REDAN SA Raport bieżący nr 16/2003

REDAN SA Raport bieżący nr 16/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2003 Łódź, dnia 2 grudnia 2003 roku Raport bieżący nr 16/2003 ZAPOWIEDŹ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd Redan S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2003 o godz. 16:45 w Kancelarii Notarialnej Radosława Kanieckiego w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 odbędzie się Nazdwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w trybie art. 405 ksh. Przedmiotem obrad będzie zmiana uchwał nr 3,4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "REDAN" S.A. z dnia 30 sierpnia 2003 r. dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, N i O. Przedmiotem prac Walnego Zgromadzenia będzie następujący projekt uchwały: UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "REDAN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie zmiany uchwał nr 3, 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "REDAN" S.A. z dnia 30 sierpnia 2003 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "REDAN" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje: 1)ustala się w uchwale nr 3 NWZA z dnia 30 sierpnia 2003 r. dotychczasową treść §§ 2 i 3 jako § 2, 2)zmienia się w uchwale nr 3 § 1 i § 4, 3)zmienia się oznaczenie § 5 na § 6 oraz § 4 na § 5, 4)włącza się do uchwały nr 3 jako § 3 treść uchwały nr 4 NWZA z dnia 30 sierp-nia 2003 r. z wyjątkiem § 1 ust. 1 i 2 oraz §§ 4 i 5, 5)włącza się do uchwały nr 3 jako § 4 treść uchwały nr 5 NWZA z dnia 30 sierp-nia 2003 r. z wyjątkiem § 1 ust. 1 i 2 oraz §§ 4 i 5, 6)oznacza się ją jako uchwałę nr 3 z dnia 30 sierpnia 2003 r. i nadaje się jej na-stępującą treść: "§ 1 [Emisja akcji] Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 8.508.000 zł (osiem milionów pięćset osiem tysięcy złotych) do kwoty nie większej aniżeli 20.880.000 zł (dwadzie-ścia milionów osiemset osiemdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 12.372.000 zł (dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), po-przez emisję: 1)8.508.000 (osiem milionów pięćset osiem tysięcy) nowych akcji serii M, zwy-kłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 2)nie więcej aniżeli 114.000 (sto czternaście tysięcy) nowych akcji serii N, zwy-kłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 3)nie więcej aniżeli 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) no-wych akcji serii O, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 [Emisja akcji serii M] 1.Cena emisyjna akcji serii M jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 zł (jeden złoty). 2.Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku. 3.Akcje serii M pokryte mogą być wyłącznie gotówką. 4.Emisja akcji serii M zostanie dokonana w formie oferty przeprowadzonej w warun-kach publicznego obrotu papierami wartościowymi. 5.Akcje serii M zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.Spółka zaoferuje akcje serii M w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariu-szom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii od A do L w siódmym dniu od doręczenia Spółce decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wprowa-dzeniu akcji serii M do publicznego obrotu (dzień prawa poboru). 7.Akcje zaoferowane będą dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w ten sposób, iż każda akcja Spółki serii od A do L daje prawo do objęcia jednej akcji serii M. 8.Akcje serii M nieobjęte przez akcjonariuszy Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania. 9.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1)ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminów wykonywania prawa poboru, 2)dokonania przydziału akcji serii M, 3)podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowa-dzenia akcji serii M do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 3 [Emisja akcji serii N] 1.Cena emisyjna akcji serii N jest równa 3,50 zł (trzy złote i 50/100). 2.Akcje serii N pokryte mogą być wyłącznie gotówką. 3.Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku. 4.Emisja akcji serii N zostanie przeprowadzona w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi, w drodze publicznej oferty nabycia akcji serii N skie-rowanej do akcjonariuszy "ADESSO" S.A. z siedzibą w Krakowie: 1)Pana Adama Jonkisz, 2)Pana Grzegorza Chęcińskiego, 3)Pana Zbigniewa Ogiegło, - w ten sposób, że na każdą sprzedaną Spółce akcję "ADESSO" S.A. zaoferowa-nych im zostanie 9 (dziewięć) akcji serii N. 5.Akcje serii N zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościo-wych w Warszawie S.A. 6.W interesie Spółki, w odniesieniu do akcji serii N wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 7.Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uza-sadniająca cenę emisyjną akcji serii N, sporządzona po myśli art. 433 § 2 Kodek-su spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1)złożenia oferty objęcia akcji serii N w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi, 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii N, z tym za-strzeżeniem, że do objęcia akcji serii N winno dojść nie później aniżeli do dnia 31 stycznia 2004r., 3)dokonania przydziału akcji serii N, 4)podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowa-dzenia akcji serii N do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5)złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. § 4 [Emisja akcji serii O] 1.Cena emisyjna akcji serii O zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. 2.Akcje serii O uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku. 3.Akcje serii O pokryte mogą być wyłącznie gotówką. 4.Emisja akcji serii O zostanie przeprowadzona w formie publicznej subskrypcji, w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi. 5.Akcje serii O zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6.W interesie Spółki, w odniesieniu do akcji serii O wyłącza się w całości prawo po-boru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 7.Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uza-sadniająca cenę emisyjną akcji serii O, sporządzona po myśli art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 8.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 1)ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O, 2)ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii O, 3)dokonania przydziału akcji serii O, 4)podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowa-dzenia akcji serii O do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 5)zawarcia umów subemisji inwestycyjnej, jeżeli to będzie niezbędne, 6)złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. § 5 [Zmiana Statutu] 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, N i O: 1) zmienia się dotychczasowy zapis § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.880.000 zł (dwadzieścia milio-nów osiemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.880.000 (dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja."; 2) zmienia się dotychczasowy zapis § 6 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy pokryty jest gotówką w kwocie nie większej niż 18.922.000 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz aportem o wartości 1.958.000 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy zło-tych)"; 3) zmienia się dotychczasowy zapis § 6 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F, G, H i K w łącznej liczbie 5.050.000 są ak-cjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają dwa głosy; akcje serii I, J, L, M, N i O w łącznej liczbie nie większej niż 15.830.000 są akcjami na okaziciela." 2. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględnia-jącego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. § 6 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia nr 1 z dnia 30 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki." Zarząd Redan S.A. Data sporządzenia raportu: 02-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ