Procedury przed budową fabryki

KATARZYNA MĘDRAŚ, radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy
12-08-2014, 00:00

KOMENTARZ: Budowa fabryki jest procesem skomplikowanym i pełnym pułapek prawnych.

Przystępując do wyboru i realizacji projektu architektonicznego, należy zwrócić uwagę na wymogi formalno-prawne związane z ochroną środowiska i z gospodarką odpadami. Na etapie planowania wielkości i rozplanowania budynków przemysłowych trzeba uwzględnić liczne regulacje prawne, określające np. gdzie, w jakich pomieszczeniach i w jaki sposób prawidłowo przechowywać, składować i magazynować odpady zwykłe, niebezpieczne czy wydobywcze — co w praktyce przekłada się na konstrukcję obiektu.

Pierwszym etapem jest uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym celu należy wystąpić do urzędu gminy o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania. Gdy takiego planu brak, należy wystąpić i uzyskać decyzję o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Łącznie może to zająć od miesiąca do nawet pół roku.

Do przygotowania projektu budowlanego będzie potrzebna m.in. mapa w skali 1:500, projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno- -budowlany, określający m.in. funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną, proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a w niektórych przypadkach również wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Następnym krokiem jest uzyskanie opinii, uzgodnień i innych dokumentów wymaganych przez Prawo budowlane, np. warunków technicznych przyłączenia do sieci (energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej) czy uzgodnień zależnie od położenia inwestycji względem dróg. Do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Dodatkowo w inwestycjach budownictwa przemysłowego może być wymagana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych.

Całą dokumentację projektową wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy złożyć w wydziale budownictwa starostwa powiatowego, które na rozpatrzenie wniosku ma 65 dni. Dopiero po uzyskaniu zgodny można założyć Dziennik budowy opieczętowany przez wydział budownictwa.

Inwestor ma też obowiązek zawiadomić właściwy organ (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) i projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych co najmniej na 7 dni wcześniej. Musi także dostarczyć na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową. W razie ustanowienia nadzoru inwestorskiego trzeba także dołączyć oświadczenie inspektora takiego nadzoru, potwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KATARZYNA MĘDRAŚ, radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Procedury przed budową fabryki