG dotyczącą VAT. Szczegółowe przepisy dotyczące kwalifikowania wydatków można znaleźć w aneksie do rozporządzenia Rady 448/2004 z 10 marca 2004 r.

Czy firmy korzystające z funduszy strukturalnych będą musiały przeprowadzać przetargi zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Anna Ogrodnik, Marek Dalka, konsultanci w Dziale Doradztwa Europejskiego Ernst & Young

- Ustawa Prawo zamówień publicznych odnosi się generalnie do zamówień jednostek sektora finansów publicznych, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń czy mediów publicznych w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi. Jest kilkanaście wyjątków, w tym zamówienia, których wartość nie przekracza równowartości 6 tys. EUR.

Przedsiębiorcy co do zasady nie są zobligowani do przeprowadzenia przetargów w trybie tej ustawy. Jednym z wyjątków jest sytuacja, gdy ponad połowa wartości udzielanego przez podmiot prywatny zamówienia jest finansowana ze środków publicznych. Ze względu na limity pomocy regionalnej przedsiębiorcy rzadko przekroczą ten próg.

Prawo zostawia jednak instytucjom dysponującym środkami publicznymi furtkę w postaci możliwości zaostrzenia zasad zamówień.

Z ostatnich informacji wynika, że planuje się wprowadzenie wymogu realizacji przetargów przez przedsiębiorców, gdy wartość zamówienia w ramach projektu finansowanego z funduszy strukturalnych miałaby przekroczyć 100 tys. EUR.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Eksperci Ernst & Young

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Uważaj na terminy