WARBUD SA Zysk netto w 2002 r. wyniósł 10.924 tys. zł

WARBUD SA Zysk netto w 2002 r. wyniósł 10.924 tys. zł WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SA-R ZA 2002 R. (W TYS. ZŁ) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2002 2001 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 540.233 584.396 materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 538.963 581.517 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1.270 2.879 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, 483.098 527.902 w tym: - od jednostek powiązanych - - 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 482.235 525.397 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 863 2.505 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 57.135 56.494 IV. Koszty sprzedaży - - V. Koszty ogólnego zarządu 38.616 34.375 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 18.519 22.119 VII. Pozostałe przychody operacyjne 25.213 2.564 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 28 - 2. Dotacje - - 3. Inne przychody operacyjne 25.185 2.564 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 31.937 10.026 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - 76 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29.583 8.708 3. Inne koszty operacyjne 2.354 1.242 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11.795 14.657 (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 9.027 7.588 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - od jednostek powiązanych - - 2. Odsetki, w tym: 1.388 3.171 - od jednostek powiązanych - - 3. Zysk ze zbycia inwestycji - - 4. Aktualizacja wartości inwestycji - - 5. Inne 7.639 4.417 XI. Koszty finansowe 5.522 2.298 1. Odsetki, w tym: 191 874 - dla jednostek powiązanych - - 2. Strata ze zbycia inwestycji - - 3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 4. Inne 5.331 1.424 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 15.300 19.947 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) - - 1. Zyski nadzwyczajne - - 2. Straty nadzwyczajne - - XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 15.300 19.947 XV. Podatek dochodowy 4.376 8.257 a) część bieżąca 10.084 10.519 b) część odroczona -5.708 -2.268 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku - - (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek - - podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 10.924 11.690 - - Zysk (strata) netto (zanualizowany) 10.924 11.690 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2.041 2.041 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 5,35 5,72 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2.254 2.891 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,85 4,04 UWAGA. Pełna nazwa spółki: WARBUD SPÓŁKA AKCYJNA Data sporządzenia raportu: 31-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ