RAFAMET SA Projekty uchwał na NWZA RAFAMET S.A.

RAFAMET SA Projekty uchwał na NWZA RAFAMET S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA RAFAMET S.A. RAPORT BIEŻĄCY NR 05/03 Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 marca 2003 r. wniesie pod obrady NWZA RAFAMET S.A. projekty uchwał (teksty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu). UCHWAŁA NR 1/I/03 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Na podstawie art. 385 § 1 § 17 ust.1 Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Ustala się, że Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą trzy osoby, powołana Uchwałą WZA "RAFAMET" S.A. NR 8/II/02 z dnia 28.06.2002r. liczyć będzie ....... osób. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Uchwała powzięta została w głosowaniu jawnym: - za powzięciem uchwały ........................... głosów, - przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów, - wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2/I/03 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust.1. Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwyczajne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej: - - - 2. W skład Rady Nadzorczej, do czasu upływu kadencji, powołuje się następujące osoby: - - - - - 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym: - za powzięciem uchwały ........................... głosów, - przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów, - wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 3/I/03 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 22 ust. 2 Statutu "RAFAMET" S.A. Nadzwy-czajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Ustala się następujące miesięczne zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej: a) Przewodniczący RN - ......................... złotych, b) Zastępca Przewodniczącego RN - ....................... złotych, c) Sekretarz RN - ..................... złotych, d) Członek RN - ................. złotych. 2. Członkom RN przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady na zasa-dach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym: - za powzięciem uchwały ........................... głosów, - przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów, - wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/I/03 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu "RAFAMET" S.A. Nad-zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki: - § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie." - § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał." - § 25 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie." - § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "udzielanie absolutorium organom Spółki z wykonania przez nie obowiązków." W Statucie Spółki w miejsce określenia: "władze Spółki" wprowadza się określenie "organy Spółki" w odpowiedniej formie i przypadku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wy-dziale Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym: - za powzięciem uchwały ........................... głosów, - przeciw powzięciu uchwały ...................... głosów, - wstrzymało się .................. głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Data sporządzenia raportu: 10-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ