Transakcje M&A według prawa wspólnotowego

Katarzyna Wiśniewska
opublikowano: 24-05-2006, 00:00
Obserwuj w MójPB:

Od momentu, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, wszelkie transakcje typu M&A podlegają regulacjom wspólnotowym. Trzecia Dyrektywa normuje dwa sposoby „modelowego” łączenia się spółek akcyjnych — przez przejęcie lub zawiązanie nowej spółki. Na wzorcu tym oparto zapisy w polskim kodeksie spółek handlowych.

Obydwa ze sposobów łączenia się spółek to przejęcie „przyjazne” spółki, które następuje na skutek uprzednich rozmów pomiędzy organami łączących się spółek.

Przejęcie spółki wg modelu wzorcowego obejmuje trzy etapy: etap pierwszy to „etap menedżerski”, w którym organy spółek sporządzają m.in. niezbędne analizy stanu prawnego, finansowego i ekonomicznego spółki (tzw. due dilligence), proponują parytet wymiany akcji, sporządzają plan połączenia, który następnie poddany jest badaniu i weryfikacji przez biegłego zatwierdzonego przez odpowiedni organ sądowy lub administracyjny.

Etap drugi to „etap właścicielski”. w którym walne zgromadzenia każdej ze spółek podejmują uchwałę za albo przeciw połączeniu spółek. Etap trzeci to etap rejestracji połączenia.

Transakcje zawierane na rynku publicznym reguluje Trzynasta Dyrektywa, a jej postanowienia zostały implementowane i uszczegółowione w polskim porządku prawnym w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dyrektywa ta dotyczy nabycia pakietu kontrolnego akcji w spółce publicznej ( w tym dotyczy tzw. „wrogiego” przejęcia spółki — hostile takeover) i ma na celu m.in. ochronę akcjonariuszy mniejszościowych spółki przez wprowadzenie instytucji obowiązkowego złożenia oferty wykupu pozostałych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, wprowadzenia obowiązku upublicznienia oferty nabycia znacznego pakietu akcji, oraz normuje instytucję tzw. godziwej ceny, którą to cenę ma zapłacić za akcje podmiot przejmujący nad spółką kontrolę.

Nad prawidłowym przebiegiem wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji spółki publicznej ma czuwać organ nadzoru, którym w Polsce jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Polska obniżyła do 33 proc. ogólnej liczby głosów próg, którego przekroczenie przez akcjonariusza może nastąpić wyłącznie w drodze publicznego wezwania do sprzedaży akcji. Ponadto podwyższono do 66 proc. ogólnej liczby głosów próg, którego przekroczenie powoduje powstanie obowiązku złożenia oferty nabycia wszystkich pozostałych akcji spółki. Dyrektywa wprowadziła również wymóg uregulowania instytucji przymusowego wykupu akcji i wezwania do odkupu akcji, co ułatwia konsolidację pakietu akcji w rękach podmiotu, który już przejął kontrolę nad spółką i posiada co najmniej 90 proc. akcji oraz chroni prawa akcjonariuszy mniejszościowych, chcących wyjść ze spółki.

W myśł przepisów UE jednym ze sposobów utworzenia spółki europejskiej (SE) jest fuzja dwóch spółek akcyjnych, posiadających siedziby na terenie Wspólnoty Europejskiej i podlegających prawu dwóch różnych państw członkowskich. Utworzenie takiej spółki może nastąpić zarówno poprzez połączenie przez przejęcie jak i połączenie przez utworzenie nowej spółki. Procedura połączenia oparta jest na Trzeciej Dyrektywie o spółkach, z tym że każda z łączących się spółek podlega w zakresie postępowania prawu państwa swej siedziby.

Korzyścią z regulacji tej formy spółki w prawie wspólnotowym, jest jednolitość przyjętych rozwiązań. Ma to umożliwić przedsiębiorcom rezygnację z rozbudowanej międzynarodowej struktury holdingowej przedsiębiorstwa właśnie na rzecz SE. Ponadto siedzibę SE można przenosić w obrębie UE bez konieczności likwidacji spółki. Regulację wspólnotową SE uzupełniają ustawodawstwa krajowe w zakresie nie unormowanym w Rozporządzeniu WE.

Katarzyna Wiśniewska, radca prawny w Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych Z. Rogowski M. Spyra, Katarzyna Wiśniewska, Grupa Partnerska

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Wiśniewska

Polecane