Bank Millennium <BIGW.WA> Nabycie obligacji.

20-11-2003, 16:46

Bank Millennium <BIGW.WA> Nabycie obligacji. NABYCIE OBLIGACJI. KOMUNIKAT nr 104/2003 Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 19 listopada 2003 r., Bank i jednostka zależna od Banku nabyły znaczące aktywa w postaci obligacji wyemitowanych przez Bank w ramach programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. Obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu.
1. W wyniku rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych transakcji zawartych na rynku regulowanym prowadzonym przez Centralną Tabelę Ofert S.A., TBM Sp. z o.o. ("TBM"), będąca jednostką zależną od Banku nabyła w dniu 19 listopada 2003 r., 1.714.287 obligacji Banku wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r. (w tym 1.690.045 obligacji oznaczonych w KDPW kodem PLBIG0000099 oraz 24.242 obligacji oznaczony w KDPW kodem PLBIG0000180). Wyżej wymienione obligacje zostały nabyte przez TBM za łączną cenę 170.777.270,94 zł. Jednostkowa cena nabycia obligacji wyniosła 99,62 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a TBM wynikają z faktu, że TBM jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników TBM. Nabyte obligacje uznano za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Banku. TBM nabył wyżej wymienione obligacje ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank.
2. W związku z nabyciem przez TBM obligacji, o których mowa w punkcie 1 powyżej, TBM i Bank zawarły umowę sprzedaży wyżej wymienionych obligacji, na podstawie której Bank kupił od TBM wyżej wymienione obligacje. Łączna cena sprzedaży wynosi 170.948.699,64 zł i jest wymagalna w dniu 19 listopada 2003 r. Jednostkowa cena nabycia obligacji wynosi 99,72 zł. Powiązania pomiędzy Bankiem a TBM wynikają z faktu, że TBM jest podmiotem zależnym od Banku w rozumieniu art. 4 pkt 16 lit a) ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. Bank posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników TBM. Nabyte obligacje uznano za aktywa o znacznej wartości ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Bank sfinansuje nabycie wyżej wymienionych obligacji poprzez potrącenie wierzytelności TBM względem Banku z tytułu ceny sprzedaży z wierzytelnością Banku względem TBM wynikającą z kredytu udzielonego przez Bank spółce TBM. Sprzedaż wyżej wymienionych obligacji następuje poza rynkiem regulowanym. Przeniesienie wyżej wymienionych obligacji na rachunek Banku nastąpi w dniu 20 listopada 2003 r.
3. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez spółkę TBM nastąpiło na podstawie postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie umowy odkupu obligacji zawartej w dniu 28 listopada 2002 r. pomiędzy Bankiem a Real Estate & Stocks Reess Trading Sp. z o.o. ("Reess") oraz na podstawie umowy o wykonanie zobowiązań z tytułu zobowiązania do nabycia obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Reess a TBM.
Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło ze względu na konieczność wykonania postanowień punktu 4.2 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r.
4. Nabycie wyżej wymienionych obligacji przez Bank nastąpiło na podstawie postanowień art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, punktu 10 rozdziału III prospektu emisyjnego programu obligacji przeprowadzanego na podstawie uchwały Zarządu Banku nr 176/2002 z dnia 15 października 2002 r., a także na podstawie ramowej umowy sprzedaży obligacji zawartej w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Bankiem a TBM. Nabycie wyżej wymienionych obligacji nastąpiło w celu ich umorzenia.
5. W związku z tym, iż wyżej wymienione obligacje nabyte przez Bank podlegają umorzeniu z mocy art. 25 ust. 1 ustawy o obligacjach, Bank zgłosi do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek dotyczący rejestracji umorzenia wyżej wymienionych obligacji.
Data sporządzenia raportu: 20-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bank Millennium &lt;BIGW.WA&gt; Nabycie obligacji.