ComArch <COMH.WA> Nr 23/2003 Projekty uchwał WZA - część 1

opublikowano: 18-06-2003, 17:54

ComArch <COMH.WA> Nr 23/2003 Projekty uchwał WZA - część 1 NR 23/2003 PROJEKTY UCHWAŁ WZA
Zarząd ComArch SA przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2003 roku.
UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia stałego regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala stały Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o następującej treści:
"Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka)
§ 1.
Walne Zgromadzenie Spółki działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki, oraz niniejszym regulaminem.
§ 2.
1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Walne Zgromadzenia zwołuje się zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
4. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
5. W Walnym Zgromadzeniu powinno uczestniczyć co najmniej dwóch członków Zarządu Spółki i co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Banku.
6. Na Walnym Zgromadzeniu obecny jest biegły rewident, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Spółki.
§ 3.
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
2. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby przesyłka zawierająca świadectwo wpłynęła przed upływem terminu przyjmowania świadectw zakreślonego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujące osoby udzielające pełnomocnictwa jako osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
6. Domniemywa się, że pełnomocnictwo w formie pisemnej potwierdzające prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodne z prawem i nie wymaga potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność budzi wątpliwości Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przedstawicieli mediów jako publiczności.
§ 4.
1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:
a) sprawdzanie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem,
c) sprawdzanie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy, d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności,
e) wydanie akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.
2. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.
§ 5.
1. Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, lub członek Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 3.
5. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sytuacji określonej w ust. 4 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.
§ 6.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony od interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
a) czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą,
b) udzielanie głosu,
c) przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz
d) zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.
3. Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
4. Przerwy porządkowe nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do przyjmowania do protokołu pisemnych oświadczeń uczestnika obrad.
6. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
§ 7.
1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
4. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.
5. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji Skrutacyjnej, chyba że akcjonariusz lub pełnomocnik zgłosi wniosek o dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 8. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
§ 9.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:
a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków organów Spółki lub likwidatorów,
b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
c) w sprawach osobowych,
d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się w łącznej liczbie odpowiadającej liczbie akcji będących własnością danego akcjonariusza dopuszczonych do głosowania. Głosowanie może odbyć się bez użycia komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, jeśli do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych jest nie więcej niż 10 akcjonariuszy.
4. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
5. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik obowiązany jest zdeponować u Przewodniczącego Zgromadzenia kartę do głosowania w przypadku każdorazowego opuszczenia sali obrad oraz zwrócić kartę do głosowania po zakończeniu Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.
§ 10.
Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
§ 11.
1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie poddaje pod głosowanie uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy
§ 12.
W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uzasadnienia sprzeciwu.
§ 13.
1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie.
2. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.
3. Przed podjęciem uchwał o wyborze członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o ilości członków Rady Nadzorczej.
§ 14.
W przypadku, jeżeli zgodnie z art. 385 § 3 KSH został złożony prawidłowy wniosek o przeprowadzenie przez najbliższe Walne Zgromadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wybór ten dokonywany jest przy zastosowaniu niżej określonych zasad:
a) wyboru członka Rady Nadzorczej dokonuje oddzielna grupa akcjonariuszy przedstawiająca na Walnym Zgromadzeniu co najmniej taką część akcji, jaka przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej ustaloną stosownie do postanowienia § 13 ust. 3 niniejszego Regulaminu,
b) akcjonariusze, którzy utworzą oddzielną grupę celem wyboru członka Rady Nadzorczej nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej,
c) Spółka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe oraz techniczne umożliwiające przeprowadzenie głosowania w oddzielnych grupach,
d) grupa akcjonariuszy utworzona zgodnie z pkt a) dokonuje wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który sporządza listę tworzących grupę akcjonariuszy z wyszczególnieniem liczby reprezentowanych akcji. Przewodniczący zebrania grupy przedkłada listę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który stwierdza prawo grupy do wyboru określonej liczby członków Rady Nadzorczej, po czym listę tę podpisuje,
e) wyboru członków Rady Nadzorczej przez poszczególne grupy dokonuje się stosując odpowiednio postanowienia § 8 niniejszego Regulaminu,
f) głosowanie w ramach grupy odbywa się w sposób określony stosownie do postanowień § 9 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu, chyba że akcjonariusze tworzący grupę ustalą inny sposób oddania głosów z zachowaniem zasady tajności głosowania,
g) protokół z głosowania w poszczególnych grupach sporządza notariusz protokołujący uchwały Walnego Zgromadzenia,
h) mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez grupę (grupy) akcjonariuszy utworzone zgodnie z pkt a), obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
§ 15.
Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.
§ 16.
1. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002, składające się z:
1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225.389 tys. zł,
2) rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku, wykazującego zysk netto 9.770 tys. zł,
3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2002 roku do 31.12.2002 roku o kwotę 7.300 tys. zł,
4) informacji dodatkowej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002 oraz z badania sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2002.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2002-31.12.2002
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, składające się z:
1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 216.161 tysięcy zł,
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 4.403 tysięcy zł,
3) zestawienia w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1.032 tysięcy zł,
4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku o 8.038 tysięcy zł,
5) informacji dodatkowej (not objaśniających).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki ComArch S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ComArch w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego ComArch S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje :
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że wypracowany w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002 zysk netto w kwocie 9.769.633,76 (słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy 76/100) złotych zostaje podzielony w następujący sposób:
1) kwota 5.733.673,76 złotych (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy 76/100) zostaje przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego,
2) kwota 4.035.960,00 złotych (słownie: cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.
§ 2.
1. Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi brutto 0,60 złotych (słownie: sześćdziesiąt groszy).
2. Dzień 21 lipca 2003 roku ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy.
3. Datę wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 sierpnia 2003 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
* Zgodnie z treścią przepisu art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dywidenda nie może zostać wypłacona na akcje własne posiadane przez Spółkę. Spółka posiada obecnie 501.400 akcji własnych nabytych celem umorzenia, zatem dywidenda będzie wypłacona na 6.726.600 akcji.
UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002-31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002-31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Chwastowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Maciantowiczowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne ZgromadzenieAkcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Chwastkowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Christophe Debou, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002-31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Christophe Debou, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Pawłowi Nowakowi, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1.01.2002 - 31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Nowakowi, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 5 czerwca 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17 Walnego Zgromadzenia ComArch S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 1.01.2002-31.12.2002
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComArch S.A. uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ComArch &lt;COMH.WA&gt; Nr 23/2003 Projekty uchwał WZA - część 1