Bytom <ZOBW.WA> Projekty uchwał na ZWZ

Zakłady Odzieżowe &quot; Bytom &quot; S. A.
13-06-2003, 13:04

Bytom <ZOBW.WA> Projekty uchwał na ZWZ PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ
Raport bieżący nr 20/2003
Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. przesyła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28 czerwca 2003 roku.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. "BYTOM" S.A.
z dokonanej oceny sprawozdań:
· sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 rok,
· sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2002 roku,
· wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2002.
· skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok,
· sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 roku.
UCHWAŁA NR 1/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. "BYTOM" S.A.
z dokonanej oceny sprawozdań:
· sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 rok,
· sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2002 roku,
· wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2002.
· skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok,
· sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 roku.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 p-kt 1, Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje: § 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
· sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 rok,
· sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2002 roku,
· wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2002.
· skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok,
· sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 roku. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 r., a w tym:
bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej
UCHWAŁA NR 2/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA uchwala się, co następuje: § 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2002 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. " według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł. 17.665.350,49. (SŁOWNIE: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 49/100),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2002 r. zamykający się stratą netto w wysokości 5.469.995,22. zł (SŁOWNIE: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 22/100 ),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2002 , na kwotę: 61.073,90 zł. (SŁOWNIE: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote 90/100 ),
4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. za 2002 r.
UCHWAŁA NR 3/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" SA
w 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z działalności Spółki w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
UCHWAŁA NR 4/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c, ust. 4 ustawy
o rachunkowości uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2002 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł 19.848.281,34 (SŁOWNIE: dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 34/100 ),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2002 zamykający się stratą netto w wysokości zł.: 5.470.169,45. ( SŁOWNIE: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 45/100 ),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2002, na kwotę zł.: 59.545,59 (SŁOWNIE: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 59/100 ),
4/ informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 r.
UCHWAŁA NR 5/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Grupy Kapitałowej
z działalności Grupy w 2002 roku.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się, co następuje:
§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Grupy Kapitałowej z działalności Grupy w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA za rok 2002.
UCHWAŁA NR 6/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA za rok 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1 Poniesioną w roku obrotowym 2002 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą zł.: 5.469.995,22.(SŁOWNIE: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 22/100 ) , postanawia się pokryć
- do kwoty: 2.730.198,76 (.SŁOWNIE: dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 76/100 ) z kapitału zapasowego Spółki,
- pozostałą kwotę zł. 2.739.796,46 (SŁOWNIE: dwa miliony siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 46/100 ) z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 7/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Cezaremu Przybysławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 8/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Dorocie Wiler absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 9/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zbigniewowi Wieruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 10/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Jerzemu Suchnickiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium , z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 11/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Mieczysławowi Grudzińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium , z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 12/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Romanowi Rafałko - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium , z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 13/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium , z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 14/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Agnieszce Wajda -Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium , z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" S.A.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2002 r.
UCHWAŁA NR 15/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pawłowi Gorczycy - Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. absolutorium , z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
UCHWAŁA NR 16/03
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA
z dnia 28 czerwca 2003 roku.
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje: § 1
Zatwierdza się dokooptowanych w trakcie kadencji. Członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. w osobach:
- Pawła Gorczycę,
- Pawła Jamorskiego. § 2
Mandaty dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. wygasają z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: określenia zakresu stosowania przez Spółkę , rekomendowanych przez
GPW, tzw. "Zasad dobrych praktyk"
UCHWAŁA NR 17/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 28 czerwca 2003 r.
w sprawie: określenia zakresu stosowania przez Spółkę, rekomendowanych przez
GPW, tzw. "Zasad dobrych praktyk"
Na podstawie § 22 a) Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych i uchwały Rady GPW z dnia 16.10.2002 r. nr 58/952/2002 w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A., zamierza stosować "Zasady dobrych praktyk walnych zgromadzeń", i w związku z tym wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń:
1) w par. 4, ust.1, pkt c) otrzymuje brzmienie następujące:
"c) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób
reprezentujących Akcjonariuszy. Pełnomocnictwa składane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności , udzielone przez osoby do tego uprawnione , zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego."
2) w par. 4, ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:
"3.Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana - stwierdzając prawidłowość jego zwołania oraz ogłasza ilu Akcjonariuszy lub ich Przedstawicieli przybyło na zgromadzenie i jaką liczbą głosów dysponują. Następnie powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych zarządza zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
3) w par. 5. ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje
decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu. Przysługuje mu prawo udzielania głosu, przyjmowania wniosków i projektów uchwał, poddawania ich pod dyskusje oraz zarządza przeprowadzenie głosowań. Przewodniczący Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, czuwa nad przebiegiem obrad. Ma prawo zarządzić krótkie przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach."
4) w par. 5. ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące: " 2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia winny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Walne Zgromadzenie decyduje ostatecznie o porządku swoich obrad - może przyjąć proponowany porządek bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych punktów, bądź usunąć z porządku dziennego niektóre sprawy. Może także odrzucić w całości zaproponowany porządek obrad i jednocześnie postanowić o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ustalając przy tym jego porządek dzienny. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy."
5) w par. 5. ust. 4 otrzymuje brzmienie następujące:
" 4. Przewodniczący nie może bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia."
6) w par. 5. ust. 5 otrzymuje brzmienie następujące: "5.W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec Uchwały Walnego Zgromadzenia Przewodniczący winien umożliwić zgłaszającemu sprzeciw przedstawienie swoich argumentów i uzasadnienie sprzeciwu."
7) w par. 9, po ust. 6 dodaje się nowy tytuł, a w nim ustępy od 1 do 8, o brzmieniu następującym: " Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami. 1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany, przez najbliższe Walne Zgromadzenie, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. 2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tą częścią akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, określoną każdorazowo dla każdego wyboru, uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane, przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, nie dojdzie
do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów w drodze głosowania grupami.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami ust. 1 - 4, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
6. W głosowaniu określonym w ust. 1 i 3 każdej akcji przysługuje tylko 1 głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3
Kodeksu spółek handlowych.
7. Dla każdej grupy wyborczej sporządzana jest odrębna lista obecności, którą podpisuje przewodniczący wybrany przez taką grupę.
8. Uchwała o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę wymaga, dla swej ważności - zaprotokołowania przez notariusza."
8) w par. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
"1. Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał w sprawach nie
objętych porządkiem obrad. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz o charakterze porządkowym, dotyczącymi jedynie kwestii związanych z prowadzeniem zgromadzenia, mogą być rozpatrywane nawet jeśli nie były ujęte w porządku dziennym."
§ 2
Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A. upoważnia Zarząd Spółki do określenia zakresu stosowania "Zasad dobrych praktyk" i tym samym upoważnia Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do wprowadzenia do regulaminów: Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej, postanowień uwzględniających rekomendowane przez GPW "Zasady dobrych praktyk",
w zakresie zaproponowanym przez Zarząd Spółki, a zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą. § 3
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnych Zgromadzeń. § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
uchwały ZWZ Z.O. "BYTOM" SA
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki
UCHWAŁA NR 18/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 28 czerwca 2003 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. Na podstawie art.402 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Skreśla się dotychczasową treść paragrafu 9 i w jego miejsce wprowadza się treść nową:
Aktualne brzmienie § 9:
Akcje mogą być umarzane z czystego zysku Spółki lub przez obniżenie kapitału akcyjnego.
Zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Proponowane brzmienie § 9: 1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2..Tryb i przesłanki umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Skreśla się ustęp 1 w § 15 i w jego miejsce wprowadza się treść nową:
Aktualne brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. Proponowane brzmienie § 15 ust. 1:
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych
i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które jednocześnie określi liczbę
członków na daną kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Do § 17 dodaje się nowe ustępy i nadaje im numerację od 3 do 7:
Proponowane brzmienie dodatkowych ustępów:
3.Członkowie Rady Nadzorcze, mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4 .W trybie przewidzianym w ust. 3, można również podejmować uchwały, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to pisemną zgodę. 5.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał. 6. Dla podjęcia uchwał, o których mowa w § 19 ust. 2, niezbędne jest zorganizowanie posiedzenia Rady Nadzorczej i obecność jej członków. 7. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
§ 2
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1, w oparciu o art. 430 § 5 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Z.O. "Bytom" S.A., do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, celem przedłożenia go właściwemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3
Uchwała - w części dotyczącej § 1 - wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast - w części dotyczącej § 2 - wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Odzieżowe &quot; Bytom &quot; S. A.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Bytom &lt;ZOBW.WA&gt; Projekty uchwał na ZWZ