Kety <KETY.WA> Projekty uchwał na ZWZA

PAP
opublikowano: 05-05-2004, 09:19

Kety <KETY.WA> Projekty uchwał na ZWZA PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący nr 15/2004
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 14 maja 2004 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy KĘTY SA.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 1/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2003 rok, na które składa się:
· bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 479.096 tys. zł,
· rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., wykazujący zysk netto w wysokości 37.665 tys. zł,
· zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 32.573 tys. zł,
· sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.056 tys. zł,
· informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego; oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 2/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2003 rok, na które składa się:
· skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 582.338 tys. zł,
· skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 69.108 tys. zł,
· zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 64.016 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.534 tys. zł,
· informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie opisowe z działalności grupy kapitałowej w 2003 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 3/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2003 w kwocie 37.664.914,92 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czternaście złotych 92/100) w następujący sposób:
- dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3 zł na akcję - kwotę 26.776.989,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych),
- obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - kwotę 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),
- kapitał zapasowy - kwotę 10.867.925,92zł (słownie: dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 92/100).
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 1 czerwca 2004 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2004 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 4/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Janowi Kryjakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 5/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 6/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku 1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Michałowi Malinie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 7/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 8/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 9/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 10/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Władysławie Cebuli absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 11/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 12/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Radziwilskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 (za okres od 30.05.2003 r. do 31.12.2003 r.).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 13/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Ostowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 (za okres od 1.01.2003 r. do 30.05.2003 r.).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 14/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 6 i § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki, a także mając na uwadze obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczące zakupu przez Spółkę akcji własnych, dokonuje umorzenia 1.575.117 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście) akcji własnych, nabytych przez Spółkę w tym celu w 2002 roku.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę nastąpiło w drodze publicznego wezwania, a wynagrodzenie dla akcjonariuszy z tytułu umorzenia akcji wynosiło 45 zł.
3. Poprzez umorzenie akcji, o których mowa w pkt 1, dokonane zostanie obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.937.792,50 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100). 4. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 15/04
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 455 i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, a także mając na uwadze obowiązki wynikające z przepisów prawa dotyczące zakupu przez Spółkę akcji własnych, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.937.792,50 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) poprzez umorzenie 1.575.117 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemnaście) akcji własnych, nabytych przez Spółkę w 2002 roku w celu ich umorzenia.
2. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego § 8 ust. 1, 2 i 4 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.314.157,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy).
2. Na kapitał zakładowy składa się 8.925.663 (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcje opłacone gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Akcjami Spółki są:
1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C.
Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez sąd rejestrowy. >>Projekt<<
UCHWAŁA NR 16/03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki oraz mając na uwadze wymogi wynikające z zasad Corporate Goverenance, dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
W § 17 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
5. Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególności jako:
a) brak powiązań ze Spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany ze Spółką umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które świadczą Spółce jakiekolwiek usługi lub też są dostawcą bądź odbiorcą produktów Spółki;
- nie bierze udziału w jakichkolwiek programach motywacyjnych przeprowadzanych w Spółce.
b) brak powiązań z akcjonariuszami poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
- nie jest właścicielem lub współwłaścicielem, ani nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki.
c) brak powiązań z pracownikami Spółki poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
- nie jest członkiem rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez sąd rejestrowy.
>>Projekt<<
UCHWAŁA NR 17/03
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 14 maja 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:
- ..................................................
- ..................................................
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 05-05-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Kety &lt;KETY.WA&gt; Projekty uchwał na ZWZA