Rynek nie wycenia wysoko akcji PBK

Zbigniew Bętlewski
opublikowano: 14-07-2000, 00:00

Rynek nie wycenia wysoko akcji PBK

Powszechny Bank Kredytowy należy do największych banków krajowych, pod względem wielkości aktywów zajmuje czwarte miejsce w Polsce (wg stanu na 31 marca 2000 roku dysponował aktywami wysokości 18,4 mld zł). Udział PBK w rynku depozytów całego sektora bankowego w 1999 roku ukształtował się na poziomie 5,3 proc. (oznacza to wzrost w stosunku do 1998 r. o 0,6 proc.). Natomiast udział banku w krajowym rynku kredytów sięgnął 5 proc. (wzrost o 0,5 proc.). W okresie funkcjonowania na rynku bank wykreował silną Grupę Kapitałową, uczestnicząc w konsolidacji sektora bankowego, jak również tworząc od podstaw instytucje działające na rynku kapitałowym, świadczące usługi komplementarne do bankowych, m.in. ubezpieczeniowe, leasingowe oraz inwestycyjne (spośród ważniejszych podmiotów Grupy Kapitałowej PBK, działających na rynku kapitałowym, wymienić należy: DM PBK, PTE PBK Orzeł oraz TFI ATUT). Duże znaczenie dla wyceny Grupy Kapitałowej PBK ma obecnie PTE PBK Orzeł, które obciąża grupę dużą stratą za ubiegły rok (133 mln zł), ale z drugiej strony może się stać wartościowym aktywem.

PBK konsekwentnie realizuje strategię tworzenia banku uniwersalnego o zasięgu ogólnopolskim, obsługującego zarówno podmioty gospodarcze, jak i gospodarstwa domowe, który ma być obecny we wszystkich atrakcyjnych centrach kraju. W wyniku dynamicznego rozwoju sieci bankowej w 1999 roku uruchomiono 98 nowych placówek, w wyniku czego na koniec ubiegłego roku bank dysponował siecią 332 placówek (trzecia pozycja w sektorze bankowym). Istotnym elementem rozwoju sieci placówek było włączenie w struktury banku (z dniem 1 lipca 1999 roku) Pierwszego Komercyjnego Banku w Lublinie (PKBL), który został zakupiony od NBP. W wyniku tego liczba placówek banku powiększyła się o 66 jednostek, zlokalizowanych głównie w południowo-wschodniej części kraju. Skokowo wzrosły również aktywa i pasywa PBK — wolumen kredytów na koniec 1999 r. wzrósł o 1,3 mld zł, natomiast depozytów o 2,0 mld zł. Negatywnym aspektem przejęcia PKBL jest to, że struktury banku wymagają poważnej restrukturyzacji w związku z ponoszonymi wcześniej stratami. Natomiast pozytywem jest związane z tym zwolnienie z konieczności odprowadzania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej w NBP (zwolnienie w kwocie 421 mln zł obowiązuje do końca 2008 r.).

ANALIZA bilansu PBK wskazuje, że zwiększa się znaczenie sektora niefinansowego i budżetowego w finansowaniu działalności banku, jak też w rozwoju akcji kredytowej. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i budżetowego (środki na rachunkach bankowych i depozyty) zwiększyły się z 66,7 proc. pasywów w 1997 roku do 72,8 proc. w 1999 roku. Podobnie prezentuje się sytuacja w przypadku należności od tego sektora (kredyty i pożyczki), które wzrosły w tym samym czasie z 40,2 proc. do 50,8 proc. aktywów. Dynamika akcji kredytowej banku była wyższa od wzrostu wartości depozytów. Dzięki włączeniu banku z Lublina (PKBL) w struktury PBK oraz wysokiemu wynikowi finansowemu uzyskano duży wzrost funduszy własnych — na koniec ubiegłego roku wynosiły one 2 mld zł. Oba wymienione fakty miały decydujący wpływ na wzrost współczynnika wypłacalności PBK, który w ciągu ostatniego roku zwiększył się z 9,4 do 15,5.

BARDZO przyzwoicie prezentuje się wynik z tytułu odsetek, jaki, mimo zmniejszających się marż bankowych, PBK osiągnął w 1999 roku (wpływ na to miało m.in. zwolnienie z obowiązku odprowadzania rezerwy obowiązkowej związanej z przejęciem PKBL). Aż o 52 proc. zwiększy się natomiast wynik z tytułu prowizji, co staje się już pewną tendencją w sektorze bankowym. Niska dynamika zysku operacyjnego i zysku netto spowodowana była wysokimi kosztami działania banku (wzrost zatrudnienia w związku z przejęciem oddziałów PKBL, duże nakłady na wdrożenie systemu informatycznego PROFILE) oraz odpisami na rezerwy (głównie na należności zagrożone, których poziom wzrósł w roku ubiegłym bardzo mocno — z 8,7 proc. do 17,1 proc. portfela kredytowego, a stało się to m.in. na skutek przejęcia portfela kredytowego PKBL).

W PRZESZŁOŚCI kilkakrotnie pojawiały się pogłoski, że inwestor strategiczny PBK — Bank Austria Creditanstalt (BA/CA) wycofa się ze swojej inwestycji i sprzeda posiadane akcje polskiego banku. Spekulacje o sprzedaży akcji PBK nie znalazły pokrycia w rzeczywistości, a działania podjęte przez BA/CA w ostatnich miesiącach chyba ostatecznie rozwiewają wątpliwości co do zamiarów Austriaków. BA/CA złożył bowiem ofertę zakupu pakietu akcji PBK od Skarbu Państwa. Stało się tak, mimo iż wcześniej inwestor ten deklarował, że nie zamierza przekraczać progu 50 proc. głosów na WZA banku. W sytuacji zainteresowania akcjami PBK, będącymi w posiadaniu Skarbu Państwa, które zostało wyrażone m.in. przez holenderski ABN AMRO, Austriacy zmienili zdanie. Końcowym tego efektem było podpisanie ze Skarbem Państwa w czerwcu tego roku umowy nabycia 10,3 proc. akcji PBK po 120 zł za sztukę. Po sfinalizowaniu transakcji BA/CA będzie dysponował pakietem 53,3 proc. akcji i uzyska pełną kontrolę nad PBK. Innym dowodem na chęć pozostania w Polsce jest planowane połączenie PBK z polskim oddziałem austriackiego banku — BA/CA Poland, które ma wkrótce nastąpić. W jego wyniku powinna nastąpić zdecydowana poprawa sytuacji PBK w segmencie klientów korporacyjnych, bank może też pozyskać nowych klientów zagranicznych oraz osoby fizyczne. Inwestor strategiczny powinien także udostępnić w znacznie szerszym zakresie know-how oraz zwiększyć gamę oferowanych przez PBK produktów bankowych.

PRZY OBECNYCH wskaźnikach wyceny rynkowej PBK prezentuje się bardzo atrakcyjnie na tle innych banków. Od dłuższego czasu bank jest niedoszacowany, zbiera też jedne z najlepszych rekomendacji. Niestety, nie znajduje to odzwierciedlenia w poziomie kursu banku, który w porównaniu z poziomem sprzed roku praktycznie nie zmienił się. W tej sytuacji wydaje się, że inwestycje w akcje banku można polecić długoterminowym inwestorom, preferującym dobre fundamentalnie i mało ryzykowne walory. Potwierdzeniem tego są duże ilości akcji PBK, jakie znalazły się w portfelach otwartych funduszy emerytalnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zbigniew Bętlewski

Polecane