HOOP SA <HOOP.WA> Projekty uchwał NWZA - część 2

Beata Tomaszkiewicz
17-11-2003, 18:54

HOOP SA <HOOP.WA> Projekty uchwał NWZA - część 2 l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
m) ustalanie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia,
o) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
p) określanie dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy tj. określanie dnia dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych,
q) sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia,
r) inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu Spółki."
Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wykreśla treść ust. 3 w § 18 Statutu.
Uchwała Nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 19 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"§ 19
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do powołania przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę:
a) niepozostającą z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu w takim stosunku prawnym, który w sposób istotny oddziałuje na ich prawa lub obowiązki i może wywoływać wątpliwości co do niezależności członka Rady Nadzorczej;
b) niebędącą małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym bocznym do czwartego stopnia i powinowatym bocznym do drugiego stopnia;
c) niezwiązaną z żadnym z Akcjonariuszy Spółki lub członkiem Zarządu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie w przypadku odwoływania członka Rady Nadzorczej zobowiązane jest do jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Rady Nadzorczej, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Zarząd.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w terminach i na zasadach wskazanych w § 16 Statutu Spółki z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
8. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki."
Uchwała Nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 20 ust. 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"6. Rada Nadzorcza Spółki podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej Spółki."
Uchwała Nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dodaje w § 20 Statutu ust. 7 w następującym brzmieniu:
"7.W przypadku podejmowania uchwał w sprawach:
a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP,
wymaga także zgody przynajmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej."
Uchwała Nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 21 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"§ 21. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy między innymi:
a) ocena sprawozdania finansowego w tym również sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HOOP i sprawozdania Zarządu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych dla Spółki oraz kontrola ich wykonania,
c) ustalanie - na wniosek Zarządu - zasad wynagradzania pracowników Spółki,
d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej HOOP,
e) udzielanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych podmiotach, a także na przystąpienie do spółki handlowej lub cywilnej,
f) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 250.000,- USD (słownie: dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich), z wyjątkiem przypadków, gdy zbycie następuje w związku z połączeniem lub utworzeniem spółek zależnych, lub spółek wspólnego przedsięwzięcia, kontrolowanych przez Spółkę,
g) udzielanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że wyrażenie zgody na takie czynności należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub też zostały one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki,
h) udzielanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych - przekracza kwotę 10% (słownie: dziesięć procent) łącznej wartości kapitałów własnych Spółki obliczonych według ostatniego sprawozdania finansowego Spółki podanego do publicznej wiadomości, chyba że są one przewidziane w planach ekonomiczno-finansowych Spółki lub dotyczą nabywania surowców i materiałów do produkcji napojów na bieżące potrzeby produkcyjne,
i) udzielanie zgody na wypłatę Akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
j) udzielanie zgody na obciążanie zastawem lub prawem użytkowania akcji imiennych Spółki,
k) udzielanie zgody zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych Spółki na wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub prawo użytkowania,
l) udzielanie zgody na ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa ogólnego, m) udzielanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, udział w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nabycie udziałów lub akcji uprawniających odpowiednio do 10% głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu lub członkostwo w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
n) ustalanie zasad i warunków wynagradzania Zarządu Spółki, a także wysokości wynagrodzenia poszczególnych jego członków."
Uchwała Nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 22 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"§ 22
1.Zarząd składa się z 2 (słownie: dwóch) członków (Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu) powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2.Uchwała w sprawie powołania lub odwołania Zarządu lub jego poszczególnych członków zapada większością 70% głosów.
3. W przypadku odwołania członka Zarządu Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać nowego członka Zarządu na tym samym Zgromadzeniu.
4.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do powołania nowego członka Zarządu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
5.W przypadku niepowołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka Zarządu w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu poprzedniego członka Zarządu, nowego członka Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
6.W przypadku o którym mowa w ust. 4 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym powołanie nowego członka Zarządu.
7.Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację jedynie z ważnego powodu. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz drugiego członka Zarządu.
8. Członek Zarządu może zostać odwołany jedynie z ważnego powodu.
9.Kadencja Członków Zarządu trwa pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
10. Mandaty Członków Zarządu wygasają zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Spółki dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki."
Uchwała Nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 23 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"2. Zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza kwotę 2.000.000,- złotych wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu. W przypadku braku jednomyślności członków Zarządu w sprawach związanych z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki, i w wyniku których ma być zaciągnięte zobowiązanie lub dokonane rozporządzenie, które na podstawie jednej lub kilku czynności prawnych nie przekracza kwoty 2.000.000,- złotych, decydujący głos ma członek Zarządu, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie tej komórki organizacyjnej. Jeżeli zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie podpisów przez wszystkich członków Zarządu na dokumencie stwierdzającym zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, uchwała Zarządu nie jest wymagana."
Uchwała Nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 24 ust. 2 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"2. Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają: samodzielnie Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
Uchwała Nr 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia w § 24 ust. 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"6. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania i przedkładania Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych raportów z realizacji planu ekonomiczno-finansowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału, a za ostatni kwartał roku w terminie 40 dni od dnia zakończenia tego kwartału."
Uchwała Nr 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku "Działając na podstawie art. 430 § 5 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki."
Uchwała Nr 24 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu."--------- Uchwała Nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
"Działając na podstawie §18 ust 1 lit. o) oraz §20 ust 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu."-----------------------------
Uchwała Nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
§ 1
"Działając na podstawie art.392 ust 1. Kodeksu Spółek Handlowych oraz §18 ust.1 lit. n) Statutu Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie brutto w następującej wysokości:
1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości ......(współczynnik ustali Walne Zgromadzenie) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. dla Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ...... (współczynnik ustali Walne Zgromadzenie) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego miesiąc, za który wypłacane jest wynagrodzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§ 2 Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu do 10 dnia miesiąca następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r."
Uchwała Nr 27
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
HOOP S.A.
z dnia 26 listopada 2003 roku
"Działając na podstawie art.393 pkt. 4). Kodeksu Spółek Handlowych oraz §18 ust.1 lit. e) Statutu Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków i budowli o charakterze produkcyjno-magazynowym w Iwinach." ------------------------------------
Data sporządzenia raportu: 17-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Beata Tomaszkiewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / HOOP SA &lt;HOOP.WA&gt; Projekty uchwał NWZA - część 2