Stalexport <SXPT.WA> SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO - część 2

STALEXPORT Spółka Akcyjna
opublikowano: 21-01-2003, 16:44

W pierwszym półroczu 2002 spółka uzyskała przychody na poziomie 27.617,3 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 4.271,7 tys. zł zaś wynik na sprzedaży minus 321,2 tys. zł. Wynik netto wyniósł minus 267,2 tys. zł.

Stalexport Wielkopolska Sp. z o.o.

Jednostka została zawiązana na podstawie umowy spółki spisanej aktem notarialnym w dniu 12.06.1990 r. Emitent posiada 97,96 % udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- obrót towarowy wyrobami hutniczymi, - usługi sortowania, cięcia, - transport wyrobów hutniczych, - consulting, - obrót innymi towarami oraz usługami, - produkcja nie zabroniona przepisami prawa.

Wg stanu na dzień 20.09.2002 r. aktywa trwałe stanowią 60,7 %, natomiast aktywa obrotowe 39,3 % sumy bilansowej. Udział inwestycji długoterminowych w sumie bilansowej wynosi 42,6 %.

Poziom aktywów Stalexport Wielkopolska S.A. na koniec I połowy 2002 roku wynosił 60.762,6 tys. zł zaś kapitały własne wyniosły 18.436,6 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2002 spółka uzyskała przychody na poziomie 40.061,1 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 7.714,5 tys. zł zaś wynik na sprzedaży minus 216,5 tys. zł. Wynik netto wyniósł minus 360,0 tys. zł.

"Stalexport Centrostal" S.A. LUBLIN

"Stalexport Centrostal" S.A. LUBLIN z siedzibą w Lublinie została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 grudnia 1992 r. Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 1 października 1993 r. Wejście do Grupy Kapitałowej STALEXPRT SA nastąpiło poprzez prywatyzację Przedsiębiorstwa Państwowego Obrotu Wyrobami Hutniczymi "CENTROSTAL" na drodze tzw. szybkiej sprzedaży. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- handel hurtowy i komisowy - handel detaliczny - produkcja metali - produkcja metalowych wyrobów gotowych - produkcja maszyn - działalność wspomagająca transport - towarowy transport drogowy - doradztwo techniczne - wynajem nieruchomości na własny rachunek - badanie rynku i opinii publicznej - reklama

skup, przerób oraz sprzedaż złomu stali i metali kolorowych Poziom aktywów Stalexport-Centrostal S.A. w Lublinie na koniec I połowy 2002 roku wynosił 6.368,6 tys. zł zaś kapitały własne wyniosły 2.317,9 tys. zł. W pierwszym półroczu 2002 spółka uzyskała przychody na poziomie 7.277,1 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 1.209,3 tys. zł zaś zysk na sprzedaży 74,3 tys. zł. Zysk netto wyniósł 226,8 tys. zł.

1.1.3. Spółki autostradowe

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 19.12.1997 roku. Założycielami spółki były:

- Stalexport S.A. - Stalexport Serwis Centrum S.A. - Towarzystwo Leasingowo - Kredytowe S.A.

Obecnie Emitent posiada 100% udziałów spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest

- budowa dróg kołowych i szynowych - pozostała działalność wspomagająca transport lądowy - działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska S.A. nie posiada udziałów w innych podmiotach. Poziom aktywów SAM S.A. na koniec I połowy 2002 roku wynosił 78.933,5 tys. zł zaś kapitały własne wyniosły 44.963,3 tys. zł. W pierwszym półroczu 2002 spółka uzyskała przychody na poziomie 34.511,7 tys. zł zaś zysk na sprzedaży wyniósł 17.620,8 tys. zł. Zysk netto wyniósł 11.507,7 tys. zł.

Stalexport - Transroute Autostrada S.A.

Stalexport - Transroute Autostrada S.A. z siedzibą w Mysłowicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 14 maja 1998 roku. Założycielami spółki byli: Emitent, Transroute International S.A. (Francja) i Katowicko - Małopolska Autostrada Stalexport S.A. Emitent objął wówczas 54 akcje co stanowiło 54% udziałów w spółce. Obecnie Emitent posiada 55% udziałów w spółce. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utrzymaniu i eksploatacji płatnej autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków w zgodzie z koncesją udzieloną Emitentowi, a w szczególności:

- eksploatacji systemu poboru opłat, - zarządzaniu ruchem na autostradzie, - utrzymywaniu wyposażenia w odpowiednim stanie technicznym, - rutynowym utrzymaniu całości obszaru autostrady, - świadczeniu usług informacyjnych i doradczych w zakresie utrzymania i eksploatacji autostrady

Spółka nie posiada na własność aktywów znacznej wartości, a niemal 100% używanych przez nią aktywów (sprzęt do utrzymania i eksploatacji autostrady oraz niezbędne wyposażenie) stanowi przedmiot leasingu.

Spółka nie posiada żadnych udziałów w innych podmiotach gospodarczych. Stalexport-Transroute Autostrada S.A. zajmuje się utrzymaniem oraz poborem opłat w imieniu koncesjonariusza na odcinku autostrady A4 Kraków-Katowice.

Poziom aktywów STA S.A. na koniec I połowy 2002 roku wynosił 9 523,9 tys. zł zaś kapitały własne wyniosły 6 985,3 tys. zł.

W pierwszym półroczu 2002 spółka uzyskała przychody na poziomie 10 356,8 tys. zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 4 295,0 tys. zł zaś zysk na sprzedaży 2 387,0 tys. zł.

STALEXPORT-Autostrada Dolnośląska S.A.

Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. z siedzibą w Katowicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.12.1997 r. Założycielem Spółki były następujące podmioty:

- STALEXPORT SA, - STALEXPORT Serwis Centrum S.A., - Towarzystwo Kredytowo-Leasingowe S.A.

Obecnie Emitent posiada 100 % udziałów spółki. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

- budowa dróg kołowych i lądowych, - pozostała działalność wspomagająca transport lądowy.

Niemal 100% aktywów spółki stanowi finansowy majątek trwały, na który składają się udziały w spółce Stalexport Autostrada Śląska S.A., w której Spółka posiada 54,9 % udziałów w kapitale zakładowym.

Spółka STALEXPORT-Autostrada Dolnośląska S.A. poprzez swoją spółkę zależną STALEXPORT-Autostrada Śląska S.A. (pozostali udziałowcy spółki to NCC AB i Egis Projects SA) prowadzi starania o uzyskanie koncesji na eksploatację autostrady A4 na odcinku Wrocław-Gliwice.

Spółka STALEXPORT-Autostrada Śląska S.A. została dopuszczona do drugiego etapu przetargu na wyłonienie koncesjonariusza na w/w odcinku autostrady. Poziom aktywów STALEXPORT AUTOSTRADA DOLNOŚLĄSKA S.A. na koniec I połowy 2002 roku wynosił 11.906,2 tys. zł zaś kapitały własne wyniosły 3.998,9 tys. zł.

STALEXPORT Autostrada Śląska S.A.

Stalexport Autostrada Śląska S.A. z siedzibą w Katowicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 24.08.2000 r. Założycielami Spółki były następujące podmioty:

- Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. z siedzibą w Katowicach (54,9%), - NCC AB z siedzibą z Szwecji (25,1%), - Egis Projects S.A. z siedzibą we Francji (20,00%).

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie następującej działalności:

- budowa dróg kołowych, - wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - pozostała działalność wspomagająca transport, - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.

W aktywach Spółki przeważa majątek obrotowy. Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach gospodarczych.

1.1.4. Pozostałe spółki

Stalexport-Zaptor S.A.

Firma Stalexport-Zaptor S.A. z siedzibą w Olsztynie istnieje od 1954 roku. Początkowo pod nazwą ZAPTOR działała w zakresie zaopatrzenia rolnictwa i przemysłu rolniczego. W 1991 roku ZAPTOR przekształcił się w Spółkę Akcyjną, a następnie przystąpił do Grupy Kapitałowej STALEXPORT S.A. od tej chwili pod nazwą Stalexport-Zaptor S.A. Aktualnie spółka prowadzi działalność w zakresie:

- sprzedaży hurtowej i detalicznej stolarki budowlanej, - sprzedaży hurtowej i detalicznej materiałów budowlanych, - sprzedaży hurtowej i detalicznej kabli i przewodów energetycznych, - produkcji stolarki aluminiowej, - wynajmu pomieszczeń.

STALEXPORT SA jako podmiot dominujący posiada 98,69% w kapitale zakładowym spółki. Udział w kapitale zakładowym odpowiada udziałowi głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Spółki STOK Sp. z.o.o.

STOK Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia . 08.08.1991 roku. Przedmiotem realizowanej działalności spółki jest świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych, szkoleniowych i sportowo - rekreacyjnych na rzecz kontrahentów instytucjonalnych oraz osób indywidualnych. Emitent posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki. Hotel "STOK" Sp. z o.o. oddany do użytku w lipcu 1993 roku jest położony w górach Beskidu Śląskiego w miejscowości Wisła Jawornik.

Kapitały własne spółki wynosiły na koniec czerwca 2002 roku 21.378 tys. zł. Przychody ze sprzedaży za I półrocze 2002 wyniosły 1.719 tys. zł. Spółka poniosła stratę brutto na sprzedaży w wysokości 165 tys. zł a po uwzględnieniu kosztów zarządu stratę na sprzedaży wysokości 465 tys. zł. Po uwzględnieniu przychodów finansowych strata netto ostatecznie wyniosła 443 tys. zł.

Zgodnie ze strategią Emitenta spółka jest przeznaczona do zbycia.

Korporacja "TLK" S.A. Korporacja "TLK" S.A. z siedzibą w Katowicach została powołana do życia na podstawie aktu notarialnego z dnia 26 listopada 1991 roku.

Założycielami Spółki byli:

- PHZ "Stalexport" z siedzibą w Katowicach, - "Enerco-Zremb" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, - "Cofitech" S.A. z siedzibą w Paryżu, którzy objęli odpowiednio: 90%, 5%, 5% akcji.

Obecnie Emitent posiada 90,48 % akcji w kapitale zakładowym spółki.

Przedmiotem działalności spółki jest: - działalność zapewnienia finansowania działalności przemysłowej, - działalność organizowania zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, - działalność ściągania należności płatniczych i oceny zdolności kredytowej jednostek gospodarczych, - działalność organizowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, - działalność doradztwa w zakresie planowania i organizowania pracy i efektywności zarządzania, - działalność w zakresie opracowywania systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej, - działalność w zakresie wynajmu, dzierżawy oraz leasingu operacyjnego maszyn, urządzeń i pozostałych środków transportu lądowego, - działalność w zakresie leasingu finansowego, - działalność w zakresie analizy systemowej potrzeb i problemów użytkownika systemów komputerowych, - działalność doradztwa w zakresie konfiguracji sprzętu komputerowego i związanego z tym oprogramowania komputerowego.

Niemal 80% aktywów Spółki stanowią aktywa trwałe, w tym 62% rzeczowy majątek trwały, a kapitały własne Spółki są ujemne.

ABD Sp. z o.o. w Komornikach

Spółka została zarejestrowana w dniu 8 września 1999 roku w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowym w Poznaniu.

Przedmiotem działalności spółki jest: - działalność usługowa w zakresie hotelarstwa i gastronomii, - usługi w zakresie zakwaterowania świadczone przez hotele z restauracjami, - usługi gastronomiczne w restauracjach, - działalność handlowa polegająca w szczególności na kupnie i sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów przemysłowych i spożywczych, - import i eksport towarów i usług wymienionych w przedmiocie działalności, - budowa hoteli, moteli, pensjonatów oraz obiektów podobnych, a także ich kupno i sprzedaż oraz inne czynności mające bezpośredni związek z przedmiotem działalności.

1.2. Podstawowe produkty, towary lub usługi i rynki działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Produkty, towary i usługi

Grupa Kapitałowa STALEXPORT SA należy do największych przedsiębiorstw działających w branży hutniczej w Polsce.

Od kilku lat dominującą pozycję w sprzedaży Emitenta zajmują wyroby hutnicze. Podstawowa oferta handlowa obejmuje:

- kształtowniki stalowe, - blachy, - półwyroby stalowe, - pręty i profile z miedzi, - pręty ze stali niestopowej, - rury i profile zamknięte ze stali, - materiały hutnicze - materiały ogniotrwałe - rudy żelaza - złom stalowy.

Odrębną pozycję stanowią usługi autostradowe Istotny wpływ na poziom oraz strukturę obrotów Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA miały trudności finansowe spółki dominującej oraz wyłączenie z Grupy Kapitałowej głównej spółki produkcyjnej Huty Ostrowiec SA z powodu utraty przez nią płynności finansowej. Sprzedaż produktów, towarów i usług w I półroczu 2002 roku w STALEXPORT SA przedstawia poniższa tabela.

Główne towary i usługi w obrocie STALEXPORT SA w I półroczu 2002 roku (w tys. zł)

Produkt Wartość sprzedażyw tys. zł Udział[%] Ilośćw tys. ton Kształtowniki stalowe 57 506 16% 53,5 Blachy i taśmy stalowe 53 492 15% 44,8 Usługi autostradowe 37 434 11% - Pręty ze stali niestopowych 36 604 10% 37,3 Materiały hutnicze 32 587 9% 191,4 Rury 24 347 7% 12,7 Złom 19 675 6% 61,8 Półwyroby 16 931 5% 21,3 Materiały ogniotrwałe 16 853 5% 3,7 Ruda żelaza 13 322 4% 115,5 Pozostałe 46 330 13% - Razem 355 082 100% -

Źródło: STALEXPORT S.A.

Największe pozycje w sprzedaży Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA stanowiły wyroby płaskie oraz kształtowniki ze stali stanowiąc blisko 1/3 całości obrotów spółki dominującej. Kolejną 1/3 obrotów stanowiły zaś surowce i materiały hutnicze. Nastąpiły znaczne zmiany w asortymencie sprzedaży. Największa uprzednio grupa asortymentowa tj. pręty stalowe zmniejszyły udział w sprzedaży do poziomu 10% i jest to bezpośrednio związane z sprzedażą Huty Ostrowiec S.A. i utratą kontroli nad tą spółką jak i ograniczeniem produkcji w samej Hucie Ostrowiec S.A.

Niekorzystna sytuacji spółki dominującej w połączeniu ze spadającym popytem na stal na rynku krajowym oraz pogorszeniem sytuacji odbiorców wpłynęły na ogólny spadek sprzedaży spółek dystrybucyjnych. Istotnymi czynnikami wpływającymi na wielkość i strukturę sprzedaży były:

- wyjście Huty Ostrowiec S.A. z Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA - ograniczenie dostępu spółek do kredytów w związku z sytuacją spółki dominującej - zaostrzenie kryteriów kredytowania odbiorców

W I półroczu 2002 roku sprzedaż towarów w spółkach dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA przedstawia poniższa tabela.

Produkt Wartość sprzedażyw tys. zł Udział[%] Ilośćw tys. ton Pręty żebrowane ze stali 32 305 17,5 29,1 Kształtowniki stalowe 32 124 17,4 19,5 Blachy taśmowe i taśmy stalowe 30 592 16,6 17,1 Blachy grube i bednarka ze stali 19 661 10,7 14,8 Walcówka i pręty gładkie ze stali 14 115 7,7 10,3 Rury 11 754 6,4 - Pozostałe towary 43 710 23,7 - Razem 184 263 100,0 -

Źródło: STALEXPORT SA

Główną pozycję w sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA stanowiły wyroby ze stali (ponad 90%). Nastąpiły znaczne zmiany w strukturze asortymentowej. Największy spadek sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku 2001 zanotowano w grupie prętów zbrojeniowych (-57%) i prętów gładkich (-37%) oraz blach taśmowych i taśm (-40%). Relatywnie mniejszy spadek sprzedaży nastąpił w grupie kształtowników stalowych i blach grubych (20-25%) co wpłynęło na wzrost udziału powyższych asortymentów w całości sprzedaży spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej.

Spółka Elstal Łabędy Sp. z o.o. produkuje jeden asortyment wyrobów tj. półwyroby ze stali z przeznaczeniem do dalszego przetwórstwa w walcowniach na wyroby gotowe.

Ferropol Sp. z o.o. - spółka zależna (100%) od Elstal Łabędy Sp. z o.o. posiada walcownię drobną która również produkuje jeden asortyment wyrobów tj. pręty stalowe w zakresie grubości 8-16mm. Całość sprzedaży spółki Elstal Łabędy Sp. z o.o. jest prowadzona przez spółkę dominującą i jest zawarta w jej obrotach.

Spółka Złomhut Sp. z o.o. zajmuje się skupem i przerobem złomu stalowego. Około 2/3 sprzedaży spółki stanowił złom niewsadowy podlegający przerobowi w spółce na złom wsadowy z przeznaczeniem dla hutnictwa. Pozostała 1/3 sprzedaży stanowił złom wsadowy stanowiący jedynie przedmiot obrotu handlowego.

Spółka STALEXPORT - Autostrada Małopolska S.A. prowadzi działalność w zakresie zarządzania autostradą płatną A4 na odcinku Kraków-Katowice.

Spółka Stalexport - Transroute Autostrada S.A. prowadzi działalność operatorską na odcinku autostrady A4 Kraków-Katowice.

Spółka Stok Sp. z o.o. prowadzi działalność hotelarska i gastronomiczną na terenie Hotelu Stok w Wiśle, którego jest właścicielem oraz rezydencji STOK w Wiśle dzierżawionej od STALEXPORT S.A. Rynki działalności

Struktura geograficzna sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w latach 1999-2001 (w tys. zł)

Obszar 2001 r. % udział 2000 r. % udział 1999 r. % udział

Rynek krajowy 1 541 834 83,5 2 200 852 74,6 1 894 525 79,4 Sprzedaż eksportowa 304 519 16,5 748 666 25,4 491 855 20,6

Źródło: STALEXPORT SA

Struktura geograficzna sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w I półroczu 2002 r. i za 3 kwartały 2002 r. (w tys.zł)

Obszar 3 kwartały 2002 r. % udział I półrocze 2002 r. % udział

Rynek krajowy 885 816 89,7 620 976 89,7 Sprzedaż eksportowa 101 579 10,3 71 059 10,3

Źródło: STALEXPORT SA

W strukturze obrotów nastąpił spadek udziału eksportu oraz wzrost udziału sprzedaży krajowej. Główną przyczyną spadku obrotów grupy w handlu zagranicznym były problemy finansowe spółki dominującej, w tym brak kapitału obrotowego na finansowanie transakcji zagranicznych. Istotnymi czynnikiem ograniczającym działalność eksportową był wysoki poziom kursu waluty krajowej ograniczający opłacalność sprzedaży polskich wyrobów za granicę oraz obniżający się poziom konkurencyjności polskiego hutnictwa wynikający z opóźnień we wdrażaniu procesu restrukturyzacji sektora.

Sprzedaż eksportowa realizowana była wyłącznie przez podmiot dominujący STALEXPORT SA. W strukturze eksportu STALEXPORT SA nadal dominowały kształtowniki stalowe które stanowiły prawie 2/3 eksportu, jednakże w innych asortymentach nastąpiły zmiany. Udział prętów ze stali niestopowej dostarczanych spadł poniżej 5%. Drugim po kształtownikach towarem eksportowym stały się półwyroby ze stali produkcji Elstal Łabędy (kęsy jakościowe dla kuźni). Ponadto większy udział w eksporcie miały rury stalowe - głównie produkcji Huty Batory (6%) oraz wyroby z metali nieżelaznych (6%) i liczniki zużycia mediów (ponad 4%).

Głównymi rynkami zbytu były Kanada i Argentyna (kształtowniki stalowe), Czechy (półwyroby, cynk), Niemcy (rury, półwyroby, wyroby z miedzi) oraz Białoruś i Ukraina ( wyroby z miedzi), Syria (liczniki).

Główne towary w eksporcie Grupy Kapitałowej STALEXPORT S.A. w I półroczu 2002 roku

Produkt Wartość w tys. zł Udział w %

Kształtowniki stalowe 45 462 63 Półwyroby ze stali 8 655 12 Rury stalowe 4 150 5,8 Pręty ze stali niestopowej 4 123 5,7 Wyroby z metali nieżelaznych 3 676 5,1 Liczniki zużycia mediów 3 127 4,3

Źródło: STALEXPORT SA

Wymienione w tabeli główne towary w eksporcie stanowią ponad 95% sprzedaży eksportowej. Rynek krajowy stanowił w I połowie 2002 prawie 90% całości obrotów Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA Grupa Kapitałowa utrzymała pozycję największej sieci handlowej w zakresie handlu stalą w Polsce. Stosunkowo największy udział w sprzedaży i dystrybucji stali spółki dystrybucyjne Grupy Kapitałowej posiadają w Polsce północnej, znaczny udział w regionie zachodnim i warszawskim. Mniejszy udział w regionie Dolnego i Górnego Śląska. Najmniejszy udział sieć posiada w Polsce południowo-wschodniej oraz woj. Łódzkim i Pomorsko-Kujawskim. W związku z wyjściem w roku 2003 spółki Centrostal S.A. w Gdańsku z Grupy Kapitałowej STALEXPORT S.A. należy spodziewać się znacznego spadku udziału Grupy w sprzedaży na rynku Polski północnej.

Drastyczny spadek sprzedaży w stosunku do I połowy 2002 nastąpił w całości sieci w zakresie prętów stalowych co jest wynikiem sytuacji Huty Ostrowiec S.A. W pozostałych asortymentach 2 spółki utrzymały poziom sprzedaży z analogicznego okresu roku 2001, 2 zanotowały spadki rzędu 25% a jedna spółka S.C. Warszawa rzędu 60% co wynika z faktu nałożenia się trudności finansowych Grupy i spowolnienia w sektorze budownictwa głównego odbiorcy spółki.

Dominującym rynkiem zbytu dla spółek Elstal Łabędy Sp. z o.o. i Ferropol Sp. z o.o. pozostawał rynek krajowy (odpowiednio 90% i 100%), przy czym zdecydowana większość sprzedaży była realizowana poprzez STALEXPORT SA

Całość dochodów spółki STALEXPORT - Autostrada Małopolska S.A. pochodziła z tytułu wynagrodzenia od STALEXPORT SA otrzymywanego za zarządzanie autostradą A4 Kraków-Katowice.

Analogicznie spółka Stalexport - Transroute Autostrada S.A. otrzymywała całość wynagrodzenia z tytułu umowy operatorskiej z STALEXPORT - Autostrada Małopolska S.A. Główne towary i usługi w sprzedaży na rynek krajowy STALEXPORT SA w I półroczu 2002 roku

Towar Ilość w tys. tonw tys. ton Wartość w tys. zł Udział w %

Blachy i taśmy ze stali 44 840 53 492 18,8%

Usługi autostradowe - 37 434 13,2%

Materiały hutnicze - 32 587 11,5%

Pręty stalowe 27 973 26 641 9,4%

Rury i profile zamknięte ze stali 11 106 20 197 7,1%

Złom stalowy 61 836 19 675 6,9%

Materiały ogniotrwałe 3 659 16 676 5,9%

Rudy żelaza 115 503 13 322 4,7%

Kształtowniki stalowe 9 699 12 045 4,2%

Żelazostopy 3 737 8 937 3,1%

Półwyroby stalowe 10 494 8 276 2,9%

Źródło: STALEXPORT SA

Należy zaznaczyć, iż wraz ze zmianą strategii Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA (rezygnacja z działalności złomowej i hutniczej) pogłębi się obserwowana zmiana asortymentowa w zakresie sprzedaży na rynku krajowym w kierunku wzrostu towarów o charakterze rynkowym tj. głównie gotowych wyrobów hutniczych, w tym wyrobów płaskich, rur i kształtowników.

Sprzedaż krajowa STALEXPORT S.A. realizowana jest za pośrednictwem spółek tworzących rozbudowaną sieć dystrybucji podzieloną na cztery regiony działania. Zasięg geograficzny działalności spółek dystrybucyjnych obrazuje poniższa Ilustracja.

Źródło: STALEXPORT SA

Główni dostawcy Nastąpiły zmiany w strukturze dostawców. Największymi dostawcami w I połowie 2002 roku były: Huta Sendzimira S.A. (16%), Huta Katowice S.A. (14%), Huta Ostrowiec S.A. (9%) i Elstal Łabędy Sp. z o.o. z Ferropol Sp. z o.o. (6%).

Dla porównania w I połowie 2001 roku największymi dostawcami były: Huta Ostrowiec S.A. (21%), Huta Sendzimira S.A. (13%), Huta Katowice S.A. (9%) i Elstal Łabędy Sp. z o.o. (6%), a w II połowie 2001 roku : Huta Sendzimira S.A. (14%), Huta Katowice S.A. (13%), Elstal Łabędy Sp. z o.o. z Ferropolem Sp. z o.o. (7%) i Huta Ostrowiec S.A. (7%).

Głównym dostawcą dla spółek dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA pozostawała spółka dominująca, której udział wyniósł 36%. Udział każdego z pozostałych dostawców do spółek dystrybucyjnych nie wynosił więcej jak 10%.

Główni odbiorcy

Żaden z odbiorców Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA nie posiadał ponad 10% udziału w skonsolidowanej sprzedaży Grupy Kapitałowej.

Zmieniła się struktura po stronie odbiorców. W STALEXPORT SA zwiększyła się koncentracja sprzedaży. W I połowie 2001 roku sprzedaż do 10 największych odbiorców stanowiła 48% całości. W I połowie 2002 roku sprzedaż do 10 największych odbiorców stanowiła blisko 65% całości.

W I połowie roku 2002 największymi odbiorcami były: Huta Katowice (11,1%), Wirth Limited (8%), Huta Sendzimira (7,7%), Baustal (7,7%). Spółki dystrybucyjne Grupy Kapitałowej miały 20% udział w sprzedaży STALEXPORT SA, a spółka Elstal Łabędy Sp. z o.o. 6,9%.

Wysoka pozycja firmy Wirth Ltd oznacza duże uzależnienie eksportu od jednego odbiorcy (39% całości eksportu).

W spółkach dystrybucyjnych Grupy Kapitałowej wystąpiła tendencja odwrotna tj. nastąpiło przesunięcie sprzedaży do szerokiego kręgu mniejszych odbiorców kosztem sprzedaży do dużych odbiorców. Powodem tego jest lepsza kondycja płatnicza mniejszych odbiorców oraz chęć dywersyfikacji ryzyka związanego z odzyskiwaniem należności z tytułu sprzedaży.

Żaden z odbiorców spółek dystrybucyjnych nie posiadał 10% udziału w ich sprzedaży.

1.3. Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki

W ocenie Zarządu Spółki, na realizację przyszłych wyników Emitenta i jego Grupy Kapitałowej wpływać będą dwie zasadnicze grupy czynników:

Zewnętrzne:

1. polityka prywatyzacji sektora hutnictwa, a w szczególności prywatyzacji Spółki "Polskie Huty Stali" S.A. (PHS S.A.), która jest największym partnerem handlowym Emitenta. Niewiadomym pozostaje wybór inwestora strategicznego dla PHS S.A. i jego polityka w zakresie sprzedaży oraz zaopatrzenia, a tym samym zachowanie poziomu obrotów Emitenta z PHS S.A. Należy jednak zaznaczyć iż opierając się na dotychczasowych doświadczeniach z zakresu prywatyzacji jest mało prawdopodobne, aby ewentualny inwestor strategiczny w PHS S.A. pojawił się w okresie krótszym aniżeli w roku 2004 lub 2005 co stanowi dostateczny horyzont czasowy umożliwiający Emitentowi dokonanie reorientacji obrotów handlowych w wypadku braku zainteresowania ze strony inwestora strategicznego w PHS S.A. kontynuacją współpracy handlowej z Emitentem.

2. poziom konkurencji - wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej można spodziewać się nasilenia konkurencji ze strony dystrybutorów wyrobów hutniczych z krajów Unii co może tworzyć barierę dla wzrostu obrotów Emitenta.

3. poziom stóp procentowych - ich wysokość determinuje bezpośrednio poziom kosztów obsługi zadłużenia Emitenta oraz pośrednio ma wpływ na poziom aktywności gospodarczej, w tym szczególnie sektorów odbiorców wyrobów hutniczych - budownictwa i produkcji dóbr inwestycyjnych.

4. kursy walut - poziom kursu dolara amerykańskiego oraz euro determinuje w znacznym stopniu konkurencyjność eksportu wyrobów polskiego hutnictwa, efekt ten dla Emitenta jest częściowo łagodzony faktem prowadzenia równolegle przez Emitenta importu wyrobów hutniczych.

5. polityka celna - ochrona producentów krajowych może powodować okresowe utrudnienia w zaopatrzeniu w niektóre grupy asortymentów wyrobów jak również wywoływane przez nie wahania cen mogą wpływać na wyniki Emitenta szczególnie w wypadkach kiedy to stosowane są długoterminowe umowy pomiędzy Emitentem oraz spółkami Grupy Kapitałowej Emitenta a odbiorcami.

6. polityka podatkowa - poziom stawek VAT na poszczególne wyroby hutnicze ma wpływ na popyt na nie, dotyczy to w szczególności prętów zbrojeniowych - jednego z podstawowych asortymentów w sprzedaży Emitenta i jego Grupy Kapitałowej - które są obecnie oprocentowane preferencyjną stawką VAT - 7%.

Wewnętrzne:

1. zawarcie porozumień okołoukładowych przez STALEXPORT S.A (konwersja zobowiązań na akcje, porozumienia z wierzycielami zabezpieczonymi);

2. wdrażanie nowej strategii handlowej STALEXPORT SA i Grupy Kapitałowej STALEXPORT SA ukierunkowanej na:

- umocnienie pozycji lidera w dostawach wyrobów hutniczych i usług o konkurencyjnych cenach dla szerokiej rzeszy klientów na rynku krajowych,

- wykorzystywanie nisz rynkowych w zakresie wyrobów stalowych na rynkach zagranicznych,

3. sprawne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji STALEXPORT S.A.:

- zmiana modelu współpracy pomiędzy spółką-matką a spółkami dystrybucyjnymi,

- skupienie się na najbardziej rentownych kanałach sprzedaży,

- obniżenie kosztów ogólnych o 30% w stosunku do roku 2002,

- sprzedaż zbędnego majątku trwałego,

- sprzedaż zbędnych aktywów finansowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: STALEXPORT Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Stalexport &lt;SXPT.WA> SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO - część 2