TIM <TIMP.WA> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA

28-06-2003, 14:13

TIM <TIMP.WA> Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY TIM SA
Raport bieżący nr 37/03
Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 28.06.2003r odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA.
W trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA Pan Marek Słowikowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA. Powyższa rezygnacja uzasadniona była przyczynami osobistymi, tj. zmianą miejsca pracy z Wrocławia na Poznań, co w znacznej mierze utrudniało Panu Markowi Słowikowskiemu wykonywanie z należytą starannością czynności związanych z koordynacją prac Rady Nadzorczej TIM SA.Akcjonariusze poinformowani również zostali o złożonych w dniu 28.06.2003r rezygnacjach z członkostwa w Radzie Nadzorczej TIM SA Panów Janusza Malinowskiego i Wiktora Wieczorkowskiego.W obu przypadkach rezygnacje uzasadnione były przyczynami zawodowymi.
Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA:
Uchwała nr 1/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM S.A ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie Zarządu TIM SA z działalności spółki za rok 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 2/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 1 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie finansowe za rok 2002 na które składa się :
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans Spółki TIM SA sporządzony na dzień 31.12.2002r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 77.434.395,98 PLN ( słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy ),
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r., który wykazuje stratę netto w wysokości 9.855.603,07 PLN ( słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote i siedem groszy ),
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2002 do 31.12.2002r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 163.080,16 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt złotych i szesnaście groszy ),
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2002r do 31.12.2002r wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.996.461,46 PLN ( słownie: dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści sześć groszy ),
6. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 3/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 2 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze TIM S.A. postanawiają, iż strata powstała w 2002 roku w kwocie 9.855.603,07 PLN ( słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote i siedem groszy ) pokryta zostanie z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach przyszłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 4/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Folta z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 5/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 6/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 7/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Marioli Połetek z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 8/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Słowikowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 9/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 10/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Kuszowi z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 11/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1 Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Malinowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 12/03
Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 3 Statutu TIM SA ( tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze udzielają absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2002r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 13/03
.
Na mocy art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki TIM S.A.(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze przyjmują rezygnację Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Marka Słowikowskiego z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 14/03
.
Na mocy art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki TIM S.A.(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze przyjmują rezygnację Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. - Janusza Malinowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej TIM S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 15/03
.
Na mocy art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki TIM S.A.(tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze przyjmują rezygnację Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. - Wiktora Wieczorkowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej TIM S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 16/03
Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze powołują na roczną kadencję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.
Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 17/03
Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze powołują na roczną kadencję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. w osobie Pana Krzysztofa Radoma.
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uchwała nr 18/03
Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 22 Statutu Spółki TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001 ) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§1
Akcjonariusze powołują na roczną kadencję Członka Rady Nadzorczej TIM S.A. w osobie Pana Marka Słowikowskiego.
Mandat Członka Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2004.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19/03
Na mocy art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze podejmują uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20/03
§ 1
Akcjonariusze przyjmują, a w odniesieniu do spraw podlegających kompetencjom Zarządu oraz Rady Nadzorczej zalecają przyjęcie dokumentu "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r ".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21/03
Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 31 pkt. 5 Statutu TIM S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 13/01 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. w dniu 26.05.2001r Repertorium A nr 5210/2001) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze dokonują zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę § 22 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:
"§ 22
1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej oraz jej członków. Walne zgromadzenie może powołać każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
3. Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.
4. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.
5. Kadencja członków rady nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat.
6. Uzupełnienie składu rady nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków następuje na najbliższym zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.
Uchwała nr 22/03
Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Akcjonariusze upoważniają Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanych zmian Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ponadto, w związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego oraz Członków Rady Nadzorczej TIM SA w osobach: Pan Krzysztof Radom i Pan Marek Słowikowski, Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wyżej wymienionych osób:
KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI Krzysztof Wieczorkowski, lat 45, absolwent Politechniki Wrocławskiej - mgr inż. Elektryk. ukończył Podyplomowe Studium Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny - teoria i technika ochrony przeciwporażeniowej. Posiada również uprawnienia wydane przez OIGE we Wrocławiu w zakresie kierownictwa, dozoru, eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. W okresie latach 1985 - 1987 zatrudniony w Młodzieżowej Spółdzielni Pracy UNITA we Wrocławiu na stanowisku elektryka oraz Kierownika Zakładu. Od 1988r. zatrudniony w TIM Sp. z o.o., a następnie w TIM S.A. we Wrocławiu na stanowiskach: Kierownik Zespołu Pomiarów Elektrycznych, Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych, Prezesa Zarządu, od 1995r. do dnia 25.06.2003r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TIM S.A. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarzadu Spółki Sonel SA z siedzibą w Świdnicy.
Krzysztof Wieczorkowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Krzysztof Wieczorkowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę
MAREK SŁOWIKOWSKI
Marek Słowikowski , lat 46, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Budownictwa - mgr inż. Budownictwa. W latach 1990 - 1993 był Prezesem Zarządu UNIMAREX Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1993 - 1994 był Prezesem Zarządu Spółki Deli Food Sp. z o.o. we Wrocławiu. W latach 1995 - 2001 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w PR POLSKA S.A. we Wrocławiu. Obecnie zajmuje stanowisko Członek Zarządu - dyrektor Zakładów Przemysłowych WYBOROWA S.A. w Poznaniu.
Marek Słowikowski nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Marek Słowikowski nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
KRZYSZTOF RADOM
Krzysztof Radom, lat 35, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego - mgr prawa.W 1992r.- inspektor w Banku Zachodnim S.A. we Wrocławiu, 1994r. - Kierownik Zespołu Dealerów Departamentu Inwestycji Kapitałowych, 1995 roku - Naczelnik Wydziału Rynku Kapitałowego Departamentu Skarbu Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu,od 2001r zatrudniony na stanowisku Kierownika Zespołu Emisji Dłużnych Papierów Wartościowych Departament Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK SA we Wrocławiu.
Krzysztof Radom nie pełni funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorującego podmiotu, który został postawiony w stan upadłości.
Krzysztof Radom nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.
Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż na wniosek TIM SA wszczęte zostało postępowanie administracyjnoprawne w sprawie o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 738.605 PLN oraz o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.635.258,40 zł.Podatek o którym mowa powyżej został zapłacony przez płatnika - TIM SA nienależnie w związku z dokonanym w 2001r podwyższeniem kapitału zakładowego TIM SA sfinansowanym przez przesunięcie z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy środków stanowiących tzw. agio, czyli nadwyżkę ceny emisyjnej nad nominalną akcji.
Data sporządzenia raportu: 28-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / TIM &lt;TIMP.WA&gt; Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA