Inwestycje - wyższy poziom gry

Martyna Mroczek
opublikowano: 24-10-2007, 00:00

Inwestowanie dużych nadwyżek finansowych firmy wymaga wiedzy ekonomicznej i skłonności do ryzyka. Za to rezultaty mogą być imponujące.

Lokuj w różne instrumenty, by osiągnąć bezpieczeństwo i dochodowość

Inwestowanie dużych nadwyżek finansowych firmy wymaga wiedzy ekonomicznej i skłonności do ryzyka. Za to rezultaty mogą być imponujące.

Banki oferują firmom różne instrumenty finansowe, ale prawdziwa przygoda zaczyna się wtedy, gdy w grę wchodzą międzynarodowe instrumenty finansowe, inwestycje na rynkach akcji i obligacji, na rynku pieniężnym, walutowym, towarowym czy rynku funduszy. Produkty tworzone na ich podstawie mogą przyjmować formy depozytów, obligacji, funduszy, polis ubezpieczeniowych czy warrantów. To już jest inwestycyjna wyższa szkoła jazdy!

Wybór jest ogromny, doradztwem służą bankowcy.

Jest w czym wybierać

1 PKO BP ma w ofercie produkty skarbowe, takie jak negocjowane transakcje wymiany walut, negocjowane transakcje swap, terminowe transakcje stopy procentowej Forward Rate Agrement (FRA), transakcje na rynku wtórnym bonów skarbowych, opcje na stopę procentową. Klient negocjuje z bankiem szczegóły produktów.

2 DZ Bank Polska to duży wybór lokat strukturyzowanych: lokata partycypacyjna, dwuwalutowa, binarna, unikalna.

3 w Citibanku Handlowym na uwagę zasługują lokaty inwestycyjne, w których wypłata odsetek powiązana jest z kursem walutowym, wartością indeksu giełdowego lub koszyka wybranych akcji bądź też z innymi aktywami dostępnymi na światowych rynkach (np. oprocentowaniem zależnym od ceny surowców, takich jak złoto czy ropa naftowa).

4 ING Bank Śląski proponuje papiery komercyjne, czyli krótkoterminowe papiery wartościowe, które przedsiębiorstwa emitują, aby uzyskać pieniądze na sfinansowanie bieżącej działalności. Można je kupić w dwóch formach prawnych: certyfikatów depozytowych i obligacji.

5 Podobnie jest w BRE Banku, który firmom proponuje usługi obrotu bonami skarbowymi i obligacjami skarbu państwa. Aby klient mógł skorzystać z tego rozwiązania, musi mieć rachunek powierniczy w BRE Banku. 50 tys. zł to minimalna kwota zakupu bonów skarbowych, a 100 tys. zł — obligacji.

6 Jeszcze inna możliwość to inwestycja w papiery dłużne przedsiębiorstw. Kto ma luźny milion euro, może poprzez Deutsche Bank PBC zainwestować w produkty strukturyzowane. Są to produkty z ochroną kapitału. Zyski z nich zależą od wyników jednego lub kilku instrumentów bazowych. Produkty te mogą przyjąć postać tzw. private placement, czyli indywidualnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb danego klienta, a także gotowych produktów — na przykład obligacji, dostępnych na rynkach regulowanych, takich jak giełdy papierów wartościowych. Firmy mogą także korzystać z usługi zarządzania aktywami. Wówczas bank, np. Fortis, BOŚ czy Kredyt Bank, zarządza powierzonymi aktywami w imieniu klienta i inwestuje je w dostępne na rynku kapitałowym instrumenty finansowe według wybranej strategii inwestycyjnej.

7 W banku ABN Amro najpopularniejsze, oprócz lokat, są bony skarbowe, obligacje skarbu państwa i papiery komercyjne.

Poziom bezpieczeństwa

Jak wybrać najlepsze instrumenty?

— Dla firm najważniejsze powinno być bezpieczeństwo inwestowanych pieniędzy, dlatego np. lepsze są obligacje, a nie akcje. Z kolei kontrakty terminowe powinny być wykorzystywane jako instrument zabezpieczający przed ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej, a nie do spekulacji. Rodzaj inwestycji i poziom przyjętego ryzyka zależą od możliwości i przygotowania merytorycznego osób, które w firmie zajmują się zarządzaniem finansami. Oczywiście równie istotna jest strategia działania firmy — tłumaczy Marcin Zborowski, menedżer w Raiffeisen Bank Polska.

— Decyzja zależy od wielkości posiadanych funduszy, horyzontu czasowego, skłonności do ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu. Dla przedsiębiorców z sektora MSP najatrakcyjniejsze wydają się inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz lokaty inwestycyjne — dodaje Andrzej Furstenberg, dyrektor rozwoju sprzedaży produktów bankowości transakcyjnej w Citibanku Handlowym.

Podsumowując, każda firma powinna tworzyć portfel inwestycyjny, czyli wybierać różne produkty jednocześnie. Taka metoda gwarantuje zmniejszenie ryzyka, a więc minimalizuje ewentualne straty.

Słowniczek inwestora

Akcje — spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto ma choćby jedną akcję spółki, jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające z tego prawa majątkowe.

Bony skarbowe — krótkoterminowe papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa, których termin wykupu nie przekracza jednego roku.

Instrumenty bazowe — instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego.

Instrumenty pochodne — (derywaty) rodzaj papierów wartościowych, instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości instrumentów bazowych.

Kontrakty terminowe — transakcje finansowe, w których przedmiotem obrotu nie są fizyczne przedmioty bądź papiery wartościowe, lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości. Cena na produkt, o którym jest mowa w umowie, jest określana już w momencie zawarcia umowy. Do kontraktów terminowych zaliczamy: futures, forward i Forward Rate Agreement (FRA).

Obligacje — jeden z rodzajów papierów wartościowych. Stwierdza, że emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się określonego świadczenia wobec niego. Obligacje mogą być emitowane przez skarb państwa, korporacje (mogą być wtedy dopuszczane do obrotu giełdowego) bądź np. gminy lub miasta (obligacje komunalne, albo municypalne).

Opcje — jeden z rodzajów instrumentów pochodnych. Kontrakt pomiędzy wystawcą, a nabywcą, który daje temu drugiemu prawo do kupna (lub sprzedaży) określonej ilości instrumentu podstawowego (np. waluty czy akcji) w określonym terminie i po z góry ustalonej cenie. Szczególnym rodzajem opcji jest warrant (patrz niżej).

Papiery komercyjne — nieskarbowe papiery dłużne emitowane w celu zdobycia środków finansowych. Papiery komercyjne sprzedawane są w ramach programów, które określają maksymalną wielkość jednorazowej emisji. Instrumenty te oferowane są w kilku formach prawnych: weksle, obligacje, bankowe papiery wartościowe oraz listy zastawne.

Private placement — usługa polegająca na poszukiwaniu inwestorów rynku pozagiełdowego, pomocy w wyborze optymalnego sposobu finansowania działalności spółki, a także — pomocy w negocjacjach warunków finansowania z przyszłymi inwestorami.

Produkty strukturyzowane — instrumenty finansowe, których cena zależy od wartości określonego wskaźnika rynkowego (np. kursu akcji lub koszyków akcji, wartości indeksów giełdowych, kursów walut). Są emitowane przez instytucje finansowe, najczęściej banki lub domy maklerskie. Emitent produktu strukturyzowanego zobowiązuje się w stosunku do nabywcy (inwestora), że w terminie wykupu instrumentu wypłaci mu kwotę rozliczenia kalkulowaną wg określonego wzoru. Formuła określająca zasady wypłaty ułatwia posiadaczom takich instrumentów śledzenie bieżącej wartości danego instrumentu.

Swap — jeden z pozagiełdowych instrumentów pochodnych. Umowa między dwoma podmiotami na wymianę przyszłych przepływów pieniężnych. Określa, jak ma wyglądać rozliczenie, oraz kiedy mają nastąpić przepływy.

Warrant — jedna z kategorii instrumentów pochodnych. Jego cena zależy od ceny lub wartości tzw. instrumentu bazowego. Instrumentem tym może być papier wartościowy, waluta, wskaźnik ekonomiczny (np. indeks, stopa procentowa) lub inna wartość.

Zarządzanie portfelem — usługa polegająca na podejmowaniu w imieniu klienta decyzji w zakresie inwestowania w dostępne na rynku kapitałowym instrumenty finansowe według wybranej strategii inwestycyjnej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Martyna Mroczek

Organizator

Puls Biznesu

Autor rankingu

COFACE

Partner

KRD

Patroni honorowi

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu