Fundacja Kronenberga - wzór dla innych

Citibank Handlowy
opublikowano: 08-12-2006, 00:00

Jak w praktyce realizować społeczną misję biznesu? Dobrym przykładem jest działalność Fundacji Kronenberga przy Citibanku Handlowym.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga powstała w 1996 r., w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie. Od początku wspiera inicjatywy społeczne — zarówno te o charakterze ogólnopolskim, jak i lokalnym. Realizuje tym samym postulat społecznego zaangażowania biznesu.

— Citibank Handlowy jest instytucją o wysokim poczuciu odpowiedzialności społecznej, a zaangażowanie w sprawy publiczne uważamy za wizytówkę naszego banku. Szczególną wagę przywiązujemy do działań określanych przez nas mianem nowoczesnej filantropii. Nowoczesnej, bo opartej na przemyślanych, zaplanowanych długoterminowo działaniach — twierdzi Sławomir Sikora, prezes Banku Handlowego w Warszawie.

Celem fundacji jest wspieranie prac na rzecz dobra publicznego w zakresie: edukacji finansowej, promocji przedsiębiorczości, rozwoju lokalnego i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadania te Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga realizuje między innymi poprzez udzielanie wsparcia innym stowarzyszeniom i fundacjom oraz tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych, pomocnych w kształceniu dzieci i młodzieży, czy fundowanie nagród i stypendiów dla naukowców. I tak, Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów to konkurs skierowany do naukowców, teoretyków ekonomii.

Dużym sukcesem okazał się program „Moje Finanse” prowadzony wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowym Bankiem Polskim. Ma on na celu podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród młodych ludzi. Przez dwa lata, dzięki udziałowi w programie, uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zdobędą wiedzę na temat finansów osobistych, tak aby w dorosłe życie wejść z praktycznymi umiejętnościami przydatnymi w gospodarce rynkowej. Nauczyciele zostali specjalnie przeszkoleni do prowadzenia zajęć, część warsztatów prowadzą eksperci – wolontariusze Banku. Nowoczesna filantropia to nie tylko wsparcie finansowe, ale również dzielenie się wiedzą. Do końca 2007 roku w programie weźmie udział 216 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 2,4 tys. nauczycieli z blisko 2 tys. szkół.

Ważnym obszarem działalnosci fundacji jest promowanie przedsiębiorczości. W zeszłym roku ruszyła z konkursem Mikroprzedsiębiorca Roku skierowanym do ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ubiegłoroczni laureaci — studenci informatyki z Politechniki Gdańskiej — opracowali syntezator mowy, na który dostali tyle zamówień, że przestali spełniać finansowe kryteria mikroprzedsiębiorcy. Co więcej – ci młodzi ludzie wygrali konkurs Blizzard Challenge w Pittsburgu w USA i ich urządzenie otrzymało tytuł najlepszego syntezatora mowy na świecie. Takich syntezatorów używa się na przykład w infoliniach czy w internecie. Jak widać, w młodych Polakach drzemie ogromny potencjał, który można wydobyć poprzez takie konkursy jak Mikroprzedsiębiorca Roku.

Studenci przynajmniej trzeciego roku i świeżo upieczeni absolwenci chcący realizować swoje pomysły na biznes, mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy biznesplan o nazwie Wokulski. Do podobnej grupy kierowany był też organizowany przez kilka lat program „Start do Kariery” na najlepszy esej z dziedziny ekonomii i finansów.

W 2005 r. Citibank Handlowy został uhonorowany główną nagrodą V edycji konkursu Barwy Wolontariatu w kategorii „Wolontariat Pracowniczy”. Program został oceniony jako najbliższy rzeczywistej idei wolontariatu, w której pomoc wynika z własnej inicjatywy i potrzeby pracownika, a firma tworzy mu do tego odpowiednie warunki. Program „Wolontariat Pracowniczy działa w banku od marca 2004 r.

Nagroda Banku Handlowego w Warszawie za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów

1997 — Nagrodę przyznano prof. Edmundowi Pietrzakowi z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku za pracę pt. „Wymienialność złotego”.

1998 — Laureatem został prof. Witold Orłowski, dyrektor Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych. Nagrodzono pracę pt. „Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej”.

1999 — Jury podjęło decyzję o przyznaniu nagrody prof. Stanisławowi Flejterskiemu z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę pt. „Dywersyfikacja struktury sektora i przedsiębiorstwa bankowego”.

2000 — Zwycięzcą został prof. Andrzej Malawski, kierownik Zakładu Ekonomii Matematycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie za pracę „Metoda aksjomatyczna w ekonomii”.

2001 — Nagrodę otrzymał prof. Andrzej Wojtyna z Akademii Ekonomicznej w Krakowie za pracę pt. „Ewolucja keynesizmu a główny nurt w ekonomii”.

2002 — Laureatem został prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski z Uniwersytetu Łódzkiego za pracę „Bezrobocie. Podstawy teoretyczne”.

2003 — Jury konkursu wytypowało na zwycięzcę dr. Przemysława Woźniaka z Centrum Analiz Społeczno- -Ekonomicznych za pracę pt. „Inflacja bazowa w Polsce”.

2004 — Zwycięzcą został dr Aleksander Jakimowicz z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. „Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych”.

2005 — Laureatem konkursu został dr hab. Ryszard Kokoszczyński z Narodowego Banku Polskiego, autor pracy „Współczesna polityka pieniężna w Polsce”.

2006 — Laureatem XII edycji konkursu został dr Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej, autor pracy „Nie-keynesowskie skutki zacieśnienia polityki fiskalnej: teoria i badania wybranych krajów Europy Środkowej”.

Wokulski

1998 — Miłosz Włodarczyk i Jacek Uhryn z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za biznesplan spółki Go Service, świadczącej rowerowe usługi kurierskie.

1999 — Partycja Szkudlarek z Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi za biznesplan firmy handlowej Eko-Oil, działającej na rynku surowców wtórnych przemysłu paliwowo-energetycznego.

2000 — Marcin Sodo i Bogusław Sokół z Akademii Ekonomicznej w Krakowie za biznesplan Agencji Nieruchomości PORTAL — Zarządzanie i administracja nieruchomościami.

2001 — Tomasz Góral, Paweł Duszyński, Rafał Kozielski, Katarzyna Rogalska z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu za biznesplan firmy RA visualisation studio, działającej na rynku prezentacji multimedialnych.

2002 — Zbigniew Barski oraz Marcin Rachuta (Uniwersytet Szczeciński), autorzy pomysłu założenia przedsiębiorstwa Ekompost, skupiającego się na świadczeniu usług utylizacji osadu pościekowego i produkcji pełnowartościowego nawozu mineralno-organicznego.

2003 — Marta Mysza z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Dariusz Koralewski z Politechniki Wrocławskiej, autorzy projektu firmy Komputer Serwis, świadczącej usługi serwisowe i doradcze dla indywidualnych użytkowników komputerów.

2004 — Marta Witka, absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale Administracji Akademii Morskiej w Gdyni. Zwycięski projekt zakładał otwarcie w Gdyni centrum wspinaczkowego Activ City.

2005 — Piotr Antoszek, student Akademii Rolniczej w Lublinie oraz KUL, autor biznesplanu www4you, którego założeniem jest stworzenie firmy zajmującej się pozycjonowaniem i sprzedażą domen w internecie.

Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora

1999 — Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa, od lat podejmujący działania zmierzające do ratowania zabytkowych nagrobków.

2000 — Prof. Tadeusz Chrzanowski — przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, który został powołany w celu ochrony historycznej architektury Krakowa przed postępującą degradacją.

2001 — Stefan Sutkowski — dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, założyciel pierwszego w Polsce zespołu muzyki dawnej, muzykolog zasłużony w odkrywaniu zapomnianych dzieł muzyki dawnej, organizator Festiwalu Polskich Oper Współczesnych.

2002 — Towarzystwo Opieki nad Zabytkami za otaczanie szczególną opieką zabytków polskiej kultury i polskiego krajobrazu kulturowego oraz za inicjowanie działań społecznych pielęgnujących dobra kultury narodowej.

2003 — Prof. Stanisław Waltoś za troskę o dobro kultury polskiej, przejawiającą się w konsekwentnych działaniach zmierzających do umacniania pozycji Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także za rozsławianie i promocję dorobku polskiej kultury w świecie.

2004 — Kazimierz Piotr Zaleski w dowód ogromnego uznania za podjęcie i przeprowadzenie pełnej modernizacji Biblioteki Polskiej w Paryżu, która uczyniła z niej placówkę nowoczesną, służącą promocji wiedzy o Polsce i jej historii oraz dokumentującą dorobek polskiej kultury i myśli.

2006 — Prof. Krzysztof Kazimierz Pawłowski — za doprowadzenie do uznania odbudowy warszawskiej Starówki za wybitne dzieło konserwatorskie okresu powojennego, co doprowadziło do wpisania go na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, i za inicjatywę stworzenia Funduszu Konserwacji i Rewaloryzacji Zabytków Warszawy.

Start do kariery

2002 — Nagrodę otrzymał Michał Hulbój, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, autor pracy na temat „Jak przyspieszyć rozwój rynku kapitałowego w Polsce”.

2003 — Nagrodę główną przyznano Grzegorzowi Tchorkowi z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Bankowość w erze Internetu — rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce w perspektywie 3-5 lat”.

2004 — Nagrodę główną otrzymała Anna Żarówka ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. „Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”.

2005 — Laureatem został Paweł Kozub ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę „Przyszłość usług typu private banking w Europie Środkowej”.

Nagroda „Przedsiębiorczość dla Rozwoju Społecznego”

1998 — Laureatem nagrody krajowej został prof. Andrzej Blikle — w uznaniu dla jego osiągnięć, otwierających nowe szanse dla twórczego udziału środowiska gospodarczego w kulturalnym i społecznym rozwoju Polski.

1999 — Laureatem nagrody międzynarodowej był Juan Antonio Samaranch — nagrodzony za wkład w poszerzanie udziału środowisk gospodarczych w międzynarodowym ruchu olimpijskim.

2000 — Nagroda została przyznana Manfredowi Stolpe, premierowi Brandenburgii — za znaczący wkład w rozwój dobrosąsiedzkich stosunków między Brandenburgią i zachodnimi województwami Polski, „...za stworzenie modelowego przykładu współpracy dwustronnej na szczeblu regionalnym, dzięki czemu określenie »przyjazne pogranicze« zyskuje nowe wartości, z korzyścią dla lokalnych społeczności Polski i Niemiec”.

Laureatem edycji krajowej został Krzysztof Pawłowski, rektor Wyższej Szkoły Biznesu — National Louis University w Nowym Sączu.

2001— Nagrodę przyznano prezydentowi Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości Robertowi G. Farisowi za zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce oraz prof. Jerzemu Dietlowi, prezesowi Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Citibank Handlowy

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane