Duda <DUDA.WA> ZM DUDA S.A. -jednolity tekst statutu Spółki. - część 1

Jacek Jurczyński
opublikowano: 06-01-2004, 22:08

Duda <DUDA.WA> ZM DUDA S.A. -jednolity tekst statutu Spółki. - część 1 ZM DUDA S.A. -JEDNOLITY TEKST STATUTU SPÓŁKI.
Raport 2/2004
Zarząd Zakładów Mięsnych DUDA S.A., po otrzymaniu postanownienia Sądu Rejonowego dla M.St.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 17.12.2003 r. w sprawie rejestracji zmian w treści Statutu, niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej jednolity tekst Statutu ZM DUDA S.A., sporządzony po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.08.2003 r. oraz w dniu 5.12.2003 r.- w zakresie PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI.
Niniejsza treść jednolita tekstu Statutu ZM DUDA S.A. uwzględnia również podwyższenie kapitału zakładowego, zarejestrowane przez ww.Sąd w dniu 22.12.2003 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 106/2003 z dnia 23.12.2003 r.
STATUT
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.Firma Spółki brzmi Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka Akcyjna.
2.Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Zakłady Mięsne "DUDA" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2
Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
§ 3
1.Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Zakłady Mięsne "DUDA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
2.Spółka działa na podstawie Statutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
3.Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4.Koszty poniesione na dzień zawiązania Spółki w związku z jej utworzeniem wynoszą 60.000,- zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
§ 4
1.Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2.Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz być wspólnikiem albo akcjonariuszem w innych spółkach, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego.
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA
§ 5
1.Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej i usługowej na rachunek własny lub rachunek osób trzecich w zakresie:
1.chów i hodowla trzody chlewnej PKD 01.23.Z 2.działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt PKD 01.42.Z
3.produkcja mięsa z wyjątkiem drobiowego i króliczego PKD 15.11.Z
4.produkcja mięsa drobiowego i króliczego PKD 15.12.Z
5.produkcja konserw, przetworów z mięsa, z podrobów mięsnych i z krwi PKD 15.13.A
6.działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych PKD 15.13.B
7.obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych PKD 50.20.A
8.działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 51.14.Z
9.działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 51.17.Z
10.działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana. PKD 51.18.Z
11.sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu PKD 51.3
12.sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
13.sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych PKD 51.31.ZPKD 51.34.A
14.niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 51.39.Z
15.sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach PKD 52.2
16.sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
17.sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych PKD 52.21.ZPKD 52.25.Z
18.pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 52.27.B
19.hotele i motele z restauracjami PKD 55.11.Z
20.hotele i motele bez restauracji PKD 55.12.Z
21.restauracje i inne placówki gastronomiczne PKD 55.30
22.bary PKD 55.40.Z
23.stołówki PKD 55.51.Z
24.przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) PKD 55.52.Z
25.towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi PKD 60.24.A
26.towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi PKD 60.24.B
27.wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą PKD 60.24.C
28.pozostała działalność wspomagająca transport lądowy PKD 63.21.Z
29.działalność związana z turystyką PKD 63.30.
30.pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z
31.pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z
32.kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z
33.wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z
34.wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z
35.wynajem pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.21.Z
36.doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.A
37.działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z
38.uprawy rolne: warzywnictwo; ogrodnictwo PKD 01.1
2.Działalność wymagającą zezwolenia, uzgodnienia lub koncesji Spółka podejmie po ich uzyskaniu.
3.Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może zostać dokonana na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgodzili się na zmianę przedmiotu działalności.
III. KAPITAŁ, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI
§ 6
1Kapitał zakładowy wynosi 43 142 000,0 zł (czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące złotych) i dzieli się na 4 314 200 (cztery miliony trzysta czternaście tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda, z tego:
a)Marek Bolesław Duda obejmuje 1.149.050 (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 11.490.500,- zł (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych),
b)Bogna Maria Duda - Jankowiak obejmuje 315.910 (trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 3.159.100,- zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych),
c)Marcin Jerzy Duda obejmuje 135.430 (sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 1.354.300,- zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych),
d)Daria Magdalena Duda obejmuje 699.610 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji serii A o łącznej wartości nominalnej 6.996.100,- zł (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych).
2.Akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3.Księga akcyjna może być prowadzona w formie elektronicznej.
4.Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub podmiotowi maklerskiemu.
§ 7
1.Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2.Podwyższenie kapitału może nastąpić również w drodze:
-warunkowego podwyższenia kapitału
-podwyższenia kapitału ze środków własnych
-podwyższenia kapitału docelowego.
3.Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym:
-na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacje dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki
-na podstawie uchwały Zarządu nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia rodzaje obligacji.
§ 8 1.Akcje mogą być umarzane. Umorzenie może nastąpić w drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
2.Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji.
3.Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4.Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.
5.W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.
§ 9
1.Zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Zgoda na zbycie lub zastawienie akcji imiennych powinna być udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych Spółki składany jest przez akcjonariusza do Rady Nadzorczej. Wniosek taki musi być złożony na piśmie i określać ilość akcji imiennych przeznaczonych do zbycia lub zastawienia, osobę nabywcy lub zastawnika a w przypadku sprzedaży dodatkowo proponowaną cenę.
IV. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI
§ 10
Założycielami Spółki są:
-Marek Bolesław Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
-Bogna Maria Duda - Jankowiak, zamieszkała w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
-Marcin Jerzy Duda, zamieszkały w Grąbkowie numer 73, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim,
-Maciej Józef Duda, zamieszkały w Śląskowie numer 22, w gminie Jutrosin, w województwie wielkopolskim.
V. WŁADZE SPÓŁKI
§ 11
Władzami Spółki są:
a) Walne Zgromadzenie;
b) Rada Nadzorcza;
c) Zarząd.
VI. WALNE ZGROMADZENIE
§ 12
1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
5.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady, a ponadto zawierać uzasadnienie.
6.Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć złoży wniosek o jego zwołanie, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w przepisanym terminie.
7.Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w dzienniku urzędowym "Monitor Sądowy i Gospodarczy". Stosowne ogłoszenie winno być opublikowane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Dopuszczalne jest zwoływanie Walnych Zgromadzeń listami poleconymi lub pocztą kurierską na zasadach określonych w art. 402 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych.
8.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskazania osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz posiadający najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki lub osoba reprezentująca takiego akcjonariusza. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
9.Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie jest skuteczne, jeżeli zostało zgłoszone najpóźniej na 4 (cztery) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a o zmianie porządku obrad akcjonariusze zostali powiadomieni najpóźniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W razie niezachowanie terminów, wniosek o uzupełnienie porządku obrad, zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ustęp 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
10.Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie regulaminu przyjętego przez siebie. Zmiany regulaminu obowiązują zawsze od następnego Walnego Zgromadzenia.
11.Ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia dłuższej niż 1 (jedna) godzina
i ogłoszenie przerw trwających łącznie ponad 3 (trzy) godziny w ciągu dnia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. Zniesienie punktu z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
§ 13
1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli.
2.Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu udziela się pod rygorem nieważności w formie pisemnej oraz załącza się je do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym, do protokołu załącza się je wraz z jego odpowiednim tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
§ 14
1.Za wyjątkiem postanowień ustępu 2, 1 (jedna) akcja zapewnia 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.
2.Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że niniejsze ograniczenie prawa głosowania nie ma wpływu na potrzeby ustalenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Dla obliczenia liczby głosów przysługujących danemu akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.
3.Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:
a)wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem;
b)głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób;
c)w sprawach osobistych,
d)na wniosek choćby jednego akcjonariusza uprawnionego do głosowania lub jego przedstawiciela.
§ 15
Walne Zgromadzenie podejmuje wszelkie uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".
§ 16 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Rawiczu, Lesznie, Górze, Wschowie.
§ 17
Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) cześć kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§ 18
1.Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a)rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
b)podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku;
c)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
d)wszelkie zmiany Statutu, włącznie z podwyższeniem i obniżeniem kapitału zakładowego oraz zmianą przedmiotu przedsiębiorstwa;
e)połączenie i przekształcenie Spółki;
f)rozwiązanie Spółki;
g)emisja obligacji zamiennych na akcje;
h)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
i)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
j)w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazanie dnia wypłaty dywidendy.
k)podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
l)upoważnienie Zarządu do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jacek Jurczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Motoryzacja / Duda &lt;DUDA.WA&gt; ZM DUDA S.A. -jednolity tekst statutu Spółki. - część 1