Computer Service <CSSU.WA> Prognoza wyników Grupy Kapitałowej Computer Service Support SA - 2003 rok

Computer Service <CSSU.WA> Prognoza wyników Grupy Kapitałowej Computer Service Support SA - 2003 rok PROGNOZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ COMPUTER SERVICE SUPPORT SA - 2003 ROK Raport bieżący nr 4/2003 Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki budżet Grupy Kapitałowej na rok 2003. Zarząd Spółki prognozuje osiągnięcie w 2003 roku zysku operacyjnego z usług przed amortyzacją (EBITDA) na poziomie 8,2 miliona złotych w porównaniu do 6,1 miliona złotych osiągniętych w roku ubiegłym, co stanowi wzrost o 34 %. Zysk netto Grupy Kapitałowej w roku 2003 będzie wynosić 4,3 miliona złotych, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz osiągniętym zyskiem netto o wartości 2,1 miliona złotych stanowi wzrost o 105 %. Przychody ze sprzedaży usług zwiększą się o 7 % i wynosić będą 70,6 miliona złotych. Przychody ze sprzedaży materiałów i części niezbędnych do świadczenia usług serwisu dla producentów sprzętu komputerowego wyniosą 46,9 miliona złotych i będą mniejsze niż przed rokiem. Łączne przychody Grupy Kapitałowej wynosić będą 117,5 miliona złotych. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży materiałów oraz części jest działaniem długoterminowym, ukierunkowanym na poprawę efektywność wykorzystania zainwestowanego kapitału i nie będzie miało wpływu na wielkość zysków spółki Planowane zmiany spowodują wyraźną poprawę wyników na poziomie operacyjnym. Całkowita marża operacyjna na sprzedaży przed amortyzacją zwiększy się o około 40 %. W bieżącym roku Spółka powinna odczuć pozytywne efekty konsolidacji Grupy Kapitałowej. Obniżenie kosztów z tytułu połączenia CSS S.A. ze spółkami zależnymi sięgnie 1 miliona złotych. Przychody ze sprzedaży usług: Grupa Kapitałowa planuje osiągnięcie 70,6 miliona złotych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 65,8 miliona złotych przychodów ze sprzedaży usług, co stanowi wzrost o 7 %. Wzrost przychodów ze sprzedaży usług będzie spowodowany rozszerzeniem współpracy z producentami sprzętu komputerowego w obszarze usług gwarancyjnych, pogwarancyjnych oraz producentami oprogramowania aplikacyjnego w obszarze opieki nad systemami operacyjnymi, pozyskaniem nowych kontraktów z użytkownikami końcowymi w zakresie serwisu rozszerzonego sprzętu komputerowego, wsparcia użytkownika (help-desk), szkoleń oraz sprzętowego outsourcingu informatycznego. Przychody ze sprzedaży materiałów i części zamiennych: Grupa Kapitałowa planuje osiągnięcie 46,9 miliona złotych przychodów ze sprzedaży materiałów w porównaniu do 60,7 miliona złotych przychodów ze sprzedaży materiałów w roku ubiegłym, co stanowi spadek o 23 %. Wartość sprzedaży materiałów i części zamiennych zmaleje w porównaniu z rokiem ubiegłym z powodu istotnego usprawnienia procesów logistycznych oraz zmiany polityki cenowej producentów sprzętu w zakresie obrotu częściami zamiennymi. Podstawą sporządzenia powyższej prognozy było oszacowanie przychodów z kontraktów podpisanych w latach wcześniejszych oraz na podstawie przewidywań dotyczących możliwości pozyskania nowych umów. Podstawą do prognozy kosztów były dane historyczne oraz dodatkowe planowane do poniesienia nakłady. Głównymi założeniami prognozy był planowany udział w rynku informatycznym i teleinformatycznym podzielonym na nisze przy założonym współczynniku wzrostu rynku oraz zwiększeniu dotychczasowego poziomu rentowności operacyjnej. Podstawą sporządzenia budżetu było określenie: przychodów możliwych do osiągnięcia w niszach, zasobów niezbędnych do realizacji przychodów, celów strategicznych i operacyjnych, planu inwestycyjnego. Spółka monitoruje realizację prognozy poprzez system raportów operacyjnych i finansowych oraz rachunkowości zarządczej w cyklach miesięcznych i kwartalnych. Kryteriami ewentualnej korekty będzie stopień realizacji budżetu oraz ocena możliwości wykonania prognozy w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku operacyjnego przed amortyzacją. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualna korekta prognozy będzie odbywała się w okresach półrocznych z możliwością przejścia na okresy kwartalne w drugim półroczu. Data sporządzenia raportu: 20-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ