HOLDIKOM SA UCHWAŁY NWZA - HOLDIKOM SA

PAP
21-07-2003, 16:29

HOLDIKOM SA UCHWAŁY NWZA - HOLDIKOM SA UCHWAŁY NWZA - HOLDIKOM SA
RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2003
ZARZĄD HOLDIKOM SA PRZEKAZUJE UCHWAŁU NA NWZA KTÓRE ODBĘDZIE SIE 05.08.2003 ROKU
(Projekt)
Uchwała NR 7/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwał i Wniosków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 8/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące:
- zweryfikowany skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 305.505.355,35 zł.
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2002 - 31.12.2002 wykazujący zysk netto w wysokości: 5.353.608,56 zł.
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002, o kwotę 5.170.923,94 zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 9/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2002.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2002.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 10/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2002 rok dotyczące Grupy Kapitałowej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 11/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Zmian w Statucie Spółki . §1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim działając na podstawie § 39 pkt 10 Statutu spółki wprowadza następujące zmiany:
Dopisuje się w Statucie spółki § 18a o treści:
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego
w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt)
Uchwała NR 12/N/03
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 5 sierpnia 2003r.
W sprawie : Zatwierdzenie tekstu jednolitego.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt.10 statutu spółki zatwierdza jednolity tekst statutów postaci:
STATUT SPÓŁKI HOLDIKOM S.A.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma spółki brzmi:
HOLDIKOM Spółka Akcyjna.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski.
§ 3.
Założycielem Spółki jest gmina: Miasto Ostrów Wielkopolski.
§ 4.
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA
§ 5.
Przedmiotem działania Spółki jest:
1) zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, a zwłaszcza w zakresie: PKD 74.14.A
a) zaopatrzenia w energię cieplną,
b) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
c) kanalizacji,
d) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
e) wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych,
f) utrzymywania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
g) lokalnego transportu zbiorowego,
h) komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
i) zapewnienia warunków do prowadzenia handlu głównie na targowiskach,
j) prowadzenia cmentarzy komunalnych,
k) utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień,
l) i innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.
2) doradztwo ekonomiczne. PKD 74.14 A
3) wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej, PKD 74.14.A
4) zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie, PKD 70.32.B
5) utrzymanie oświetlenia ulicznego, PKD 70.32.B
6) utrzymanie kanalizacji deszczowej, PKD 90.00.D
7) utrzymanie czystości na ulicach i placach publicznych, PKD 90.00.C
8) nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Spółki Komunalne, PKD 65.23
9) nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, PKD 65.23
10) nabywanie innych papierów wartościowych, emitowanych przez podmioty określone w punkcie 9, PKD 65.23
11) wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych, PKD 65.23
12) rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi, PKD 65.23
13) inne zadania wynikające z zakresu rynku kapitałowego. PKD 65.23
14) usługi w zakresie oprogramowania PKD 72.20.Z
15) usługi przetwarzania danych PKD 72.30.Z
16) usługi związane z informatyką PKD 72.60.Z
17) działalność szkoleniowa PKD 80.42.Z
18) Zastępstwo inwestycyjne PKD 74.20.A
19) Przygotowywanie dokumentacji prawnej pod przetargi PKD 74.11.Z 20) Poręczenia Kredytowe PKD 65.23.Z
21) Działalność kasowa PKD 74.84.B
22) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową PKD 52.63.Z
§ 5a.
Zarząd Spółki realizuje przedmiot działalności Spółki z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
1) Spółka nie może posiadać udziałów w podmiotach, w których udział powodowałby jej nieograniczoną odpowiedzialność,
2) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Spółki,
3) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5% wartości netto aktywów Spółki, wg ostatniego bilansu, zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki,
4) Spółka nie może zaciągać pożyczek, ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Spółki, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 30% wartości netto aktywów Spółki wg ostatniego bilansu.
§6.
Spółka może prowadzić własne zakłady i jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych spółek.
III. PODMIOTY OBJĘTE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
§ 7.
Spółka wykonuje swoje zadania na rzecz:
1) Spółek, których udziały i akcje stanowią aport do Spółki.
2) Miasta Ostrów Wielkopolski.
§ 8.
Spółka może wykonywać swoje zadania na rzecz innych: gmin, osób prawnych i fizycznych.
IV KAPITAŁY I FUNDUSZE
§ 9.
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 68.913.520,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych)
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.891.352 (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) sztuki akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. w tym:
a) 4.050.000 akcji na okaziciela serii A /założycielska/
b) 1.026.840 akcji na okaziciela serii B
c) 400 akcji na okaziciela serii C
d) 490.008 akcji na okaziciela serii D
e) 687.448 akcji na okaziciela serii E
f) 636.656 akcji na okaziciela serii F
§ 10.
Kapitał zakładowy Spółki pokryty jest aportem rzeczowym oraz w gotowiźnie.
§ 11.
Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
§ 12.
1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariuszy.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.
§ 13.
1. Spółka może emitować obligacje z zastrzeżeniem § 5a punkt 4.
2. Obligacje zamienne emitowane przez Spółkę mogą być wymienione na akcje Spółki.
§ 14.
W Spółce tworzone są:
1) kapitał zapasowy,
2) kapitał rezerwowy,
3) fundusze specjalne.
§ 15.
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
§ 16.
Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty poprzez przekazanie na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.
§ 17.
Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego do podziału niezależnie od kapitału zapasowego. Wysokość środków przekazywanych corocznie na ten cel określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
§ 18.
Uchwałę o utworzeniu lub likwidacji funduszów specjalnych oraz o wysokości odpisów na ten cel z zysków do podziału i kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.
§18a
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego
w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.
V. WŁADZE SPÓŁKI § 19.
Władzami Spółki są:
1) Zarząd Spółki,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.
§ 20.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 - 4 członków.
2. Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 lat z wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których kadencja trwa 2 lata.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani, co nie jest równoznaczne z rozwiązaniem zawartej z nimi umowy.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, jak i również w razie śmierci, rezygnacji, albo odwołania go ze składu zarządu.
§ 21.
1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza
2. W sporach pomiędzy Zarządem Spółki a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
§ 22.
Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia spraw Spółki ze starannością dobrego gospodarza.
§ 23.
Zarząd Spółki reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 24.
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki lub członek Zarządu Spółki łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.
§ 25.
1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 - 7 członków.
3. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na jeden rok, a kadencja następnych Rad Nadzorczych trwa 3 lata.
§ 26.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych programów działalności Spółki,
2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
3) badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu;
4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
5) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia zbadania sprawozdania finansowego,
6) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
7) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. 10) Wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki /udzielanie gwarancji, poręczeń zabezpieczeń i zbywanie/ o wartości przekraczającej 0,8 % kapitału zakładowego spółki.
§ 27.
Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.
§ 28.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej trzy razy w roku obrotowym
§ 29.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w formie pisemnej Przewodniczący Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na żądanie zarządu a także członka rady nadzorczej. W przypadku takiego żądanie przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego z inicjatywy Przewodniczącego jej członkowie winni być powiadomieni pisemnie najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem spotkania.
§ 30.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecnych co najmniej 4 członkach Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów głos decydujący ma Przewodniczący posiedzenia.
2. Dla ważności uchwał wymagane jest powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz w momencie podejmowania uchwał obecność co najmniej 4 członków.
§ 31.
1. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa regulamin, którego projekt Rada Nadzorcza przedkłada do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
§ 32.
1. Uchwały akcjonariuszy zapadają na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
5. Uchwały co do emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.
§ 33.
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie członków władz oraz likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak i również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstw Spółki zawsze zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
§ 34. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca,
a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.
§ 35.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Wyjątek stanowi reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz braku sprzeciwu co do powzięcia uchwały nie objętej porządkiem obrad.
§ 36.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. § 37.
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczasowe obowiązujące paragrafy, jak też podać treść proponowanych zmian.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w ustalonym czasie.
§ 38.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Rady Nadzorczej,
3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
§ 39.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonanych przez nich obowiązków, 3. powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki,
4. ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
5. określanie wysokości odpisów na kapitał: zapasowy- w wysokości nie niższej niż wysokość wskazana w § 16 statutu, rezerwowy i fundusze specjalne,
6. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
7. uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
8. wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
9. rozwiązanie Spółki oraz ustanowienie jej likwidatorów,
10. uchwalenie zmian Statutu Spółki,
11. podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
12. inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych.
VI. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 40.
Rok obrotowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia z tym, że pierwszy rok obrotowy trwa od momentu rejestracji do 31 grudnia 1996 roku.
§ 40 a.
Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.
§ 41.
1. Spółka sporządza na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w jej skład skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy konsolidacja wystąpi także na szczeblu jednostek zależnych, termin ten przedłuża się o kolejny miesiąc.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, nie później niż osiem miesięcy od dnia bilansowego, na który należało sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być dostępne do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki, najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma zostać przyjęte.
§ 42.
1. Podział zysku następuje na:
1) odpisy na kapitały: zapasowy, rezerwowy, fundusze specjalne,
2) inwestycje,
3) dywidendy dla akcjonariuszy,
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o nie dzieleniu zysku lub o wyłączeniu zysku od podziału i przeznaczyć go na inne cele związane z działalnością Spółki.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 43.
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 44.
W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy o rachunkowości.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 21-07-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / HOLDIKOM SA UCHWAŁY NWZA - HOLDIKOM SA