TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 12/2003

TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 12/2003 RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2003
Zarząd TECHMEX S.A., informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2003 r. wznowiło obrady dnia 28 lipca 2003 r. Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 5 podaje treść uchwał uchwalonych w dniu 28 lipca 2003 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"W § 12 ust. 1 skreśla się pkt. 13 w dotychczasowym brzmieniu: "uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian;"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia"
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"Zmienia się § 12 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
"W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt (3), (4), (5), (6), (10), (13), (14), uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 4/5 głosów oddanych. Odwoływanie Członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami odbywa się również w drodze głosowania oddzielnymi grupami."-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie zmiany Statutu Spółki
"W § 19 ust. 2 dopisuje się pkt (12) w następującym brzmieniu: "uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz jego zmian"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie liczebności Zarządu
"Na podstawie § 12 ust. 1 pkt (16), w nawiązaniu do § 20 ust. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, że Zarząd liczy 4 Członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Studenckiego na Prezesa Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pani Teresy Studenckiej na Członka Zarządu
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Teresę Studencką na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pani Bogumiły Jakubiec na Członka Zarządu
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Bogumiłę Jakubiec na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
"TECHMEX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku - Białej
w sprawie powołania Pana Jacka Sierosławskiego na Członka Zarządu
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jacka Sierosławskiego na Członka Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." UCHWAŁA NR 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TECHMEX S.A. w Bielsku-Białej
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Radę Nadzorczą w następującym składzie:
1.Jerzy Bujko,
2.Paweł Gorczyca,
3.Piotr Bardadin,
4.Mateusz Rodzynkiewicz,
5.Maciej Bednarkiewicz,
6.Jerzy Suchnicki.
Zarząd TECHMEX S.A. informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podjęło żadnych innych uchwał.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37 Rozporządzenia, informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w dniu 28 lipca 2003 roku następujące osoby do Rady Nadzorczej Spółki:
1.Jerzy Bujko,
2.Paweł Gorczyca,
3.Piotr Bardadin,
4.Mateusz Rodzynkiewicz,
5.Maciej Bednarkiewicz,
6.Jerzy Suchnicki.
Pan Piotr Bardadin ukończył MBA na Uniwersytecie York w Kanadzie i Handel Zagraniczny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Urodził się w Polsce w 1963 r. Kilka lat spędził w Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Posiada obywatelstwo kanadyjskie i polskie. Przebieg pracy zawodowej:·Od 1999 w Dyrektor Inwestycyjny i Członek Zarządu w Renaissance Partners, spółce świadczącej usługi doradcze dla funduszy z grupy Renaissane (European Renaissance Capital, L.P., European Renaissacne Capital II, L.P., ABN AMRO Renaissance Capital NV), Warszawa 1997 - 1999 Dyrektor Finansowy w Investment Fund Services Ltd. w Warszawie.·1996 - 1997 Doradca d/s reorganizacji i strategii w Municipality of Stoney Creek, Kanada. 1992 - 1995 Konsultant d/s Sprzedaży i Leasingu w West End Chrysler,Toronto. 1990 - 1993 Property Management w Wermal Ltd. I Andrews Motel, Toronto. Piotr Bardadin zajmował się też w latach 1993-97 inwestowaniem i zarządzaniem prywatnym portfelem inwestycyjnym w Kanadzie. Prowadzona przez Pana Piotra Bardadina działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Maciej Bednarkiewicz ma 63 lata, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie i aplikację adwokacką w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. W roku 1969 rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Warszawie.·1999 - członek Rady Nadzorczej BIG BG Inwestycje i z przerwami Sekretarz Rady Nadzorczej PZU S.A.·1997 - powołany na stanowisko Sędziego Trybunału Stanu RP. 1995 - członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., po połączeniu z Bankiem Gdańskim S.A. BIG Banku Gdańskiego S.A., a obecnie, po zmianie nazwy Banku Millennium S.A.·1993 - doradca Szefa Kancelarii Sejmu RP, członek Rady Legislacyjnej do dnia 05.01.2001 r. członek Rady Nadzorczej BIG BANK S.A. 1992 - ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.·1991 - powołany na Sędziego Trybunału Stanu RP. 1989 - wybrany Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej do 1991 r. Poseł na Sejm X Kadencji. Pełnione funkcje: członek Zarządu Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin", członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Forum Akademicko - Gospodarczego, Przewodniczący Stowarzyszenia "Byłych Posłów O.K.P." Prowadzona przez Pana Macieja Bednarkiewicza działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Jerzy Bujko ma 54 lata, jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył również Podyplomowe Studium Zarządzania na Międzynarodowym Studium Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. W latach 1978 - 1985 pracował w Wenezueli dla szwajcarskiej firmy WILD HEERBRRUGG, a wcześniej jako inżynier elektronik w krajowych przedsiębiorstwach. Zdobył doświadczenie w procesie zarządzania i restrukturyzacji przedsiębiorstwa MERA-PNEFAL S.A. w Warszawie. W latach 1993-1995 konsultant gospodarczy w firmie konsultingowej NICOM Konsulting Ltd. Obecnie jest Prezesem Zarządu NFI Magna Polonia S.A. oraz Pierwszym Wiceprezesem Zarządu AIB WBK Fund Management. Prowadzona przez Pana Jerzego Bujko działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A. Pan Paweł Gorczyca ma 32 lata, ukończył SGH w Warszawie, Wydział Finansów i Statystyki. W latach 1995-1999 pracował w Raiffeisen Investment Polska Sp. z o.o. Od 1999 zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Centrum Inwestycji Kapitałowych. Od 2001 członek zarządu klasy A w Handlowy Investments SA oraz Handlowy Investments II Sarl, z siedzibą w Luksemburgu. Pełnione funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A., KP Konsorcjum Sp. z o.o., IPC Joint Venture Sp. z o.o., Archiwum H Sp. z o.o. w likwidacji, NFI Piast S.A., ZO Bytom S.A., Bytom Collection Sp. z o.o., Mostostal Zabrze Holding S.A. Prowadzona przez Pana Pawła Gorczycę działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Mateusz Rodzynkiewicz ma 38 lat, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest doktorem nauk prawnych. Od 1989 r. pracował jako asystent, a od 1994 r. jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest wpisany na listę radców prawnych i od 1998 r. jest wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" w Krakowie. Prowadzona przez Pana Mateusza Rodzynkiewicza działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Pan Jerzy Suchnicki ma 43 lata, ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Przebieg pracy zawodowej:·2003 - Mostostal Zabrze Holding S.A., Prezes Zarządu·1998 - Bank Handlowy w Warszawie S.A, Dyrektor Centrum Operacji Kapitałowych, następnie Dyrektor Centrum Inwestycji Kapitałowych.·2002 - Bank Rozwoju Cukrownictwa S.A., Prezes Zarządu. 1993 - 1998 Raifeissen Investment Polska Sp. z o.o., Wiceprezes, a następnie Prezes Zarządu.·1991 - 1992 Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A., specjalista ds finansów przedsiębiorstw·.1988 - 1991 Minex Centrala Eksportowo - Importowa S.A., starszy rzeczoznawca. 1986 - 09.1996 Szkoła Główna Handlowa, asystent. Pełnione funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Polimex Cekop S.A., Naftobudowa S.A., PKO Handlowy PTE S.A., NFI Magna Polonia S.A., Creditreform Polska Sp. z o.o., ZO Bytom S.A. Prowadzona przez Jerzego Suchnickiego działalność zawodowa nie jest konkurencyjna w stosunku do TECHMEX S.A.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37 Rozporządzenia, informuje również, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w dniu 28 lipca 2003 roku następujące osoby do Zarządu Spółki nowej kadencji:
1. Jacek Studencki - Prezes Zarządu
2. Teresa Studencka - Członek Zarządu
3. Bogumiła Jakubiec - Członek Zarządu
4. Jacek Sierosławski - Członek Zarządu
Pan Jacek Studencki ma 50 lat, posiada wykształcenie wyższe - dyplom mgr inż. Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pan Jacek Studencki pełni funkcję Dyrektora Generalnego - Prezesa Zarządu Spółki. Pan Jacek Studencki kolejno pracował:
- w latach 1976-1986 w Zakładach Azotowych w Puławach jako Technolog, Specjalista d.s. Planowania i Rozwoju, Specjalista d.s. Modernizacji,
- w latach 1986-1987 w Instytucie Monitoringu i Badań Środowiska, Wydział Wojewódzki w Bielsku-Białej,
- w latach 1987-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym TECHMEX Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Prezes Zarządu.
Pan Jacek Studencki nie pełni funkcji członka organów zarządzających innych podmiotów gospodarczych. Pan Jacek Studencki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
Pani Teresa Studencka urodzona w roku 1953, posiada wykształcenie wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pani Teresa Studencka pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Promocji. Pani Teresa Studencka kolejno pracowała:
- w latach 1979-1984 w Biurze Projektów w Zakładach Azotowych w Puławach jako Projektant,
- w latach 1984-1987 w WPEC Bielsko-Biała jako Specjalista ds. Inwestycji,
- w latach 1987-1991 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji,
- w latach 1991-1995 w P.T.H. TECHMEX Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Promocji,
- od 1995 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Promocji.
Pani Teresa Studencka nie pełni funkcji członka ani organów zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów gospodarczych. Pani Teresa Studencka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
Pani Bogumiła Jakubiec urodzona w roku 1953, posiada wykształcenie wyższe techniczne - dyplom mgr inż. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku rachunkowość i finanse. Pani Bogumiła Jakubiec pełni funkcję Członka Zarządu Głównego Księgowego. Pani Bogumiła Jakubiec kolejno pracowała:
- w latach 1977-1980 w FIAT AUTO POLAND jako Specjalista d.s. Technologicznych,
- w latach 1980-1985 w SKR jako Główny Księgowy,
- w latach 1985-1992 w PZ DAMARI jako Zastępca Głównego Księgowego ,
- w latach 1992-1995 w MAWAX jako Główny Księgowy,
- w latach 1995-1997 w AHOLD & ALLKAUF POLEN jako Główny Księgowy
- od 1997 roku w TECHMEX S.A. pełni funkcję Członka Zarządu - Głównego Księgowego.
Pani Bogumiła Jakubiec nie pełni funkcji członka ani organów zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów gospodarczych. Pani Bogumiła Jakubiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
Pan Jacek Sierosławski ma 43 lata, posiada wykształcenie wyższe - dyplom mgr inż. elektronika Politechniki Wrocławskiej. Pan Jacek Sierosławski pełni funkcję Członka Zarządu Dyrektora d.s. Technicznych. Pan Jacek Sierosławski kolejno pracował:
- w latach 1984-1990 w FAE APENA jako Konstruktor,
- w latach 1988-1990 w Szpitalu Wojewódzkim jako Informatyk,
- w latach 1990-1995 w Przedsiębiorstwie Techniczno-Handlowym TECHMEX Sp. z o.o. jako Kierownik Serwisu, a od 1992 r. jako Dyrektor ds. Technicznych,
- od 1995 r. w TECHMEX S.A. jako Członek Zarządu Dyrektor d.s. Technicznych.
Pan Jacek Sierosławski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej TX System Sp. z o.o.
Pan Jacek Sierosławski nie pełni funkcji członka ani organów zarządzających ani organów nadzorujących innych podmiotów gospodarczych. Pan Jacek Sierosławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki.
Data sporządzenia raportu: 29-07-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu