Wolczanka <WOLC.WA> 16/2002 Projekty uchwał na ZWZ

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami &amp;amp;amp;amp;amp;quot;MZO&amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.
opublikowano: 18-06-2002, 16:36

16/2002 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ

Zarząd Spółki Wólczanka SA przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na ZWZ w dniu 27.06.2002 r. :

UCHWAŁA Nr 1/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez Kancelarię Biegłych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA Sp. z o.o. w Łodzi, złożone z: · bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 83.222.280,93 zł, · rachunku zysków i strat za okres 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r., wykazującego zysk netto w kwocie 1.115.260,99 zł, · sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę (-) 2.284.466,20 złotych , · informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok.

UCHWAŁA Nr 3/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2001 rok.

UCHWAŁA Nr 4/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Ryszardowi Polańskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 5/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Pani Elżbiecie Grabskiej, Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 6/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Marcinowi Fortuńskiemu , Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 7/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Adamowi Jerzemu Tomaszewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 8/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Cezaremu Półtorakowi, Członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 9/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Piotrowi Skolimowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 10/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Rafałowi Karczmarczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 11/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Pani Danucie Włosek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 12/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Tadeuszowi Noskowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 13/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Arturowi Kowalczykowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 14/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Markowi Leciejewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA Nr 15/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. udziela Panu Robertowi Kaczmarkowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku za okres pełnienia tej funkcji.

UCHWAŁA NR 16/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:

I. Z zysku do podziału za 2001 rok w wysokości 1.115.260,99 zł, przeznacza się: 1. kwotę 1.015.260,99 zł, tj. 91,03 % zysku na kapitał zapasowy, 2. kwotę 100.000,00 zł, tj. 8,97 % zysku na cele społecznie użyteczne, w tym na pomoc dla pracowników w przypadkach losowych.

UCHWAŁA NR 17/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie art. 430 § 1,5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:

W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 6 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: PKD 18.23.Z - Produkcja bielizny PKD 18.22.A - Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców pozostała PKD 18.22.B - Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała PKD 51.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży PKD 52.42.Z- Sprzedaż detaliczna odzieży PKD 52.50.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów prowadzona w sklepach PKD 52.63.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową PKD 65.23.Z - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 70.20.Z - Wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych.

2. Zmienia się § 17 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 17 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej i wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady. 2. Rada Nadzorcza może odwołać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady z pełnionej funkcji.

3. Zmienia się § 18 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 18 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i na nich przewodniczy. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego członka Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 4. Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną, wysłanymi na adresy wskazane przez członków Rady, z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym. Do zawiadomienia winien być dołączony porządek obrad posiedzenia oraz materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.

4. Zmienia się § 19 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 19 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność co najmniej połowy z nich. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów; przy czym, jeśli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decyduje głos przewodniczącego Rady. 3. Członkowie Rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej . Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała pisemna może być zawarta w jednym lub kilku jednobrzmiących dokumentach podpisanych przez członków Rady Nadzorczej. 5. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 7. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

5. Zmienia się § 20 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie: § 20 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki; 2) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat; 3) składanie Walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2; 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu ; 5) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać; 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę akcji i udziałów w innych spółkach, jeżeli wartość tych akcji lub udziałów przekracza 25% wartości kapitału akcyjnego. 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; 9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki: 10) emisja obligacji zwykłych.

6. Zmienia się § 29 ust 1 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 29 1. Do kompetencji Walnego zgromadzenia należą sprawy wskazane w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie a w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat; 3) udzielanie absolutoroium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki; 5) zmiana Statutu Spółki; 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego 7) połączenie i przekształcenie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej; 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki; 9) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

7. Zmienia się § 37 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 37 Każdorazowo po zarejestrowaniu przez Sąd zmian w Statucie Spółki, jednolity tekst Statutu ustala Rada Nadzorcza.

8. W miejsce użytych w dotychczasowych przepisach Statutu słów "kapitał akcyjny" wprowadza się w odpowiednim przypadku słowa "kapitał zakładowy"

UCHWAŁA Nr 18/II/2002 ZWZ Wólczanka S.A. z dnia 27 czerwca 2002 r.

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 2 Statutu Spółki, oraz uchwały Nr 168 z dnia 21 maja 2002r. Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne walne zgromadzenie Wólczanki S. A. wyraża zgodę na ustanowienie łącznej hipoteki kaucyjnej na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie na prawie wieczystego użytkowania Wólczanka S.A. następujących nieruchomości: - Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Żabia 33 - Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Samsonowicza 20 - Zakład w Wieruszowie ul. Dąbrowskiego 42 - Zakład w Opatowie ul. Sempołowskiej 4 do kwoty maksymalnie 18.000.000,00 ( osiemnaście milionów ) zł, w celu dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań Wólczanki S.A. wobec ww. Banku z tytułu udzielonego poręczenia dotyczącego wykupu weksli inwestycyjnych wyemitowanych przez WLC Inwest Spółka z o.o. w Łodzi, w przypadku ich nie wykupienia od banku w terminie do dnia 28 czerwca 2002 r.

Data sporządzenia raportu: 18-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami &amp;amp;amp;amp;amp;quot;MZO&amp;amp;amp;amp;amp;quot; S.A.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Wolczanka &lt;WOLC.WA> 16/2002 Projekty uchwał na ZWZ