Czytasz dzięki

Zmiany dotyczące przymuszenia

Sylwia Zaborska, Krzysztof Gołaszewski radcowie prawni, Grupa Prawna Togatus
opublikowano: 06-01-2019, 22:00

Ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym nakłada na sądy rejestrowe obowiązek dbania o prawidłowe i terminowe wykonywanie przez podmioty figurujące w Rejestrze obowiązków ustawowych.

Z uwagi na fakt, że dane wpisane do KRS objęte są rękojmią wiary publicznej, sąd rejestrowy zobowiązany jest także do pełnienia funkcji informacyjnej. W celu rzetelnej realizacji przyznanych zadań przez sądy rejestrowe, ustawodawca wprowadził m.in. postępowanie przymuszające uregulowane w art. 24 KRS. Wraz z dniem 15 marca 2018 roku, tj. wejściem w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, przebieg postępowania przymuszającego uległ nielicznym zmianom. Zgodnie z ogólną regułą, wyrażoną w art. 22 KRS, wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zajścia zdarzenia, które uzasadnia dokonanie wpisu. Oczywiście nie należy zapominać o przepisach szczególnych, które określają inny termin na złożenie wymaganego wpisu lub dokumentu, jak np. 6-miesięczny termin na zgłoszenie zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od momentu zawarcia umowy spółki (art. 169 KSH).

Co natomiast w sytuacji, jeśli obowiązany podmiot nie dokonana ciążących na nim ustawowych obowiązków? Zgodnie z art. 24 ust.1 KRS sąd rejestrowy wezwie obowiązanych do złożenia dokumentów wraz z wnioskiem, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin, pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Natomiast w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada organu uprawnionego do jej reprezentowania lub w składzie tego organu zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie, sąd rejestrowy, w uzasadnionych przypadkach wyznaczając odpowiedni termin, może wezwać obowiązanych do powołania lub wyboru tego organu lub do wykazania, że organ został powołany lub wybrany albo że braki w jego składzie zostały usunięte. W przypadku niewykonania obowiązków w terminie sąd rejestrowy nałoży grzywnę na obowiązanych. Posłużenie się przez ustawodawcę pojęciem obowiązany prowadzi do rozbieżności zarówno praktyki sądów rejestrowych, jak i stanowisk doktryny. Pod pojęciem obowiązanych można rozumieć sam podmiot wpisany do KRS, ale również osoby umocowane do działania w jego imieniu.

Istotnym novum wprowadzonym przez ustawodawcę jest fakt, że sąd rejestrowy może odstąpić od wydania postanowienia o przymuszeniu, jeśli stwierdzi, że nie doprowadzi ono do złożenia wniosku o wpis do Rejestru lub dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe. W takiej sytuacji w postanowieniu o odstąpieniu od postępowania przymuszającego sąd musi wskazać na podstawę faktyczną uzasadniającą wydanie przedmiotowego postanowienia. Do umorzenia dojdzie również wtedy, gdy z okoliczności sprawy wynika, że postępowanie przymuszające nie doprowadzi do spełnienia obowiązku przez zobowiązanego. Jednocześnie ani postanowienie o niewszczynaniu postępowania przymuszającego, ani o jego umorzeniu nie są decyzjami ostatecznymi, bowiem art. 24 ust. 5 KRS zobowiązuje sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania przymuszającego, jeżeli weźmie pod uwagę fakt, że sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu uległa zmianie w sposób umożliwiający skuteczne jego prowadzenie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwia Zaborska, Krzysztof Gołaszewski radcowie prawni, Grupa Prawna Togatus

Polecane