OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

  • Komunikat partnera
opublikowano: 23-03-2021, 15:34

Na podstawie art. 12 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej ustawą oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.

– Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam o wydaniu, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 8, 90-042 Łódź, decyzji Nr 42/21 z 19.03.2021 r. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim, gminie Koluszki, oznaczonych niżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi działek według katastru nieruchomości, w celu wykonania badań geotechnicznych/geologicznych podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w związku z realizacją inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3 MPa DN500 relacji Łyszkowice-Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek, w ramach zadania określonego w art. 38, pkt. 4, lit. g ustawy: „Budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”. Zadanie 3 – Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa w kierunku Koluszek: dz. ewid. nr 25, obręb 0004 Długie; dz. ewid. nr 101/1, obręb 0009 Jeziorko; dz. ewid. nr 333, obręb 0011 Katarzynów; dz. ewid. nr 402, obręb 0011 Katarzynów; dz. ewid. nr 409 obręb 0011 Katarzynów; dz. ewid. nr 91, obręb 0020 Słotwiny.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, Pl. Trzech Krzyży 3/5, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia lub doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji.

Odwołanie od przedmiotowej decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie zawiadamiam, że publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 24.03.2021 r. poprzez obwieszczenie zamieszczone w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, właściwych miejscowo urzędach gmin oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom postępowania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Łódzkiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na stronie internetowej https://bip.lodzkie.eu/page/47,tablica-ogloszen.html.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane