PKO Bank Polski S.A.

 • Komunikat partnera
opublikowano: 29-03-2021, 17:27
aktualizacja: 01-04-2021, 09:53

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w planowanym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wierzytelności

PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:

 • ustawy z dnia 3 lutego 1993r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1439)
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 27 maja 2004r. funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95 z późn. zm.)

zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania udziałem w planowanym przetargu nieograniczonym na sprzedaż bezspornych i wymagalnych wierzytelności PKO Banku Polskiego S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 520 z późn. zm.), przysługujących PKO Bankowi Polskiemu S.A. wobec następujących dłużników:

I. CENTRUM LOGISTYCZNE W ŁOSOŚNEJ SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-913) przy ul. Zielonej 34 lok 2, KRS 0000240619, NIP 5451716200, REGON 200028251 z tytułu Umowy nr 14 1020 1068 0000 1196 0023 2330 kredytu inwestycyjnego z dnia 09.06.2010r. wraz z późniejszymi zmianami

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec Centrum Logistyczne w Łosośnej Sp. z o.o. według stanu na dzień 28.02.2021r. wynosiła 28 385 971,44 PLN, w tym należność główna 16 415 043,54 PLN, odsetki 11 870 910,90 PLN oraz koszty 100 017,00 PLN.

Zabezpieczeniem przedmiotowej wierzytelności są m.in. hipoteki ustanowione na nieruchomościach gruntowych w części zabudowanych infrastrukturą kolejową działającą jako terminal przeładunkowy, położonych w Łosośnej Wielkiej i Czuprynowie, w województwie podlaskim.

II. ALMA MARKET S.A. W UPADŁOŚCI z siedzibą w Krakowie (30-964) przy ul. Pilotów 6, KRS 0000240619, NIP 6760016731, REGON 350511695

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec Alma Market S.A. w upadłości z tytułu:

 1. Umowy nr 58 1020 2892 0000 5202 0423 5594 kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 02.03.2007 r. z późniejszymi zmianami,
 2. Umowy nr 54 1020 2892 0000 5996 0059 7872 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 04.03.2010 r. z późniejszymi zmianami,
 3. Umowy nr 202-129/3/II/18/2007 kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej z dnia 24.09.2007 r. z późniejszymi zmianami,
 4. Umowy rachunku bieżącego/pomocniczego z dnia 05.08.2008 r. z późniejszymi zmianami, według stanu na dzień 28.02.2021r. łącznie wynosiła 83 036 768,86 PLN, w tym należność główna 60 602 306,29 PLN, odsetki 22 424 453,05 PLN oraz koszty 10 009,52 PLN.

Zabezpieczeniem przedmiotowych wierzytelności są m.in. hipoteki ustanowione na nieruchomościach zabudowanych m.in. budynkami supermarketu i restauracji, położonych w Krakowie przy ul. Pilotów 6.

III. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZIEMI DMOSIŃSKIEJ w Nagawkach z siedzibą w Dmosinie (95-061) Nagawki 15, KRS 0000179266, REGON 750807390, NIP 8331352872

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach z tytułu:

 1. Umowy nr 79 1020 3378 0000 1696 0055 4071 kredytu inwestycyjnego MSP (udzielonego w walucie polskiej) z dnia 13.05.2011 r. z późniejszymi zmianami,
 2. Umowy nr 18 1020 3378 0000 1396 0057 0739 kredytu inwestycyjnego MSP (udzielonego w walucie polskiej) z dnia 13.05.2011 r. z późniejszymi zmianami,
 3. Umowy nr 28 1020 3378 0000 1802 0216 9019 Kredyt obrotowy MSP postawiony do dyspozycji jako: kredyt w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER z dnia 23.01.2014 r. z późniejszymi zmianami wraz z saldem debetowym na rachunku bieżącym, według stanu na dzień 28.02.2021 r. łącznie wynosiła 14 055 952,15 PLN, w tym należność główna 8 925 444,68 PLN, odsetki 5 080 572,67 PLN, koszty 49 934,80 PLN oraz dodatkową kwotę 50 533,27 PLN wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie od kwoty 50 533,27 PLN od dnia 22.08.2019 r. do dnia zapłaty i kwotę 4 249,00 PLN tytułem kosztów procesu.

Zabezpieczeniem przedmiotowych wierzytelności są m.in. hipoteki i zastawy rejestrowe ustanowione na nieruchomościach i ruchomościach położonych w Nagawkach, gmina Dmosin, stanowiących ośrodek szkolno-wypoczynkowy z zapleczem restauracyjnym i gastronomicznym „Żywy Skansen – Centrum Folkloru Polskiego”.

IV. POLSKI KONCERN SPIRYTUSOWY SP. Z O.O. z siedzibą w Ińsku (73-140) przy ul Sienkiewicza 22A, KRS 0000138992, NIP 2530126081, REGON 812529002

Informujemy, iż kwota wierzytelności wobec Polskiego Koncernu Spirytusowego Sp. z o.o. z tytułu:

 1. Umowy kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym nr 202-129/3/II/11/2007 z dnia 20.07.2007 r. z późniejszymi zmianami,
 2. Umowy kredytu w formie limitu wielocelowego nr 202-127/LW/I/38/2007 z dnia 20.07.2007 r. z późniejszymi zmianami, według stanu na dzień 28.02.2021 r. łącznie wynosiła 184 129 920,89 PLN, w tym należność główna 69 850 979,93 PLN, odsetki 113 996 946,63 PLN, koszty 281 994,33 PLN.

Zabezpieczeniem poniższych wierzytelności są m.in. hipoteki i zastawy rejestrowe ustanowione na nieruchomościach i ruchomościach stanowiących fabrykę produkcji bioetanolu położoną Ińsku, w województwie zachodniopomorskim.

NINIEJSZE POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NIE JEST PROWADZONE W FORMIE SPRZEDAŻY PAKIETOWEJ.

Przedmiotem przetargu są Wierzytelności wobec czterech ww. Dłużników a Potencjalny Inwestor powinien złożyć odrębne Listy intencyjne na Wierzytelności wobec każdego lub niektórych z ww. Dłużników z zastrzeżeniem, że muszą dotyczyć wszystkich Wierzytelności wobec danego Dłużnika.

Nabywcą ww. wierzytelności nie może być:

- w zakresie wierzytelności wobec dłużników I, II, III - fundusz sekurytyzacyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot,

- w zakresie wierzytelności wobec dłużnika IV - fundusz sekurytyzacyjny lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny.

Nabywcą ww. wierzytelności nie może być:

- żaden z dłużników głównych sprzedawanych wierzytelności,

- żaden z dłużników solidarnych lub dłużników in solidum sprzedawanych wierzytelności,

- podmiot dominujący lub podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Listy intencyjne, składane przez podmioty zainteresowane zakupem wierzytelności, powinny wpłynąć w terminie do dnia 12.04.2021 r. w zaklejonych kopertach na adres:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna

Departament Wierzytelności Korporacyjnych - Kancelaria

ul. Partyzantów 15

22-411 Zamość

i jednocześnie elektronicznie - zabezpieczony hasłem skan podpisanego listu intencyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami (zarchiwizowany za pomocą programu 7-Zip lub WinRAR) należy przesłać na adres DWK@pkobp.pl oraz Bartosz.Jankowski@pkobp.pl. Hasło do pliku należy przesłać bezpośrednio po przesłaniu listu intencyjnego, w odrębnej korespondencji elektronicznej, na wskazane wyżej adresy mailowe.

Listy intencyjne, które PKO BP S.A. otrzyma po ww. terminie, nie będą brane pod uwagę.

PKO BP S.A. informuje, iż cena minimalna nabycia wierzytelności wobec dłużnika I wynosi 19 158 787,00 PLN.

Listy intencyjne, w których proponowana cena nabycia wierzytelności wobec dłużnika I zostanie określona na kwotę niższą niż 19 158 787,00 PLN nie będą brane pod uwagę.

List intencyjny powinien zawierać:

 1. nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), status prawny zainteresowanego,
 2. datę sporządzenia listu,
 3. proponowaną cenę nabycia oraz wstępne warunki zakupu wierzytelności,
 4. informację o przewidywanych źródłach finansowania zakupu,
 5. oświadczenie, że oferent nie jest w stosunku do dłużnika podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 6. wyciągi i odpisy dokumentów wskazujących na prawidłowe umocowanie przedstawicieli oferenta oraz status prawny oferenta.

Więcej informacji na stronie internetowej Banku pod adresem www.pkobp.pl w zakładce „Ogłoszenia, licytacje, przetargi → Kategoria – Sprzedaż wierzytelności”

Bank, na podstawie przesłanych listów intencyjnych, zaprosi wybrane podmioty do udziału w postępowaniu przetargowym w celu wyłonienia tych, z którymi zostaną zawarte umowy przelewu wierzytelności. Postępowanie mające na celu wyłonienie nabywców przeprowadzone zostanie na warunkach określonych w odrębnym dokumencie, który zostanie przesłany do podmiotów wybranych do udziału w postępowaniu przetargowym.

Bank zastrzega sobie jednocześnie prawo do:

 1. swobodnego wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w postępowaniu przetargowym,
 2. zmiany warunków, terminów i unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje PKO Banku Polskiego S.A. do złożenia w prasie zaproszenia

do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie przetargowe nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15,

02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane