Softbank <SOBK.WA> Emisja obligacji zamiennych

BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA16
opublikowano: 05-12-2002, 17:45

EMISJA OBLIGACJI ZAMIENNYCH

RB 73/2002 Warszawa, 5 grudnia 2002 r.

Zarząd Softbank S.A. informuje, że dniu 5 grudnia 2002 roku Spółka dokonała emisji 3.200 obligacji zamiennych serii E o wartości 32 mln PLN.

1. Cel emisji obligacji - środki pozyskane z emisji obligacji Spółka zamierza przeznaczyć na cele inwestycyjne oraz restrukturyzację zadłużenia.

2. Rodzaj obligacji - niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii E, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii S o stałym oprocentowaniu.

3. Wielkość emisji - 32 mln PLN

4. Wartość nominalna jednej obligacji - 10.000 zł każda

Cena emisyjna - cena emisyjna akcji wydawanych w zamian za obligacje jest równa średniej cenie rynkowej akcji Softbank obliczonej na podstawie kursów zamknięcia z 20 sesji na GPW bezpośrednio poprzedzających datę złożenia oświadczenia o zamianie obligacji, przy czym nie będzie wyższa niż 13 PLN za jedną akcję (cena konwersji). Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację będzie równa liczbie całkowitej stanowiącej, zaokrąglony w dół do jedności iloraz wartości nominalnej obligacji będących przedmiotem zamiany i Ceny Konwersji. Różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a iloczynem liczby Akcji i Ceną Konwersji nie będzie wypłacana obligatariuszowi.

5. Warunki wykupu obligacji i warunki wypłaty oprocentowania obligacji

Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2005 roku. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty w wysokości wartości nominalnej obligacji, powiększonej o premię w wysokości 4,44% wartości nominalnej obligacji. W przypadku wcześniejszego wykupu, obligatariuszom przysługiwać będzie kwota pieniężna w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, powiększonej o premię w wysokości 6,65 % wartości nominalnej obligacji oraz kwotę odsetek za niepełny okres odsetkowy liczoną według następującego wzoru:

Odsetki = 8% * 10.000 zł * LD/365, gdzie:

LD - liczba dni liczona od pierwszego dnia (łącznie z tym dniem) następującego po ostatniej dniu płatności odsetek, w której Emitent dokonał płatności odsetek, do dnia wcześniejszego wykupu obligacji (bez tego dnia).

Obligacja będzie oprocentowana począwszy od pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego według stopy 8% w skali roku liczonej od wartości nominalnej obligacji.

6. Zabezpieczenie - obligacje nie są zabezpieczone

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

Na koniec III kwartału 2002 roku Emitent posiadał zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w wysokości 105 027 tys. zł. Przewidywania Emitenta pozwalają przypuszczać, iż w okresie trwania obligacji łączna kwota zadłużenia w relacji do kapitałów własnych Emitenta nie będzie się utrzymywać na poziomie wyższym niż 1,3 przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt dni.

8. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Prawo do świadczenia niepieniężnego, polegającego na objęciu akcji może ulec przekształceniu na prawo do świadczenia pieniężnego, gdy zarząd Emitenta nie wystąpi do KDPW z wnioskiem o zarejestrowanie akcji w liczbie wynikającej ze złożonych oświadczeń o zamianie obligacji w określonym czasie. Świadczenie pieniężne stanowić będzie iloczyn: (1) liczby akcji wynikającej z oświadczeń o zamianie obligacji, co do których zarząd Emitenta nie złożył w terminie wniosku o konwersję, oraz (2) średniej arytmetycznej ceny jednej akcji Emitenta z kursów zamknięcia kolejnych 5 notowań na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych poprzedzających dzień następujący 30 dni po dacie złożenia oświadczenia o zamianie obligacji, w następstwie którego akcje nie zostały objęte wnioskiem o konwersję.

9. W przypadku, gdy dokonana została zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje, z objętych akcji przysługiwałoby 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

10. Gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosiłaby 20.613.992.

Data sporządzenia raportu: 05-12-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: BAUMA SPÓŁKA AKCYJNA16

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Softbank &lt;SOBK.WA> Emisja obligacji zamiennych