Ekodrob <EKOD.WA> Zarejestrowanie zmian w statucie

Ekodrob <EKOD.WA> Zarejestrowanie zmian w statucie ZAREJESTROWANIE ZMIAN W STATUCIE Raport nr 47/2003 Iławskie Zakłady Drobiarskie "Ekodrob" S.A. podają do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 grudnia 2003 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, w którym zarejestrowano zmiany w statucie Spółki uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 listopada 2003 roku. Jednolity tekst uwzględniający uchwalone zmiany jest następujący: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ tekst jednolity uwzględniający uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" z dnia 21 listopada 2003 r., zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn. OL.VIII NS-REJ.KRS/7485/3/483 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 1. Firma Spółki brzmi : Iławskie Zakłady Drobiarskie "EKODROB" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "EKODROB" S.A. § 2 Siedzibą Spółki jest miasto Iława. § 3 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną Iławskich Zakładów Drobiarskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie. § 4 1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 2. Spółka może otwierać i prowadzić swoje oddziały, biura, filie i zakłady w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach krajowych i zagranicznych . § 5 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 6 Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1. uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo 2. chów i hodowla zwierząt 3. uprawy rolne, połączone z chowem zwierząt (działalność mieszana) 4. produkcja , przetwórstwo i konserwacja mięsa i produktów mięsnych 5. produkcja gotowych pasz dla zwierząt 6. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) 7. sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu 8. sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 9. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach 10. handel detaliczny poza siecią sklepową 11. transport lądowy pozostały 12. wynajem nieruchomości na własny rachunek 13. wynajem samochodów osobowych 14. wynajem pozostałych środków transportu 15. wynajem maszyn i urządzeń 16. przetwarzanie danych 17. działalność rachunkowo-księgowa 18. badanie rynku i opinii publicznej § 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi dwadzieścia jeden milionów dwieście tysięcy (21.200.000) złotych i dzieli się : 1. na dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy (2.350.000) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:3 serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 0000001 do Nr A 2350000, oraz 2. na dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy (2.250.000) akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr A 2350001 do Nr A 4600000, oraz 3. na sześć milionów (6.000.000) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej dwa (2,00) złote każda oznaczonych numerami : od Nr B 0000001 do Nr B 6000000. § 8 1. Akcje Spółki mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych . 2. Zmiany akcji imiennych na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na żądanie poszczególnych akcjonariuszy pod warunkiem, że zmiana ta jest możliwa w świetle obowiązujących przepisów prawa. 3. Akcje imienne uprzywilejowane co do głosu mogą być przenoszone tylko za zezwoleniem Spółki. W przypadku zbycia akcji osobom trzecim traci moc uprzywilejowanie § 9 1. Akcje spółki mogą być umarzane. 2. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 4. Umorzenie akcji bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia zawierającej uzasadnienie, przy czym umorzenie takie może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a) ogłoszenie upadłości Akcjonariusza b) działanie na szkodę Spółki c) podjęcie działalności konkurencyjnej przez Akcjonariusza. 5. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie. 6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału § 10 Roczny zysk Spółki przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji Spółki. § 11 Władzami Spółki są : 1. Walne Zgromadzenie 2. Rada Nadzorcza 3. Zarząd § 12 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie , jeżeli a) Zarząd Spółki nie zwoła w przewidzianym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia b) Zarząd Spółki nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od otrzymania przez niego wniosku , o którym mowa w ust.3 § 13 Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika § 14 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji 2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej . § 15 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupienia akcji tych akcjonariuszy , którzy nie zgadzają się na zmianę , jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego . § 16 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków 2. Podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia strat 3. Uchwalenie swojego regulaminu określającego szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania decyzji oraz tryb odwołania Walnego Zgromadzenia 4. Zmiany statutu Spółki 5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego 6. Wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej 7. Emisja obligacji 8. Połączenie Spółki z inną Spółką, przekształcenie Spółki , jej rozwiązanie i likwidacja 9. Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 10. Utworzenie i rozwiązanie funduszy specjalnych Spółki 11. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 12. Umorzenie akcji na wniosek Akcjonariuszy oraz wykupienie własnych akcji w celu ich umorzenia 13. W innych sprawach zastrzeżonych do właściwości Walnego Zgromadzenia przez obowiązujące przepisy, a także w sprawach przekazanych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Spółki przez obowiązujące przepisy lub statut Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia, § 17 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. § 18 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wice - Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej. § 19 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje za pośrednictwem faxu, telexu lub w formie listów poleconych Przewodniczący Rady Nadzorczej lub z jego upoważnienia Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej . 2. Rada odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z własnej inicjatywy Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego Wice-Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej , przy czym w razie wpłynięcia takiego wniosku, posiedzenie powinno być zwołane w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia jego zgłoszenia, a odbyć się powinno w terminie przypadającym nie później niż przed upływem 14 dni od jego zwołania. § 20 1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w porządku obrad zamieszczonym w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw podjęciu uchwały, decyduje głos Przewodniczącego Rady. 4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą. 5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w sprawach nie zastrzeżonych do głosowania tajnego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w drodze obiegowej wymiany dokumentów, telekonferencji lub video-konferencji, jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały na wniosek Przewodniczącego lub podczas jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w sposób opisany w niniejszym ustępie zostanie określony w Regulaminie Rady Nadzorczej. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 20 ust. 5 i 6 Statutu Spółki nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. § 21 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki 2. Poza innymi sprawami zastrzeżonymi do właściwości w obowiązujących przepisach i w innych postanowieniach statutu Spółki , do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności w zakresie zarządu Spółką , w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu e) zawieranie w imieniu Spółki, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu przez swojego przedstawiciela wybranego w drodze uchwały Rady Nadzorczej f) wyrażanie zgody na przystąpienie Spółki do innych Spółek g) utworzenie lub likwidacja oddziałów Spółki h) uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego określającego organizację Spółki i) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli jej wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30 000 (słownie: trzydziestu tysięcy) EUR. j) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia § 22 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków wybieranych i odwołanych przez Radę Nadzorczą . W przypadku , gdy Zarząd jest wieloosobowy Rada Nadzorcza wybiera w pierwszej kolejności Prezesa Zarządu , a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata 3. Zarówno cały Zarząd , jak i jego poszczególni członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji . § 23 Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy i statut Spółki do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. § 24 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są : 1. Prezes Zarządu - jednoosobowo 2. Dwóch członków Zarządu - łącznie 3. Członek Zarządu łącznie z prokurentem. 4. Dwóch prokurentów - łącznie § 25 Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. § 26 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami 2. Rokiem obrotowym jest okres od pierwszego kwietnia do trzydziestego pierwszego marca roku następnego, przy czym pierwszy zmieniony rok obrotowy obejmuje okres od pierwszego stycznia dwa tysiące czwartego (01.01.2004) roku do trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące piątego (31.03.2005) roku. § 27 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych i kapitał rezerwowy. 2. Część kapitału zapasowego może być przeznaczona jedynie na pokrycie strat bilansowych 3. Kapitał rezerwowy zasilany jest z zysku netto Spółki i może być przeznaczony na pokrycie strat lub szczególnych wydatków wskazanych w uchwałach Walnego Zgromadzenia 4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 5. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone w Spółce fundusze specjalne. § 28 1. Przed upływem trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego Zarząd Spółki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności Spółki w minionym roku obrotowym i przedstawia te sprawozdania Radzie Nadzorczej 2. Najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy Zarząd udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki przygotowane przez siebie roczne sprawozdanie finansowe Spółki i sprawozdanie z działalności Spółki w minionym roku obrotowym, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu oraz opinię wraz z raportem biegłego rewidenta . § 29 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dzień, od którego przysługuje prawo do dywidendy oraz określa tryb i termin wypłaty dywidendy. Ustalenia Walnego Zgromadzenia ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy . § 30 W przypadku postawienia Spółki w stan likwidacji Walne Zgromadzenie ustanawia na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub kilku likwidatorów Spółki. § 31 Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. § 32 Wszelkie spory na tle niniejszego statutu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. Data sporządzenia raportu: 29-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ