Co można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych

AJ
09-03-2011, 12:59

W tym odcinku cyklu "Pulsu Biznesu" i Accreo Taxand, eksperci podpowiadają, co firmy mogą zaliczyć do kosztów kwalifikowanych projektu. Jutro informacje o tym, jak wdrożyć projekt.

Wydatki kwalifikowane, to te z kosztów poniesionych w okresie realizacji projektu (po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie), które kwalifikują się do refundacji w ramach Działania 1.4 PO IG.

Katalog kosztów kwalifikowanych, określony w sposób ogólny w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013” doprecyzowany jest w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz.U.2008.68.414). Rozporządzenie to określa szczegółowo warunki udzielania pomocy w ramach Działania 1.4 PO IG, w tym definiuje zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych projektu.


Najczęściej występujące kategorie kosztów w ramach działania 1.4 POIG to:
-   wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy (w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem;
-  koszty zakupu lub amortyzacji sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu;
- koszty amortyzacji budynków w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu;
-  nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej wykorzystywanej dla celów realizacji projektu;
- zakup badań i usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych przez podmioty z sektora MSP wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych (do kategorii tej nie wlicza się usług doradczych stanowiących element stałej lub okresowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy);
-  pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania działalności badawczej;
- pokrycie kosztów ogólnych, ponoszonych bezpośrednio w wyniku realizowania projektu badawczego do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych – m.in. opłaty za telefony, Internet, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty skarbowe i notarialne, BHP.
UWAGA: Zakupy towarów i usług, pod rygorem uznania wydatków z nimi związanych za niekwalifikowane w ramach Działania 1.4 PO IG, nie mogą zostać dokonane od podmiotów powiązanych z Wnioskodawcą osobowo lub kapitałowo.

Wzajemne powiązania występują gdy sprzedający:
-  jest wspólnikiem spółki cywilnej lub osobowej wnioskodawcy,
-  posiada co najmniej 5 proc. udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie wnioskodawcy,
-  pełni funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
-   pozostaje z wnioskodawcą w stosunku, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przy wyborze wykonawcy (małżeństwo, pokrewieństwo lub powinowactwo w linii prostej / bocznej do drugiego stopnia, stosunek przysposobienia, opieki lub kurateli).

Ile kasy w jakim regionie?
W przypadku realizacji projektów celowych na obszarze województw łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, kujawsko – pomorskiego lub podkarpackiego, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu, umożliwiająca uzyskanie wsparcia w ramach działania 1.4 POIG wynosi 400 tys. zł.

W przypadku pozostałych województw nie jest określona minimalna wielkość wydatków kwalifikowanych niezbędnych do poniesienia w ramach projektu celowego.

UWAGA: Łączna wartość całego projektu nie może jednak przekroczyć równowartości w złotych kwoty 50 mln EUR.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AJ

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Co można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych